LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN

Denne slutbrugerlicensaftale (EULA) mellem dig som den fysiske eller juridiske person, der er slutbruger (du eller din), og MetaCompliance Limited, The City Arc, 89 Worship Street, London, EC2A 2BF (vi, os eller vores), for brug af en af vores hostede softwareplatforme, som den kommercielle licenstager (som defineret nedenfor) har købt (Software), alle tilknyttede materialer, oplysninger og dokumentation vedrørende Softwaren, uanset om de leveres af os i papirudgave eller elektronisk format (Dokumenter), samt alle de tjenester, der er tilgængelige via Softwaren (Tjenester).

VIGTIG MEDDELELSE:

VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU SOM SLUTBRUGER VILKÅRENE I DENNE EULA, SOM ER BINDENDE FOR DIG.

 • ACCEPTERING AF DENNE EULA: Ved at bruge softwaren accepterer du vilkårene i denne EULA, som er bindende for dig. Vilkårene i denne EULA omfatter især fortroligheds- og cookiepolitikken i tillægget, begrænsningerne af ansvar i vilkår 6 og vilkårene for licens til tredjepart i vilkår 10. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne licens, vil vi ikke give dig licens til softwaren og dokumenterne, og du må ikke fortsætte med at bruge softwaren.
 • GEBYR FOR BRUG AF SOFTWARE: Du skal ikke betale for at få adgang til eller bruge softwaren eller dokumenterne. Din adgang til og brug af softwaren og dokumenterne er dog altid betinget af, at denne adgang og brug finder sted i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i den kommercielle licensaftale (kommerciel licens), der er indgået mellem os og den person, som du har fået tilladelse til at bruge softwaren og dokumenterne (kommerciel licenstager), herunder betaling af eventuelle gebyrer af den kommercielle licenstager. Vi forbeholder os ret til at suspendere din licens og adgang til softwaren og dokumenterne til enhver tid, hvis den kommercielle licenstager ikke overholder nogen af bestemmelserne i den kommercielle licens.

Din brug af softwaren og dokumenterne er altid underlagt vilkårene i denne EULA og vilkårene i den kommercielle licens, herunder at du på alle relevante tidspunkter er en gyldig "autoriseret bruger" i henhold til den kommercielle licens. Vi sælger ikke softwaren eller dokumenterne til dig. Vi forbliver til enhver tid ejere af softwaren og dokumenterne.

Krav til operativsystemet - Software: For at få adgang til og bruge softwaren skal du have et velfungerende hardwaresystem og software, der letter din adgang til en moderne internetbrowser, nemlig Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Microsoft Internet Explorer i version 9 eller nyere, men helst version 10 eller nyere, og internetadgang.

Du bør udskrive en kopi af denne EULA til fremtidig brug.

AFTALTE VILKÅR

1. ANERKENDELSER

1.1 Betingelserne i denne EULA gælder for softwaren, dokumenterne og tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer eller tillæg til softwaren eller en tjeneste. Hvis der er inkluderet open source-software i Softwaren eller en Tjeneste, kan vilkårene i en open source-licens tilsidesætte nogle af vilkårene i denne EULA.

1.2 Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at give dig besked om en ændring, når du næste gang du begynder at bruge softwaren. Den version af denne EULA, der er gældende på det tidspunkt, vil være gældende og kan blive vist på skærmen, og du kan blive bedt om at læse og acceptere den for at fortsætte din brug af tjenesterne.

1.3 Det antages, at du har fået tilladelse fra ejerne af enhver computer eller anden enhed, som Softwaren kan bruges på (hver enhed), hvis det ikke er dig, til at downloade eller streame en kopi af Softwaren til enheden. Du og de kan blive opkrævet betaling af din og deres tjenesteudbydere for internetadgang på enhederne.

1.4 Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA for brugen af appen eller enhver tjeneste på eller i forbindelse med enhver enhed, uanset om den ejes af dig eller ej.

1.5 Betingelserne i vores privatlivspolitik, der er anført i bilaget til denne EULA (privatlivspolitik), er indarbejdet i denne EULA ved henvisning og gælder for alle dine data, som vi måtte behandle som led i din brug af softwaren og tjenesterne. Ved at bruge Softwaren eller en Tjeneste anerkender og accepterer du desuden, at internetoverførsler aldrig er helt private eller sikre. Du forstår, at enhver besked eller information, der sendes ved hjælp af Softwaren eller enhver Tjeneste, kan læses eller opsnappes af andre, selv om der er en særlig meddelelse om, at en bestemt transmission er krypteret.

1.6 Ved at bruge Softwaren eller nogen af Tjenesterne giver du os dit samtykke til at indsamle og bruge tekniske oplysninger om enhederne og relateret software, hardware og periferiudstyr til Tjenester, der er internetbaserede eller trådløse, for at forbedre vores produkter og for at levere tjenester til dig.

1.7 Alle ord efter udtrykkene herunder, omfatter, især eller for eksempel eller lignende udtryk skal fortolkes som illustrative og skal ikke begrænse de relaterede generelle ords generelle gyldighed.

2. UDSTEDELSE OG ANVENDELSESOMRÅDE FOR LICENSEN

2.1 Som modydelse for at du accepterer at overholde vilkårene i denne EULA, giver vi dig en tilbagekaldelig, ikke-overdragelig, ikke-underlicensérbar og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til tjenesterne (med forbehold af disse vilkår, vilkårene i den kommercielle licens og vilkårene i privatlivspolitikken) i den relevante varighed af den kommercielle licens, med forbehold af tidligere opsigelse i overensstemmelse med denne EULA. Vi forbeholder os alle andre rettigheder.

2.2 Du må kun få adgang til og bruge de gældende tjenester til deres funktionelle formål (som beskrevet i dokumenterne) og dokumenterne til din og den kommercielle licenstagers fordel.

3. LICENSBEGRÆNSNINGER

Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne EULA eller er tilladt i henhold til lokal lovgivning, accepterer du:

(a) ikke at kopiere Softwaren eller Dokumenterne, undtagen hvor en sådan kopiering er en følge af normal brug af Softwaren, eller hvor det er nødvendigt af hensyn til sikkerhedskopiering eller driftssikkerhed;

(b) ikke at sælge, videresælge, udleje, pantsætte, lease, give underlicens, time-share, licensere, udlåne, oversætte, fusionere, tilpasse, ændre eller modificere softwaren, tjenesterne eller dokumenterne;

(c) ikke at levere eller på anden måde stille tjenesterne helt eller delvist til rådighed i nogen form for nogen person uden forudgående skriftligt samtykke fra os;

(d) ikke at foretage ændringer eller modificeringer af hele eller dele af softwaren eller tillade, at softwaren eller dele af den kombineres med eller inkorporeres i andre programmer; ikke at demontere, dekompilere, hacke, reverse-engineere eller skabe afledte værker baseret på hele eller dele af softwaren eller forsøge at gøre noget sådant, undtagen i det omfang (i henhold til afsnit 296A i Copyright, Designs and Patents Act 1988) sådanne handlinger ikke kan forbydes, fordi de er væsentlige for at opnå interoperabilitet i softwaren, og forudsat at de oplysninger, som du får under sådanne aktiviteter:

(i) kun anvendes med henblik på at opnå interoperabilitet mellem softwaren;

(ii) ikke unødigt videregives eller kommunikeres uden vores forudgående skriftlige samtykke til tredjepart, og

(iii) ikke anvendes til at skabe software, der i væsentlig grad ligner eller har et udtryk, der i væsentlig grad ligner softwaren;

(e) ikke at omgå eller forsøge at omgå eller overvinde enhver krypteringsteknologi eller sikkerhedsforanstaltninger, som vi har implementeret med hensyn til softwaren eller tjenesterne og/eller data, der overføres, behandles eller lagres af os, eller forsøge at gøre det;

(f) at medtage vores ophavsretlige meddelelse på alle hele og delvise kopier, som du har tilladelse til at lave af softwaren på ethvert medium;

(g) at anerkende al ophavsret til alle data og alt indhold, som du får adgang til gennem brug af tjenesterne;

(h) ikke at få adgang til softwaren/tjenesterne for at opbygge et konkurrerende produkt eller kopiere softwarens eller tjenesternes egenskaber, funktioner eller udseende;

(i) at overholde alle love og bestemmelser om teknologikontrol eller eksport, der gælder for den teknologi, der anvendes eller understøttes af en tjeneste, og

(j) at overholde alle love og bestemmelser om teknologikontrol eller eksport, der gælder for den teknologi, der anvendes eller understøttes af en tjeneste (teknologi), sammen med licensbegrænsningerne. Du accepterer endvidere, at du ikke vil tillade nogen tredjepart at overtræde nogen af licensbegrænsningerne.

4. BEGRÆNSNINGER FOR ACCEPTABEL BRUG

Du skal:

(a) ikke bruge softwaren eller en tjeneste på en ulovlig måde, til et ulovligt formål eller på en måde, der er i strid med denne EULA eller den kommercielle licens, eller handle svigagtigt eller ondsindet, f.eks. ved at hacke sig ind i eller indsætte skadelig kode, herunder virus, eller skadelige data i softwaren, en tjeneste eller et operativsystem;

(b) ikke bruge softwaren eller dokumenterne, når du ophører med at være en "autoriseret bruger" i henhold til handelslicensen;

(c) ikke krænke vores eller tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med din brug af softwaren eller en tjeneste, herunder indsendelse af materiale (i det omfang en sådan brug ikke er tilladt i henhold til denne EULA);

(d) ikke overføre noget materiale, der er ærekrænkende, stødende eller på anden måde anstødeligt i forbindelse med din brug af softwaren eller en tjeneste;

(e) ikke bruge Softwaren eller nogen Tjeneste på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed (eller vores tredjepartsleverandørers eller licensgiveres systemer eller sikkerhed) eller forstyrre andre brugere;

(f) ikke indsamle eller høste oplysninger eller data fra nogen Tjeneste eller vores systemer eller forsøge at afkode transmissioner til eller fra de servere, der kører en Tjeneste;

(g) behandle sin konto, sit brugernavn og sin adgangskode og alle andre sikkerhedsoplysninger ansvarligt og fortroligt og ikke videregive dem til andre personer;

(h) forhindre uautoriseret adgang til din konto (da din konto er personlig for dig), og

(i) kun bruge tjenesterne og softwaren på en fornuftig og korrekt måde og i overensstemmelse med denne EULA, sammen med begrænsningerne for acceptabel brug.

5. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren, Dokumenterne og Tjenesterne overalt i verden tilhører os eller vores licensgivere, at rettighederne til Softwaren er givet i licens (ikke solgt) til dig, og at du ikke har nogen rettigheder til eller i Softwaren, Dokumenterne eller Tjenesterne ud over retten til at bruge dem i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA. Du anerkender endvidere, at du ikke har ret til at få adgang til softwaren i kildekodeform.

6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR - VI HENLEDER ISÆR OPMÆRKSOMHEDEN PÅ DENNE BETINGELSE

6.1 Denne betingelse 6 fastsætter vores samlede økonomiske ansvar (herunder ansvar for vores ansattes, agenters og underleverandørers handlinger eller undladelser) over for dig i forbindelse med: (a) ethvert brud på denne EULA; (b) enhver brug af softwaren, tjenesterne eller dokumenterne eller en del af dem; og (c) enhver repræsentation, erklæring eller skadevoldende handling eller undladelse (herunder uagtsomhed), der opstår i henhold til eller i forbindelse med denne EULA.

6.2 Medmindre det udtrykkeligt og specifikt fremgår af denne EULA: (a) alle garantier, erklæringer, betingelser og alle andre vilkår af enhver art, der er underforstået ved lov eller sædvaneret, er i videst muligt omfang udelukket fra denne EULA, og (b) Softwaren leveres og stilles til rådighed for dig på et "som den er" grundlag.

6.3 Du anerkender, at softwaren ikke er udviklet til at opfylde dine eller den kommercielle licenshavers individuelle krav. Derfor anerkender og accepterer du, at det er dit og den kommercielle licenstagers ansvar at sikre, at tjenesterne (herunder hvor de specifikt er udviklet af os) opfylder den kommercielle licenstagers og dine krav, og at de, som vi har beskrevet dem i dokumenterne og i den kommercielle licens, er i stand til at gøre dette. Vi garanterer navnlig ikke, at Tjenesterne er i overensstemmelse med eventuelle lovgivningsmæssige eller juridiske krav, som du eller den kommercielle licenstager måtte være underlagt, eller som på nogen måde kan være relevante for de formål, som Tjenesterne måtte blive anvendt til.

6.4 Du accepterer at holde os skadesløs for ethvert krav, der opstår i forbindelse med din brug af softwaren, tjenesterne og dokumenterne, uanset hvordan det opstår, undtagen hvis et sådant krav opstår som et direkte resultat af vores brud på vilkårene i denne EULA.

6.5 Med forbehold af de øvrige vilkår i denne EULA, herunder vilkår 6.8, er vi kun ansvarlige for tab eller skade, du lider, som er et forudsigeligt resultat af vores brud på denne EULA eller vores uagtsomhed op til den grænse, der er angivet i vilkår 6.6, men vi er ikke ansvarlige for uforudsigelige tab eller skade. Tab eller skader er forudsigelige, hvis de er en åbenlys konsekvens af vores brud, eller hvis de blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor vi gav dig EULA'en.

6.6 Med forbehold af de øvrige vilkår i denne EULA, herunder vilkår 6.8, er vores maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne EULA (herunder i forbindelse med din brug af softwaren eller tjenesterne), uanset om det er kontraktligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis, under alle omstændigheder begrænset til de beløb, som den kommercielle licenstager faktisk har betalt til os i henhold til den kommercielle licens i den 12-måneders periode umiddelbart forud for datoen for det relevante krav.

6.7 Med forbehold af de øvrige betingelser i denne EULA, herunder betingelse 6.8: (a) er vi ikke ansvarlige, uanset om der er tale om en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed eller brud på lovbestemte forpligtelser), kontrakt, vildledning, tilbagelevering eller andet, for tab af fortjeneste, tab af forretning, nedbrydning af goodwill og/eller lignende tab eller tab eller forringelse af data eller oplysninger eller rent økonomiske tab eller for særlige, indirekte eller følgetab, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, uanset hvordan de måtte opstå i henhold til denne EULA.

6.8 Intet i denne EULA skal begrænse eller udelukke vores ansvar for:

(a) dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed;

(b) svig eller svigagtig vildledning, eller

(c) ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til engelsk lov.

6.9 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af virus, distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af tjenesterne.

6.10 Tjenesterne er ikke garanteret mod krænkelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har ikke foretaget nogen undersøgelser med hensyn til muligheden for sådanne krænkelser, og du accepterer at påtage dig risikoen for og holde os skadesløs i forbindelse med eventuelle krav, der opstår som følge af sådanne krænkelser.

7. OPSIGELSE

7.1 Vi kan opsige denne EULA med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse til dig, hvis:

a) du materielt eller vedvarende overtræder nogen del af denne EULA;

b) vi med rimelighed beslutter, at din brug af tjenesterne eller softwaren:

(i) udgør en sikkerhedsrisiko for os, den kommercielle licenstager, dig selv eller enhver anden person;

(ii) på anden måde kan have en negativ indvirkning på os, softwaren, dig selv eller andre personer eller medføre, at de pådrager sig et ansvar;

c) du forsøger at overføre din konto til en anden person; eller

d) du overtræder nogen af licensbegrænsningerne eller begrænsningerne for acceptabel brug.

7.2 Denne EULA ophører automatisk ved opsigelse eller udløb af den kommercielle licens uanset årsag.

7.3 Ved opsigelse eller udløb af denne EULA af en hvilken som helst grund: (a) ophører alle rettigheder, der er tildelt dig i henhold til denne EULA; (b) du skal straks ophøre med alle aktiviteter, der er tilladt i henhold til denne EULA, herunder brug af tjenesterne; og (c) vi kan slette data vedrørende dig og din konto, og disse oplysninger vil ikke kunne genoprettes. Hvis vi vælger at gøre dette, kan det tage op til 90 dage, før dette er gennemført, da det tager tid at arbejde sig igennem vores systemer. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for data, der går tabt, når din konto lukkes. Selv hvis din konto er lukket, skal du være opmærksom på, at vi kan beholde visse oplysninger eller data, som du har indtastet i vores systemer, og kan fortsætte med at bruge dem i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

8. GENERELT

8.1 Vi har intet ansvar over for dig i henhold til denne EULA, hvis vi forhindres i eller forsinkes i at opfylde vores forpligtelser i henhold til denne EULA eller i at drive vores forretning på grund af handlinger, begivenheder, undladelser eller ulykker, som vi ikke med rimelighed kan kontrollere, herunder, uden begrænsning, strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter (uanset om de involverer vores eller andre parters arbejdsstyrke), svigt i en forsyningstjeneste eller et transport- eller telekommunikationsnetværk, naturkatastrofe, krig, oprør, borgerlige uroligheder, skadevoldende handlinger, overholdelse af love eller offentlige ordrer, regler, bestemmelser eller anvisninger, ulykker, nedbrud i anlæg eller maskiner, brand, oversvømmelse, storm eller leverandørers eller underleverandørers misligholdelse, forudsat at du er blevet underrettet om en sådan begivenhed og dens forventede varighed.

8.2 Et afkald på en rettighed i henhold til denne EULA er kun effektivt, hvis det er skriftligt, og det gælder kun for den part, som afkaldet er rettet til, og for de omstændigheder, som det er givet i forbindelse med.

8.3 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er rettigheder, der følger af denne EULA, kumulative og udelukker ikke rettigheder, der følger af lovgivningen.

8.4 Hvis en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i denne EULA af en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig, skal de øvrige bestemmelser forblive i kraft. Hvis en ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig bestemmelse ville være gyldig, gennemførlig eller lovlig, hvis en del af den blev slettet, skal bestemmelsen gælde med de ændringer, der er nødvendige for at give virkning til parternes kommercielle hensigt.

8.5 Denne EULA og alle dokumenter, der henvises til i den (herunder fortrolighedspolitikken), udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller aftaler mellem dem vedrørende det emne, de dækker.

8.6 Du må ikke, uden vores forudgående skriftlige samtykke, overdrage, overføre, opkræve, give pant, indgå underkontrakter eller på anden måde handle med alle eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne EULA. Vi kan til enhver tid overdrage, overføre, opkræve, give i underentreprise eller handle på anden måde med alle eller nogle af vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne EULA.

8.7 Intet i denne EULA har til hensigt at skabe eller skal virke til at skabe et partnerskab mellem parterne eller bemyndige en af parterne til at handle som agent for den anden, og ingen af parterne har bemyndigelse til at handle i den andens navn eller på vegne af eller på anden måde binde den anden på nogen måde (herunder, men ikke begrænset til, at afgive en erklæring eller garanti, påtage sig en forpligtelse eller et ansvar og udøve en rettighed eller magt).

8.8 Uanset andre bestemmelser i denne EULA giver intet i denne EULA nogen ret til at håndhæve nogen af dens vilkår til en person, som ikke er part i den.

8.9 Bemærk venligst, at denne EULA, dens genstand og dens udformning er underlagt engelsk lov. Både du og vi er enige om, at domstolene i England har ikke-eksklusiv kompetence.

8.10 Betingelserne er på engelsk, og enhver kontrakt og anden kommunikation mellem dig og os skal være på engelsk. Loven kræver, at nogle af de oplysninger eller meddelelser, vi sender til dig, er skriftlige

9. KOMMUNIKATION MELLEM OS

9.1 Hvis du ønsker at kontakte os skriftligt, eller hvis en betingelse i denne EULA kræver, at du giver os skriftlig meddelelse, kan du sende den til os via e-mail til [email protected] eller med forudbetalt post til MetaCompliance Ltd. på adressen City Arc, 89 Worship Street, London, EC2A 2BF. Vi bekræfter modtagelsen ved at kontakte dig skriftligt, normalt pr. e-mail.

9.2 Hvis vi skal kontakte dig eller give dig skriftlig meddelelse, vil vi gøre det via e-mail eller med forudbetalt post til den adresse, du har oplyst i din anmodning om softwaren. 

10. VILKÅR FOR TREDJEPARTSLICENS

Vores software anvender også software fra tredjeparter, som er underlagt visse licensbetingelser fra tredjeparter. Derfor gælder følgende vilkår og betingelser for din brug af vores software og tjenester ud over bestemmelserne i hoveddelen af denne EULA samt andre relevante licensbetingelser fra tredjeparter, der kan være gældende fra tid til anden. Læs disse på https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/subscription-agreement-nov-2014/

BILAG - POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

FORTROLIGHEDSPOLITIK (PRODUKTBRUGERE)

Vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. Denne politik (sammen med de relevante brugsbetingelser og kommercielle vilkår for vores MyCompliance-software og awareness-produkter (hver især et produkt og samlet set produkterne) og alle andre dokumenter, der henvises til i hver af dem) beskriver det grundlag, på hvilket vi behandler personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, af os. 

Læs venligst følgende omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem.

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning er vi, MetaCompliance Limited (virksomhedsnummer NI049166) fra City Arc, 89 Worship Street, London, EC2 2BF, den dataansvarlige.

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM VI KAN INDSAMLE FRA DIG

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig:

Personlige oplysninger, du giver os. Du kan blive bedt om at give os personlige oplysninger om dig, når du bruger vores produkter eller korresponderer med os via telefon, e-mail eller på anden måde. Dette omfatter personoplysninger, som du giver, når du registrerer dig for at bruge et produkt, abonnerer på en af vores tjenester, og når du rapporterer et problem med et eller flere produkter. De personoplysninger, du giver os, kan omfatte elementer som dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsgiver og jobfunktion. Vi påberåber os "kontraktmæssig nødvendighed" som lovlig grund til behandling af dine personlige oplysninger i sådanne tilfælde.

Personoplysninger, som vi indsamler om dig. Med hensyn til behandlingen af visse specifikke personoplysninger, der hjælper os med at forbedre vores produkter og levere vores tjenester, baserer vi os på "legitime interesser" som lovlig grund for en sådan behandling. Dette omfatter automatisk indsamling og brug af følgende personoplysninger: tekniske oplysninger, herunder den type computer eller enhed, du bruger til at bruge produktet, en unik enhedsidentifikator, oplysninger om mobilnetværk, dit operativsystem, den internetprotokoladresse, der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform; og oplysninger om din session, herunder den fulde uniform resource locators klikstrøm til, gennem og fra vores produkt(er) (herunder dato og klokkeslæt), svartider, fejl, interaktionsoplysninger (f.eks. rulning, klik og mouse-overs) og ethvert telefonnummer, der blev brugt til at ringe til vores kundeservicenummer.

ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGERNE

Vi bruger personlige oplysninger om dig på følgende måder:

Personoplysninger, som du giver os. Vi vil bruge disse personlige oplysninger:

 • for at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået mellem dig og os, og for at give dig de oplysninger, produkter og tjenester, som du anmoder om fra os;
 • at give dig oplysninger om andre varer og tjenester, som vi tilbyder, og som ligner dem, du allerede har købt eller spurgt om;
 • at underrette dig om ændringer i vores service; eller
 • for at sikre, at indholdet fra vores produkt præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer.

Personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi vil bruge disse personlige oplysninger:

 • til at administrere vores produkt og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistik og undersøgelser;
 • for at forbedre vores produkter og sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer eller enhed;
 • for at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores produkter og tjenester, når du vælger at gøre det;
 • som en del af vores bestræbelser på at holde vores produkter sikre og beskyttede;
 • at komme med forslag og anbefalinger til dig og andre brugere af vores produkter om varer eller tjenester, der kan interessere dig eller dem.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Vi kan dele dine personlige oplysninger med ethvert medlem af den koncern, som vi er en del af. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter:

 • i tilfælde af at vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver;
 • hvis MetaCompliance Limited eller stort set alle dets aktiver erhverves af en tredjepart, i hvilket tilfælde personoplysninger om dets brugere vil være et af de overførte aktiver; eller 
 • hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse; for at håndhæve eller anvende vores relevante brugsbetingelser vedrørende hvert produkt og andre aftaler; eller for at beskytte MetaCompliance Limited's, vores brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af personoplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svig og reduktion af kreditrisikoen.

HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONOPLYSNINGER

De data, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, kan blive gemt af os på et sted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Overførsel af dine personlige oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er underlagt din forudgående skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Hvis du godkender overførslen, og behandlingen ikke finder sted på en destination eller af en international organisation, hvor Europa-Kommissionen har besluttet, at destinationen eller en eller flere specificerede sektorer eller rammer sikrer et passende beskyttelsesniveau, skal vi indgå en bindende aftale med dig baseret på EU's modelklausuler.

OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe din konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt for at give dig adgang til vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker at annullere din konto eller anmode om, at vi ikke længere bruger dine personlige oplysninger til at give dig adgang til vores produkter, skal du kontakte os på [email protected] Vi opbevarer og bruger kun dine personlige data derefter, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler. 

SIKKERHED AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi overholder anerkendte industristandarder for at beskytte de personlige data, som vi modtager. Vi anvender strenge procedurer og avancerede sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang. Ingen transmissionsmetode over internettet eller metode til elektronisk lagring er dog 100 % sikker. Vi kan derfor ikke garantere den absolutte sikkerhed.

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, som giver dig adgang til visse dele af et produkt, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Du må ikke dele en adgangskode med andre.

Vores produkt(er) kan fra tid til anden indeholde links til og fra vores partneres, annoncørers og tilknyttede virksomheders websteder. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller ansvar for disse politikker. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse fortrolighedserklæringen på ethvert websted, du besøger.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

 • Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, der opbevares om dig
 • Du har ret til at få rettet unøjagtigheder i de personoplysninger, der opbevares om dig
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, der opbevares om dig
 •  Du har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring på grundlag af personoplysninger om dig
 • Du har ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger om dig, herunder automatiseret beslutningstagning
 • Du har ret til dataportabilitet for personoplysninger, der opbevares om dig

Du kan udøve alle dine rettigheder som beskrevet ovenfor ved at kontakte os på [email protected] Senest en måned efter modtagelsen af en anmodning i henhold til disse rettigheder vil vi behandle anmodningen. Hvis vi modtager et stort antal anmodninger eller modtager særligt komplekse anmodninger, kan denne frist forlænges med højst yderligere to måneder. Hvis vi ikke overholder disse frister, eller hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret i tilstrækkelig grad, kan du klage til tilsynsmyndigheden og/eller søge om retsmidler.

ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Eventuelle ændringer, som vi måtte foretage i vores privatlivspolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på vores websted og, hvor det er relevant, meddelt dig via e-mail.

KONTAKT

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne fortrolighedspolitik er velkomne og skal sendes til [email protected]