Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Beteendebaserad mognadsmodell för cybersäkerhet

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Skapa en kultur för rapportering av cybersäkerhetsincidenter: Bygga ett starkt försvar

Kultur för rapportering av incidenter

om författaren

Dela detta inlägg

I dagens sammankopplade värld står organisationer av alla storlekar inför ett ständigt växande hotlandskap när det gäller cybersäkerhet. Det är inte längre en fråga om "om" utan "när" en cyberattack kommer att inträffa. Nya uppgifter om trender för cyberattacker visar att de globala attackerna kommer att öka med 38 % under 2022 jämfört med 2021, enligt Check Point Research.

Att utveckla en robust kultur för rapportering av cybersäkerhetsincidenter är avgörande för att organisationer effektivt ska kunna minska mänskliga fel och reagera på cyberhot. Genom att ge de anställda möjlighet att rapportera incidenter snabbt och främja en kultur av öppenhet och ansvarsskyldighet kan organisationer förbättra sitt försvar mot cyberhot och öka säkerheten. Det här blogginlägget utforskar praktiska åtgärder som organisationer kan vidta för att skapa och vårda en kultur för rapportering av cybersäkerhetsincidenter på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att rapportera incidenter?

För det första gör en kultur av incidentrapportering det möjligt att tidigt upptäcka och lindra problem. Genom att uppmuntra de anställda att rapportera misstänkta aktiviteter, nätfiskeförsök eller sårbarheter i systemen kan organisationer identifiera hot i ett tidigt skede. På så sätt kan de vidta omedelbara åtgärder för att minska konsekvenserna och minimera den potentiella skadan. Tidig upptäckt och snabb respons kan förhindra att cyberhot eskalerar till fullskaliga intrång.

För det andra underlättar en stark kultur för incidentrapportering en snabb reaktion på incidenter. När incidenter rapporteras snabbt kan incidenthanteringsteamet inleda undersökningar, analysera incidentens omfattning och allvarlighetsgrad och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa och åtgärda situationen. Snabb incidenthantering bidrar till att minimera konsekvenserna för kritiska system, data och infrastruktur.

Att etablera en kultur av incidentrapportering ger organisationer ökad situationsmedvetenhet. Genom att samla in information från rapporterade incidenter kan organisationer identifiera mönster, trender och vanliga angreppsvektorer. Denna kunskap gör det möjligt för dem att proaktivt stärka sitt försvar, åtgärda sårbarheter och genomföra förebyggande åtgärder. Det ger organisationer möjlighet att ligga steget före cyberhot och skapar organisatorisk beredskap.

Dessutom fungerar incidentrapportering som en värdefull återkopplingsmekanism för organisationer så att de kontinuerligt kan förbättra sin cybersäkerhet. Genom att analysera rapporterade incidenter kan organisationer identifiera svaga områden, uppdatera policyer och förfaranden och införa nödvändiga skyddsåtgärder för att förhindra framtida incidenter. Denna iterativa process för att lära sig av incidenter hjälper organisationer att ligga steget före nya hot och anpassa sina säkerhetsstrategier i enlighet med detta.

Att främja en kultur av incidentrapportering ger också de anställda möjlighet att aktivt delta i cybersäkerhetsarbetet. När de anställda känner sig uppmuntrade att rapportera incidenter blir de mer vaksamma och medvetna om potentiella hotindikatorer. De förstår betydelsen av sin roll i skyddet av organisationens digitala tillgångar och är mer benägna att anta bästa praxis och följa säkerhetspolicyn.

Riskrapportering är en viktig del av incidenthantering och regelefterlevnad. Många branscher har stränga regler för dataskydd och integritet som kräver att organisationer snabbt rapporterar och åtgärdar säkerhetsincidenter. Genom att etablera en stark kultur för incidentrapportering kan organisationer visa sitt engagemang för efterlevnad och minska risken för juridiska och ekonomiska återverkningar.

Genom att skapa en kultur av incidentrapportering uppmuntras samarbete och kollektivt försvar inom en organisation. När anställda aktivt rapporterar incidenter bidrar de till den kollektiva kunskapen och hjälper till att skydda sina kollegor och organisationen som helhet. Rapportering av incidenter underlättar informationsutbyte, vilket möjliggör snabbare svarstider och en mer samordnad strategi för cybersäkerhet. Det främjar en känsla av gemensamt ansvar för att skydda organisationens digitala tillgångar.

Tips för att skapa en kultur för rapportering av incidenter

  1. Medvetenhet och utbildning: Det första steget för att skapa en kultur för rapportering av incidenter inom cybersäkerhet är att skapa medvetenhet bland de anställda om vikten av att rapportera incidenter. Genomför regelbundna utbildningstillfällen för att utbilda de anställda om olika typer av cyberhot, vanliga angreppsvektorer och potentiella konsekvenser av att inte rapportera incidenter snabbt. Betona den roll som varje anställd spelar för att skydda organisationens digitala tillgångar.
  2. Clear Reporting Channels: Ge de anställda lättillgängliga och tydligt definierade rapporteringskanaler för att de ska kunna rapportera potentiella cybersäkerhetsincidenter på arbetsplatsen. Dessa kanaler kan omfatta särskilda e-postadresser, telefonlinjer eller ett anonymt rapporteringssystem. Se till att de anställda känner till dessa rapporteringskanaler och vet hur de ska användas effektivt. Kommunicera regelbundet och påminn de anställda om rapporteringsförfarandena.
  3. Uppmuntra till rapportering och en icke-bestraffande miljö: Skapa en kultur där rapportering av incidenter uppmuntras och belönas i stället för att straffas eller skuldbeläggas. Anställda ska känna sig trygga och få stöd när de rapporterar eventuella incidenter, även om de har gjort ett misstag eller fallit för ett phishingmejl. Skapa tydliga riktlinjer som skyddar anställda som rapporterar incidenter i god tro från negativa konsekvenser. Genom att främja en miljö som präglas av förtroende kommer de anställda att vara mer benägna att träda fram snabbt, vilket gör att organisationen kan reagera snabbt och effektivt.
  4. Plan för incidenthantering: Utveckla en omfattande incidenthanteringsplan som beskriver de åtgärder som ska vidtas när en incident rapporteras. Se till att planen innehåller en väldefinierad eskaleringsprocess, tydligt tilldelade roller och ansvarsområden samt protokoll för kommunikation och samordning. Testa och uppdatera planen regelbundet så att den återspeglar den nya hotbilden. Genom att ha en robust incidenthanteringsplan på plats kan organisationer effektivt hantera incidenter, minimera skadorna och underlätta en snabb återhämtning.
  5. Kontinuerlig övervakning och analys: Implementera ett system för kontinuerlig övervakning och analys av potentiella cybersäkerhetsincidenter i arbetsmiljön. Använd verktyg för incidenthantering för att upptäcka avvikelser, felrapportering och misstänkta aktiviteter. Regelbundet granska och analysera loggar, nätverkstrafik och systemvarningar för att identifiera potentiella hot. Genom proaktiv övervakning av organisationens digitala infrastruktur kan potentiella incidenter identifieras tidigt, vilket möjliggör snabb rapportering och begränsning.
  6. Lärande och förbättring: Skapa en återkopplingsslinga som uppmuntrar till lärande och kontinuerlig förbättring. Genomför revisioner efter incidenter för att analysera grundorsakerna, identifiera områden som kan förbättras och genomföra nödvändiga förändringar för att förhindra framtida incidenter. Dela med sig av lärdomar och bästa praxis i hela organisationen för att öka medvetenheten och förbättra den övergripande cybersäkerheten. Regelbundet uppdatera utbildningsprogrammen utifrån nya hot och nya angreppstekniker.

Att utveckla en stark kultur för rapportering av cybersäkerhetsincidenter är av största vikt i dagens digitala landskap. Genom att öka motståndskraften, tillhandahålla tydliga rapporteringskanaler, främja en icke-bestraffande miljö och ha en robust incidenthanteringsplan kan organisationer bygga upp en kultur där rapportering av incidenter ses som ett viktigt bidrag till den övergripande säkerheten.

Kontinuerlig övervakning, analys och inlärning säkerställer att organisationen förblir proaktiv och anpassningsbar när det gäller nya cyberhot. Genom att ge medarbetarna befogenheter och främja ett kollektivt ansvar för cybersäkerhet kan organisationer avsevärt förbättra sin förmåga att upptäcka, reagera och återhämta sig från cybersäkerhetsincidenter och skapa en proaktiv och motståndskraftig cybersäkerhetsställning.

Läs mer: De viktigaste stegen för en effektiv hantering av dataintrång: e-bok

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta