Innehållet och materialet som publiceras av MetaCompliance på World Wide Web genom denna URL-webbplats är äganderättsligt skyddade verk av MetaCompliance eller relevanta tredje parter och skyddas av upphovsrättslagen och internationella avtal. All nedladdning, visning, användning, duplicering, distribution eller avslöjande av sådant material, annat än vad som anges här, är otillåtet och strider mot tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella avtal. Innehållet i varje enskilt verk eller material som publiceras här kan innehålla eller vara föremål för separata äganderätter, upphovsrättsmeddelanden och/eller begränsande rättigheter som tillhör MetaCompliance eller berörda tredje parter. MetaCompliance ger ingen rätt eller befogenhet att använda, duplicera, distribuera eller avslöja innehåll eller material som är försett med upphovsrättsmeddelanden eller andra uppgifter om tredje parts rättigheter. Alla rättigheter till innehåll eller material som är försett med upphovsrättsmeddelanden eller andra uppgifter om tredje parts rättigheter är förbehållna den berörda tredje parten. MetaCompliance tillåter dig härmed att kopiera innehåll eller material som MetaCompliance publicerat på World Wide Web på denna URL-webbplats och som är försett med ett upphovsrättsligt meddelande från MetaCompliance för icke-kommersiellt bruk, ingen annan användning är tillåten. Som ersättning för detta tillstånd samtycker du till att all användning av sådant innehåll eller material ska behålla alla upphovsrättsmeddelanden eller andra rättigheter som finns där. Det föregående utesluter särskilt innehåll eller material som är försett med ett upphovsrättsmeddelande eller en tredje parts tilldelning av rättigheter.

Ingenting i detta dokument ska tolkas som att det implicit, genom överlåtelse eller på annat sätt ger någon licens eller rättighet under någon upphovsrätt, något patent eller varumärke som tillhör MetaCompliance eller någon tredje part. Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan ska inget i detta dokument tolkas som att det ger någon licens eller rättighet enligt någon upphovsrätt, något patent eller något varumärke.

Observera att alla produkter, processer eller tekniker i detta dokument kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som förbehålls MetaCompliance, och kan inte licensieras enligt detta dokument.

Alla publikationer från MetaCompliance kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar kan regelbundet göras i dessa publikationer; dessa ändringar kommer att införlivas i nya upplagor av dessa publikationer. MetaCompliance kan när som helst och utan förvarning göra förbättringar och/eller ändringar i de produkter och/eller program som beskrivs i dessa publikationer.

Om någon som tittar på ett av MetaCompliances publicerade dokument svarar med information, inklusive återkopplingsdata, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande om innehållet i ett sådant MetaCompliance-dokument, ska sådan information betraktas som icke-konfidentiell och MetaCompliance ska inte ha några som helst skyldigheter med avseende på sådan information och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan begränsning. MetaCompliance får dessutom fritt använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan information i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan information.

ALLT INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRUNDER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MOT INTRÅNG. MetaCompliance kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av eller i samband med nedladdning, visning, användning, duplicering, kopiering eller annan användning av innehållet, spridningen eller utlämnandet av innehåll eller material som publicerats av Metacompliance på World Wide Web på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, straffrättsliga eller följdskador eller förlust eller skadegörelse av data. (Vissa jurisdiktioner tillåter inte de uteslutningar eller begränsningar som anges ovan, så ovanstående kanske inte gäller för dig).