Indholdet og materialerne, som MetaCompliance offentliggør på World Wide Web via dette URL-websted, er MetaCompliances eller relevante tredjeparters egne værker og er beskyttet af ophavsretslovgivningen og internationale traktater. Enhver downloading, visning, brug, duplikation, distribution eller videregivelse af disse, bortset fra som angivet heri, er uautoriseret og er i strid med gældende ophavsretslovgivning og internationale traktater. Indholdet af hvert enkelt værk eller materiale, der offentliggøres heri, kan indeholde eller være omfattet af separate ejendomsrettigheder, ophavsretlige meddelelser og/eller begrænsende rettighedskendelser fra MetaCompliance eller relevante tredjeparter. MetaCompliance giver ingen ret eller bemyndigelse til at bruge, duplikere, distribuere eller afsløre indhold eller materialer, der er forsynet med en ophavsretlig meddelelse eller anden tilskrivning af tredjemands rettigheder. Alle rettigheder til indhold eller materialer, der er forsynet med en ophavsretlig meddelelse eller anden tilskrivning af tredjemands rettigheder, er forbeholdt den relevante tredjepart. MetaCompliance giver hermed tilladelse til at kopiere indhold eller materialer, der er offentliggjort af MetaCompliance på World Wide Web på dette URL-websted med en MetaCompliance-ophavsretsmeddelelse, til ikke-kommerciel brug, men ingen anden brug er tilladt. Som modydelse for denne tilladelse accepterer du, at enhver brug af sådant indhold eller materiale skal bevare alle ophavsretlige meddelelser eller enhver anden tilskrivning af rettigheder, der er indeholdt heri. Ovenstående udelukker specifikt indhold eller materiale, der er forsynet med en ophavsretlig meddelelse eller tilskrivning af rettigheder fra en tredjepart.

Intet af det heri indeholdte skal fortolkes som en implicit eller på anden måde overdragende licens eller rettighed i henhold til MetaCompliance's eller tredjemands ophavsret, patent eller varemærke. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat ovenfor, skal intet heri fortolkes som en overdragelse af en licens eller rettighed i henhold til en ophavsret, et patent eller et varemærke.

Bemærk, at ethvert produkt, enhver proces eller teknologi i dette dokument kan være genstand for andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er forbeholdt MetaCompliance, og kan ikke være genstand for licens i henhold til dette dokument.

Enhver MetaCompliance-publikation kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der kan med jævne mellemrum foretages ændringer i disse publikationer; disse ændringer vil blive indarbejdet i nye udgaver af disse publikationer. MetaCompliance kan til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer i de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i disse publikationer.

Hvis en beskuer af et af MetaCompliances offentliggjorte dokumenter reagerer med oplysninger, herunder feedbackdata, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende indholdet af et sådant MetaCompliance-dokument, anses sådanne oplysninger for at være ikke-fortrolige, og MetaCompliance har ingen forpligtelser af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger og kan frit reproducere, anvende, afsløre og distribuere oplysningerne til andre uden begrænsning. MetaCompliance kan endvidere frit anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, hvori sådanne oplysninger indgår.

ETHVERT INDHOLD ELLER MATERIALE, DER LEVERES I HENHOLD TIL DETTE DOKUMENT, LEVERES "SOM DET ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER MOD KRÆNKELSE. MetaCompliance kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for skader, der skyldes eller er forbundet med downloading, visning, brug, kopiering, brug af eller i forbindelse med downloading, visning, brug, kopiering, UDVIDELSE ELLER VIDEREGIVELSE AF ET INDHOLD ELLER MATERIEL, UDGIVET AF Metacompliance PÅ WORLD WIDE WEB PÅ DENNE URL-webside, INKLUDERET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, STRAFLIGE ELLER FOLESKADE, ELLER TAB ELLER FORTRØDELSE AF DATA. (Nogle jurisdiktioner tillader ikke de udelukkelser eller begrænsninger, der er anført ovenfor, så ovenstående gælder muligvis ikke for dig).