LÄS NOGA INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN

Detta licensavtal för slutanvändare (EULA) mellan dig som individ eller enhet som är slutanvändare (du eller din) och MetaCompliance Limited of The City Arc, 89 Worship Street, London, EC2A 2BF (vi, oss eller vår) för användning av någon av våra värdprogramvaruplattformar som den kommersiella licenstagaren (enligt definitionen nedan) har köpt (programvaran), allt tillhörande material, information och dokumentation som rör programvaran, oavsett om de tillhandahålls av oss i pappersformat eller elektroniskt format (dokument), samt alla tjänster som är tillgängliga via programvaran (tjänster).

VIKTIGT MEDDELANDE:

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU, SOM SLUTANVÄNDARE, VILLKOREN I DENNA EULA SOM ÄR BINDANDE FÖR DIG.

 • GODKÄNNANDE AV DETTA EULA: Genom att använda programvaran godkänner du villkoren i detta EULA som är bindande för dig. Villkoren i detta EULA omfattar särskilt sekretess- och cookiepolicyn i tillägget, ansvarsbegränsningarna i villkor 6 och villkoren för tredjepartslicenser i villkor 10. Om du inte godkänner villkoren i denna licens kommer vi inte att licensiera programvaran och dokumenten till dig och du får inte fortsätta att använda programvaran.
 • AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN: Du kommer inte att debiteras för att få tillgång till eller använda programvaran eller dokumenten. Din tillgång till och användning av programvaran och dokumenten kommer dock alltid att vara beroende av att denna tillgång och användning sker i enlighet med villkoren i det kommersiella licensavtal (kommersiell licens) som ingåtts mellan oss och den person av vilken du har fått tillstånd att använda programvaran och dokumenten (kommersiell licenstagare), inklusive betalning av eventuella avgifter av den kommersiella licenstagaren. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphäva din licens och tillgång till programvaran och dokumenten om den kommersiella licenstagaren inte följer någon bestämmelse i den kommersiella licensen.

Din användning av programvaran och dokumenten ska alltid omfattas av villkoren i detta EULA och villkoren i den kommersiella licensen, inklusive att du vid alla relevanta tidpunkter är en giltig "auktoriserad användare" i den mening som avses i den kommersiella licensen. Vi säljer inte programvaran eller dokumenten till dig. Vi förblir ägare till programvaran och dokumenten vid alla tidpunkter.

Krav på operativsystem - Programvara: För att få tillgång till och använda programvaran behöver du ett fungerande hårdvarusystem och programvara som underlättar din tillgång till en modern webbläsare, nämligen Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Microsoft Internet Explorer i version 9 eller senare, men helst version 10 eller senare, och tillgång till internet.

Du bör skriva ut en kopia av detta EULA för framtida referens.

ÖVERENSKOMNA VILLKOR

1. ERKÄNNANDEN

1.1 Villkoren i detta EULA gäller för programvaran, dokumenten och tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg till programvaran eller någon tjänst. Om någon programvara med öppen källkod ingår i programvaran eller någon tjänst kan villkoren i en licens med öppen källkod åsidosätta vissa av villkoren i detta EULA.

1.2 Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att meddela dig om ändringen när du börjar använda programvaran nästa gång. Den version av detta EULA som då gäller kommer att gälla och kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och acceptera den för att fortsätta din användning av tjänsterna.

1.3 Du förutsätts ha fått tillstånd från ägarna till varje dator eller annan enhet på vilken programvaran kan användas (varje enhet), om det inte är du, att ladda ner eller strömma en kopia av programvaran till enheten. Du och de kan debiteras av dina och deras tjänsteleverantörer för internetåtkomst på enheterna.

1.4 Du tar ansvar i enlighet med villkoren i detta EULA för användningen av appen eller någon tjänst på eller i samband med någon enhet, oavsett om den ägs av dig eller inte.

1.5 Villkoren i vår sekretesspolicy som anges i bilagan till detta EULA (sekretesspolicy) införlivas i detta EULA genom hänvisning och gäller för alla dina uppgifter som vi kan komma att behandla som en del av din användning av programvaran och tjänsterna. Genom att använda programvaran eller någon tjänst bekräftar och godkänner du dessutom att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller all information som skickas med hjälp av programvaran eller någon tjänst kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

1.6 Genom att använda programvaran eller någon av tjänsterna samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om enheterna och relaterad programvara, hårdvara och kringutrustning för tjänster som är internetbaserade eller trådlösa för att förbättra våra produkter och för att tillhandahålla tjänster till dig.

1.7 Alla ord som följer efter uttrycken inklusive, inkluderar, i synnerhet eller till exempel eller någon liknande fras ska tolkas som illustrativa och ska inte begränsa de relaterade allmänna ordens allmänna giltighet.

2. TILLSTÅNDETS BEVILJANDE OCH RÄCKVIDD

2.1 I utbyte mot att du samtycker till att följa villkoren i denna EULA ger vi dig en återkallelig, icke-överlåtbar, icke-sublicerbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till tjänsterna (med förbehåll för dessa villkor, villkoren i den kommersiella licensen och villkoren i sekretesspolicyn) för den relevanta varaktigheten av den kommersiella licensen, med förbehåll för tidigare uppsägning i enlighet med denna EULA. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

2.2 Du kan få tillgång till och använda de tillämpliga tjänsterna för deras funktionella ändamål (enligt vad som anges i dokumenten), och dokumenten, endast för din och den kommersiella licenstagarens räkning.

3. BEGRÄNSNINGAR AV LICENSEN

Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta EULA eller vad som är tillåtet enligt lokal lagstiftning samtycker du till följande:

(a) att inte kopiera programvaran eller dokumenten, utom när sådan kopiering är en följd av normal användning av programvaran, eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;

(b) att inte sälja, återförsälja, hyra ut, pantsätta, leasa, underlicensiera, tidsdela, licensiera, låna ut, översätta, slå samman, anpassa, ändra eller modifiera programvaran, tjänsterna eller dokumenten;

(c) inte tillhandahålla eller på annat sätt göra tjänsterna tillgängliga, helt eller delvis, i någon form till någon person utan föregående skriftligt samtycke från oss;

(d) att inte göra ändringar eller modifieringar av hela eller någon del av programvaran, eller tillåta att programvaran eller någon del av den kombineras med, eller införlivas i, andra program; inte demontera, dekompilera, hacka, göra en omvänd ingenjörskonstruktion eller skapa avledda verk baserade på hela eller någon del av programvaran eller försöka göra något sådant, utom i den mån som sådana åtgärder inte kan förbjudas (i enlighet med avsnitt 296A i Copyright, Designs and Patents Act 1988) eftersom de är nödvändiga för att uppnå interoperabilitet för programvaran, och under förutsättning att den information som du erhåller under sådana aktiviteter:

(i) används endast i syfte att uppnå interoperabilitet för programvaran;

(ii) inte avslöjas eller kommuniceras i onödan utan vårt skriftliga förhandsgodkännande till tredje part, och

(iii) inte används för att skapa någon programvara som i allt väsentligt liknar eller har ett uttryck som i allt väsentligt liknar programvaran;

(e) att inte, eller försöka att, överlista eller övervinna krypteringsteknik eller säkerhetsåtgärder som vi har infört med avseende på programvaran eller tjänsterna och/eller data som överförs, bearbetas eller lagras av oss;

(f) att inkludera vårt upphovsrättsmeddelande på alla hel- och delkopior som du tillåts göra av programvaran på något medium;

(g) att erkänna all upphovsrätt till alla data och allt innehåll som du får tillgång till genom att använda tjänsterna;

(h) att inte få tillgång till programvaran/tjänsterna för att bygga en konkurrerande produkt eller för att kopiera programvarans eller tjänsternas egenskaper, funktioner eller utseende;

(i) att följa alla lagar och förordningar om teknikkontroll eller export som gäller för den teknik som används eller stöds av en tjänst, och

(j) att följa alla lagar och förordningar om teknikkontroll eller export som gäller för den teknik som används eller stöds av en tjänst (teknik), tillsammans med licensrestriktionerna. Du samtycker vidare till att du inte kommer att tillåta någon tredje part att bryta mot någon av licensbegränsningarna.

4. BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Du måste:

(a) inte använda programvaran eller någon tjänst på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt som inte är förenligt med detta EULA eller den kommersiella licensen, eller agera bedrägligt eller illvilligt, till exempel genom att hacka sig in i eller infoga skadlig kod, inklusive virus, eller skadlig data, i programvaran, någon tjänst eller något operativsystem;

(b) inte använda programvaran eller dokumenten om du upphör att vara en "auktoriserad användare" enligt den kommersiella licensen;

(c) inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av programvaran eller någon tjänst, inklusive inlämning av material (i den mån sådan användning inte är licensierad av detta EULA);

(d) inte överföra något material som är ärekränkande, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av programvaran eller någon tjänst;

(e) inte använda programvaran eller någon tjänst på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet (eller våra tredjepartsleverantörers eller licensgivares) eller störa andra användare;

(f) inte samla in eller skörda information eller data från någon Tjänst eller våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör någon Tjänst;

(g) behandla sitt konto, användarnamn och lösenord och alla andra säkerhetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och konfidentiellt och inte avslöja dem för någon annan person;

(h) förhindra obehörig åtkomst till ditt konto (eftersom ditt konto är personligt för dig), och

(i) endast använda tjänsterna och programvaran på ett förnuftigt och korrekt sätt och i enlighet med detta EULA, tillsammans med begränsningarna för godtagbar användning.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du bekräftar att alla immateriella rättigheter i programvaran, dokumenten och tjänsterna var som helst i världen tillhör oss eller våra licensgivare, att rättigheterna till programvaran är licensierade (inte sålda) till dig och att du inte har några andra rättigheter i eller till programvaran, dokumenten eller tjänsterna än rätten att använda var och en av dem i enlighet med villkoren i detta EULA. Du bekräftar vidare att du inte har någon rätt att få tillgång till programvaran i källkodsform.

6. BEGRÄNSNING AV ANSVAR - VI UPPMÄRKSAMMAR SÄRSKILT DETTA VILLKOR.

6.1 I detta villkor 6 fastställs vårt hela ekonomiska ansvar (inklusive ansvar för våra anställdas, agenters och underleverantörers handlingar eller underlåtenhet) gentemot dig med avseende på: (a) varje brott mot detta EULA, (b) varje användning som du gör av programvaran, tjänsterna eller dokumenten eller någon del av dem, och (c) varje representation, uttalande eller skadeståndsrättslig handling eller underlåtenhet (inklusive vårdslöshet) som uppstår enligt eller i samband med detta EULA.

6.2 Förutom vad som uttryckligen och specifikt anges i detta EULA: (a) alla garantier, framställningar, villkor och alla andra villkor av något slag som är underförstådda enligt lag eller allmän lag är, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, uteslutna från detta EULA; och (b) programvaran tillhandahålls och görs tillgänglig för dig i befintligt skick.

6.3 Du bekräftar att programvaran inte har utvecklats för att uppfylla dina eller den kommersiella licenstagarens individuella krav. Därför erkänner och godkänner du att det är ditt och den kommersiella licenstagarens ansvar att se till att tjänsterna (inklusive där de specifikt utvecklats av oss) uppfyller den kommersiella licenstagarens och dina krav, och att de, så som vi har beskrivit dem i dokumenten och i den kommersiella licensen, kan göra det. I synnerhet garanterar vi inte att tjänsterna är förenliga med de reglerande eller rättsliga krav som du eller den kommersiella licenstagaren kan vara föremål för, eller som på något sätt kan vara relevanta för de syften för vilka tjänsterna kan användas.

6.4 Du samtycker till att ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk som uppstår i samband med din användning av programvaran, tjänsterna och dokumenten, oavsett hur de uppstår, utom när sådana anspråk uppstår som en direkt följd av vårt brott mot villkoren i detta EULA.

6.5 Med förbehåll för övriga villkor i detta EULA, inklusive villkor 6.8, är vi endast ansvariga för förlust eller skada som du drabbas av och som är en förutsägbar följd av vårt brott mot detta EULA eller vår försumlighet upp till den gräns som anges i villkor 6.6, men vi är inte ansvariga för oförutsägbara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsägbar om den är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om den övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då vi beviljade dig EULA:n.

6.6 Med förbehåll för övriga villkor i detta EULA, inklusive villkor 6.8, ska vårt maximala samlade ansvar enligt eller i samband med detta EULA (inklusive med avseende på din användning av programvaran eller tjänsterna), oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, under alla omständigheter begränsas till de belopp som den kommersiella licenstagaren faktiskt betalat till oss under den kommersiella licensen under den 12-månadersperiod som omedelbart föregår dagen för det aktuella kravet.

6.7 Med förbehåll för övriga villkor i detta EULA, inklusive villkor 6.8: (a) vi ska inte vara ansvariga, oavsett om det rör sig om skadestånd (inklusive för vårdslöshet eller brott mot lagstadgad skyldighet), kontrakt, vilseledande representation, återställande eller annat, för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, utarmning av goodwill och/eller liknande förluster eller förlust eller förvanskning av data eller information, eller ren ekonomisk förlust, eller för särskilda, indirekta eller följdförluster, kostnader, skador, avgifter eller utgifter, oavsett hur de uppkommer i enlighet med detta EULA.

6.8 Ingenting i denna EULA ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som beror på vår försumlighet;

(b) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller

(c) varje annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt engelsk lag.

6.9 Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av tjänsterna.

6.10 Tjänsterna garanteras inte mot intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Vi har inte gjort några undersökningar om potentialen för sådana intrång och du samtycker till att ta på dig risken för och hålla oss skadeslösa i fråga om eventuella krav som uppstår till följd av sådana intrång.

7. UPPSÄGNING

7.1 Vi kan säga upp detta EULA omedelbart genom skriftligt meddelande till dig om:

a) du bryter väsentligt eller ihållande mot någon del av detta EULA;

b) vi rimligen beslutar att din användning av tjänsterna eller programvaran:

(i) utgör en säkerhetsrisk för oss, den kommersiella licenstagaren, dig själv eller någon annan person;

(ii) på annat sätt kan ha en negativ inverkan på oss, programvaran, dig själv eller någon annan person, eller leda till att dessa får ett skadeståndsansvar;

c) du försöker överföra ditt konto till en annan person, eller

d) du bryter mot någon av licensbegränsningarna eller begränsningarna för godtagbar användning.

7.2 Detta EULA ska avslutas automatiskt när den kommersiella licensen avslutas eller löper ut av någon anledning.

7.3 Vid uppsägning eller upphörande av detta EULA av någon anledning: (a) ska alla rättigheter som beviljas dig enligt detta EULA upphöra; (b) du måste omedelbart upphöra med alla aktiviteter som auktoriserats av detta EULA, inklusive användning av tjänsterna; och (c) vi kan radera data relaterade till dig och ditt konto, och denna information kommer inte att kunna återställas. Om vi väljer att göra detta kan det ta upp till 90 dagar innan detta är klart eftersom det tar tid att arbeta sig igenom våra system. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för data som går förlorade när ditt konto stängs. Även om ditt konto har stängts bör du notera att vi kan behålla viss information eller vissa uppgifter som du har matat in i våra system, och kan fortsätta att använda dem i enlighet med sekretesspolicyn.

8. ALLMÄNT

8.1 Vi har inget ansvar gentemot dig enligt detta EULA om vi hindras eller försenas i att fullgöra våra skyldigheter enligt detta EULA, eller i att bedriva vår verksamhet, på grund av handlingar, händelser, försummelser eller olyckor som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter eller andra arbetskonflikter (oavsett om det gäller vår personal eller någon annan parts personal), fel på en allmännyttig tjänst eller ett transport- eller telenät, naturkatastrof, krig, uppror, oroligheter, skadegörelse, efterlevnad av lagar eller statliga order, regler, föreskrifter eller anvisningar, olyckshändelse, haveri av anläggningar eller maskiner, brand, översvämning, storm eller leverantörers eller underleverantörers försummelse, under förutsättning att du underrättas om en sådan händelse och dess förväntade varaktighet.

8.2 Ett avstående från en rättighet enligt detta EULA är endast effektivt om det är skriftligt och gäller endast för den part till vilken avståendet är riktat och för de omständigheter för vilka det ges.

8.3 Om inte annat uttryckligen anges, är rättigheter som uppstår enligt detta EULA kumulativa och utesluter inte rättigheter enligt lag.

8.4 Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta EULA anses av en domstol eller ett administrativt organ med behörig jurisdiktion vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, ska de övriga bestämmelserna förbli i kraft. Om en ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse skulle vara giltig, verkställbar eller laglig om någon del av den utelämnades, ska bestämmelsen tillämpas med de ändringar som krävs för att ge verkan åt parternas kommersiella avsikt.

8.5 Detta EULA, och alla dokument som det hänvisas till i det (inklusive sekretesspolicyn), utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare arrangemang, överenskommelser eller avtal mellan dem som rör ämnet som de täcker.

8.6 Du får inte, utan vårt skriftliga samtycke i förväg, överlåta, överföra, ta betalt, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt handla med alla eller några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta EULA. Vi får när som helst överlåta, överföra, ta betalt, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt handla med alla eller några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta EULA.

8.7 Ingenting i detta EULA är avsett att eller ska verka för att skapa ett partnerskap mellan parterna, eller auktorisera någon av parterna att agera som ombud för den andra, och ingen av parterna ska ha befogenhet att agera i den andra partens namn eller på dess vägnar eller på annat sätt binda den andra på något sätt (inklusive, men inte begränsat till, att göra någon utfästelse eller garanti, att ta på sig någon förpliktelse eller något ansvar och att utöva någon rättighet eller befogenhet).

8.8 Utan hinder av andra bestämmelser i detta EULA ger inget i detta EULA någon rätt att tillämpa något av dess villkor till någon person som inte är part i det.

8.9 Observera att detta EULA, dess innehåll och dess utformning regleras av engelsk lag. Både du och vi är överens om att domstolarna i England har icke-exklusiv jurisdiktion.

8.10 Villkoren är på engelska och alla avtal och annan kommunikation mellan dig och oss ska vara på engelska. Lagen kräver att viss information eller kommunikation som vi skickar till dig är skriftlig.

9. KOMMUNIKATION MELLAN OSS

9.1 Om du vill kontakta oss skriftligen, eller om något villkor i detta EULA kräver att du ger oss ett skriftligt meddelande, kan du skicka detta till oss via e-post till [email protected], eller med förbetald post till MetaCompliance Ltd på City Arc, 89 Worship Street, London, EC2A 2BF. Vi kommer att bekräfta mottagandet av detta genom att kontakta dig skriftligen, normalt via e-post.

9.2 Om vi måste kontakta dig eller ge dig ett skriftligt meddelande kommer vi att göra det via e-post eller förbetald post till den adress som du anger i din begäran om programvaran. 

10. VILLKOR FÖR LICENSER FRÅN TREDJE PART

Vår programvara använder också programvara från tredje part som omfattas av vissa licensvillkor från tredje part. Följaktligen ska följande villkor gälla för din användning av vår programvara och våra tjänster, utöver de bestämmelser som anges i huvuddelen av denna EULA, samt alla andra relevanta licensvillkor från tredje part som kan gälla från tid till annan. Läs igenom dessa på https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/subscription-agreement-nov-2014/.

TILLÄGG - SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY (PRODUKTANVÄNDARE)

Vi har åtagit oss att skydda och respektera din integritet. Denna policy (tillsammans med de relevanta användarvillkoren och kommersiella villkoren för vår programvara MyCompliance och våra produkter för medvetenhet (var och en av dem är en produkt, och kollektivt, produkter) och alla andra dokument som det hänvisas till i varje dokument) fastställer grunden för hur vi kommer att behandla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. 

Läs följande noggrant för att förstå vår syn på och praxis för dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

I enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd är vi, MetaCompliance Limited (företagsnummer NI049166) på City Arc, 89 Worship Street, London, EC2 2BF, personuppgiftsansvariga.

PERSONUPPGIFTER SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG.

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan behöva ge oss personuppgifter om dig när du använder våra produkter eller när du korresponderar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig för att använda en produkt, prenumererar på någon av våra tjänster och när du rapporterar ett problem med en eller flera produkter. De personuppgifter som du lämnar till oss kan omfatta sådant som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och yrkesroll. Vi förlitar oss på "avtalsmässig nödvändighet" som laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter i sådana fall.

Personuppgifter som vi samlar in om dig. När det gäller behandlingen av vissa specifika personuppgifter som hjälper oss att förbättra våra produkter och tillhandahålla våra tjänster, åberopar vi "legitima intressen" som laglig grund för sådan behandling. Detta inkluderar automatisk insamling och användning av följande personuppgifter: teknisk information, inklusive vilken typ av dator eller enhet du använder för att använda produkten, en unik enhetsidentifierare, information om mobilnätverk, ditt operativsystem, den internetprotokolladress som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, din inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform; och information om din session, inklusive hela den enhetliga resurslokaliseringen av klickströmmen till, genom och från våra produkter (inklusive datum och tid), svarstider, fel, information om interaktion (t.ex. rullning, klick och muspekare) och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTERNA.

Vi använder de personuppgifter som finns om dig på följande sätt:

Personuppgifter som du lämnar till oss. Vi kommer att använda dessa personuppgifter:

 • För att fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att ge dig den information, de produkter och tjänster som du begär av oss;
 • för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om;
 • för att meddela dig om ändringar i vår tjänst, eller
 • för att se till att innehållet i vår produkt presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

Personuppgifter som vi samlar in om dig. Vi kommer att använda dessa personuppgifter:

 • För att administrera vår produkt och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar;
 • För att förbättra våra produkter och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator eller enhet;
 • för att låta dig delta i interaktiva funktioner i våra produkter och tjänster, när du väljer att göra det;
 • som en del av våra ansträngningar för att hålla våra produkter säkra och skyddade;
 • för att ge förslag och rekommendationer till dig och andra användare av våra produkter om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi kan dela dina personuppgifter med någon medlem av den företagsgrupp som vi ingår i. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar, kan vi i så fall lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar;
 • om MetaCompliance Limited eller i stort sett alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som MetaCompliance Limited innehar om sina användare kommer att vara en av de överförda tillgångarna; eller 
 • om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse; för att upprätthålla eller tillämpa våra relevanta användarvillkor för varje produkt och andra avtal; eller för att skydda MetaCompliance Limiteds, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av personuppgifter med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kan lagras av oss på en plats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutsätter i varje enskilt fall ditt skriftliga förhandsgodkännande. Om du godkänner överföringen och behandlingen inte sker på en destination eller av en internationell organisation där Europeiska kommissionen har beslutat att destinationen eller en eller flera specificerade sektorer eller ramar säkerställer en adekvat skyddsnivå, ska vi ingå ett bindande avtal med dig baserat på Europeiska unionens modellklausuler.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att ge dig tillgång till våra produkter och tjänster. Om du vill avsluta ditt konto eller begära att vi inte längre använder dina personuppgifter för att ge dig tillgång till våra produkter, kontakta oss på [email protected]. Vi kommer endast att behålla och använda dina personuppgifter därefter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi följer accepterade branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss. Vi använder strikta förfaranden och avancerade säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Ingen överföringsmetod via Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Vi kan därför inte garantera att de är absolut säkra.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av en produkt är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Du får inte dela ett lösenord med någon annan.

Vår(a) produkt(er) kan från tid till annan innehålla länkar till och från våra partners, annonsörer och dotterbolags webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du notera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretessmeddelandet på alla webbplatser du besöker.

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter när det gäller hanteringen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig.
 • Du har rätt att få felaktigheter korrigerade i de personuppgifter som finns om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
 •  Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring som baseras på personuppgifter som finns om dig.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om dig, inklusive automatiserat beslutsfattande.
 • Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter som finns om dig.

Du kan utöva dina rättigheter enligt ovan genom att kontakta oss på [email protected]. Inom en månad efter mottagandet av en begäran enligt dessa rättigheter kommer vi att behandla begäran. Om vi får ett stort antal förfrågningar eller om vi får särskilt komplicerade förfrågningar kan denna tidsfrist förlängas med ytterligare högst två månader. Om vi inte håller dessa tidsfrister eller om du anser att dina rättigheter inte har respekterats på ett tillfredsställande sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten och/eller söka rättslig prövning.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Alla ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats och, i förekommande fall, meddelas till dig via e-post.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till [email protected].