1. FORTOLKNING

1.1 I disse generelle vilkår og betingelser:

Administrator bruger betyder en autoriseret bruger med administrative rettigheder i forbindelse med kundens konto (som udpeget af leverandøren).

Aftale om køb betyder den aftale, der er indgået mellem Leverandøren og Kunden, og som bl.a. fastsætter de specifikke Tjenester, der er købt Abonnementsafgifter og den indledende Abonnementsperiode. Ordrebekræftelse: en bekræftelse af Kundens ordre udstedt af Leverandøren.

Autoriserede brugere betyder kun de medarbejdere eller entreprenører hos kunden, som kunden har givet kunden tilladelse til at bruge tjenesterne og eventuel supplerende dokumentation i overensstemmelse med punkt 2, og som kunden har købt et brugerabonnement til.

Skræddersyede tjenester betyder leverandørens udarbejdelse og levering til kunden af eLearning-kurser eller andre navngivne materialer, som er i overensstemmelse med kundens krav som dokumenteret i arbejdsbeskrivelsen.

Arbejdsdag betyder 09.00 til 17.00 GMT på enhver dag, der ikke er en lørdag, søndag, bank- eller helligdag i Det Forenede Kongerige.

Begyndelsesdato betyder den dato, der er anført i punkt 1.2.

Fortrolige oplysninger betyder i relation til en af parterne alle oplysninger af fortrolig karakter (uanset om de er i mundtlig, skriftlig eller elektronisk form), herunder forretningshemmeligheder og oplysninger af kommerciel værdi, der er kendt og tilhører den pågældende part og vedrører dennes forretning, leverandører, kunder, produkter eller tjenesteydelser (herunder uden begrænsning softwaren, produkterne og den tilhørende dokumentation) og alle andre oplysninger, som modtageren ved eller får meddelelse om eller har grund til at tro er fortrolige for den videregivende part.

Kontrakt betyder kontrakten mellem Leverandøren og Kunden om levering af Tjenesterne i overensstemmelse med disse T&C'er og enhver gældende købsaftale.

Kunde betyder den organisation, der har købt brugerabonnementer fra leverandøren fra tid til anden, som angivet i købsaftalen eller på anden måde.

Kundedata betyder alt indhold, herunder tekst-, lyd-, video- og billedfiler, der leveres og uploades af eller på vegne af kunden, dennes autoriserede brugere eller (hvis relevant) leverandøren (eller dennes underleverandører) ved brug af leverandørens platform. Kundedata omfatter ikke personlige data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Kundeudstyr betyder et velfungerende hardwaresystem og software, der giver adgang til en moderne internetbrowser, nemlig Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari i version 9 eller højere, men helst version 10 eller højere, og hvis Microsoft Internet Explorer anvendes, skal denne være i version 11 eller højere, samt alt andet, der til enhver tid specificeres af leverandøren.

Aftale om databehandling (DPA) er en supplerende aftale mellem Leverandøren og Kunden, som fastsætter de yderligere vilkår, krav og betingelser, som Leverandøren behandler personoplysninger på vegne af Kunden, når han leverer tjenester i henhold til Kontrakten. DPA'en indeholder de obligatoriske klausuler, der kræves i henhold til artikel 28, stk. 3, i den generelle databeskyttelsesforordning (EU 2016/679) for kontrakter mellem dataansvarlige og databehandlere.

Oprindelig abonnementstid betyder den første abonnementsperiode på 12 måneder, der begynder på begyndelsesdatoen (eller en anden periode, som leverandøren skriftligt kan aftale med kunden enten i købsaftalen eller på anden måde).

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR): patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker og servicemærker, firmanavne og domænenavne, rettigheder til opsmykning og handelsudsmykning, goodwill og retten til at sagsøge for overskridelse eller illoyal konkurrence, rettigheder til design, databaserettigheder, rettigheder til at anvende og beskytte fortroligheden af fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert enkelt tilfælde, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede, og herunder alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og få udstedt, fornyelser eller forlængelser af og rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden, herunder retten til at sagsøge og opnå erstatning for tidligere krænkelser.

Betalingsbetingelser betyder de betalingsbetingelser, der er fastsat i købsaftalen eller i disse vilkår og betingelser.

Formål betyder de autoriserede brugere, der får adgang til og bruger tjenesterne i overensstemmelse med denne kontrakt og udelukkende til deres og kun til kundens fordel.

Fornyelsesperiode betyder en rullende periode på 12 måneder (eller en anden periode, som leverandøren skriftligt kan aftale med kunden enten i købsaftalen eller på anden måde).

Tjenester betyder de abonnementstjenester, som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til denne Kontrakt og gør dem tilgængelige for autoriserede brugere via Leverandørens platform ved hjælp af Kundeudstyret, og som nærmere beskrevet i den gældende købsaftale eller på anden måde.

Serviceafgifter betyder de serviceafgifter, der er fastsat i leverandørens politik for supporttjenester, for alle tilpassede tjenester, som kunden har anmodet om (ud over leverandørens standard kundesupporttjenester).

Software MetaCompliance®-softwareapplikationer, der leveres af leverandøren som en del af tjenesterne.

Specifikationer betyder en beskrivelse af tjenesterne som leveret af leverandøren og tilgængelig her.

Arbejdsbeskrivelse er et tillægsskema til disse vilkår og betingelser, som efter underskrift sammen med disse vilkår og betingelser udgør kontrakten mellem kunden og leverandøren. Hver arbejdserklæring skal tildeles et identificerbart servicenummer ("SSN").

Abonnementsgebyrer betyder de abonnementsgebyrer, som kunden skal betale til leverandøren for brugerabonnementerne som fastsat i disse vilkår og betingelser og enhver gældende købsaftale.

Abonnementsperiode betyder, for hvert Brugerabonnement, den periode, der begynder på Begyndelsesdatoen og fortsætter i den oprindelige Abonnementsperiode og eventuelle Fornyelsesperioder (med forbehold af punkt 14.3), medmindre og indtil denne Kontrakt opsiges i overensstemmelse med dens vilkår.

Leverandør MetaCompliance Limited (virksomhedsnummer NI049166), hvis hovedkontor er beliggende 180 Piccadilly, London, W1J 9HF.

Støtte betyder de supporttjenester, som Leverandøren leverer til hver enkelt Administratorbruger i den relevante Abonnementsperiode, og som stilles til rådighed i overensstemmelse med Politikken for supporttjenester. Kunden skal give leverandøren fjernadgang for at give leverandøren adgang til kundeudstyret med henblik på nødreparationer. Supportforespørgsler må kun stilles af administratorbrugere. Leverandøren kan også stille online supportressourcer til rådighed for autoriserede brugere.

Politik for støttetjenester betyder Leverandørens politik, der er tilgængelig her, for levering af support i forbindelse med tjenesterne, som Leverandøren stiller til rådighed for kunden på anmodning.

Term betyder kontraktens løbetid som defineret i punkt 14.1;

T&C's betyder disse generelle vilkår og betingelser, og

Brugerabonnement(er) betyder de abonnementer, som kunden har købt, og som giver autoriserede brugere ret til at få adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med denne kontrakt.

1.2 Kundens ordre anses for at være accepteret, når leverandøren udsteder en skriftlig ordrebekræftelse, hvorefter kontrakten træder i kraft (Begyndelsesdato).

1.3 Disse vilkår og betingelser gælder for kontrakten med udelukkelse af alle andre vilkår, som kunden forsøger at pålægge eller indarbejde, eller som er underforstået i henhold til lov, handelsbrug, praksis eller handelsmønstre.

1.4 I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem en bestemmelse i en gældende købsaftale og en bestemmelse i disse vilkår og betingelser har bestemmelsen i købsaftalen forrang, og bestemmelsen i disse vilkår og betingelser har forrang for enhver bestemmelse i bilagene eller bilagene eller andre dokumenter, der ikke udtrykkeligt er indarbejdet heri.

2. BRUGERABONNEMENTER

2.1 Leverandøren giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret, uden ret til at give underlicenser, til at give de autoriserede brugere tilladelse til at bruge Tjenesterne i Abonnementsperioden til Kundens interne forretningsaktiviteter på følgende vilkår.

2.2 I forhold til de autoriserede brugere forpligter kunden sig til at: (a) at den er ansvarlig for, at Autoriserede brugere overholder disse vilkår og betingelser, og at de begrænsninger for Kunden, der er fastsat i disse vilkår og betingelser, medmindre sammenhængen kræver andet, også gælder for sådanne personer; (b) at hvert Brugerabonnement er helt individuelt, tildelt ved navn, e-mail-adresse og beskyttet af en individuel adgangskode; (c) den tillader ikke, at et Brugerabonnement anvendes eller deles af mere end én individuel autoriseret bruger, medmindre det er blevet overført i sin helhed til en anden individuel autoriseret bruger, i hvilket tilfælde den tidligere autoriserede bruger ikke længere har ret til at få adgang til eller bruge tjenesterne; (d) hver Autoriseret Bruger skal holde sin adgangskode fortroligt; (e) den skal føre en skriftlig, ajourført liste over aktuelle Autoriserede Brugere og til enhver tid give Leverandøren en sådan liste inden for 10 Arbejdsdage efter Leverandørens skriftlige anmodning; (f) den skal tillade Leverandøren at revidere Tjenesterne for at fastslå navn og e-mailadresse for hver Autoriseret Bruger. En sådan revision må højst gennemføres én gang pr. kvartal og med rimeligt varsel; (g) hvis en af de revisioner, der er omhandlet i punkt 2.2; (f), viser, at kunden har betalt for lidt abonnementsafgifter til leverandøren, skal kunden betale leverandøren et beløb svarende til denne underbetaling (som beregnet i overensstemmelse med punkt 3.2 nedenfor) inden for 5 arbejdsdage fra datoen for den relevante revision, og (h) hvis en af de revisioner, der er omhandlet i punkt 2.2(f), viser, at der er givet adgang til en person, som ikke er en autoriseret bruger, skal Kunden straks deaktivere denne adgang, og Leverandøren må ikke give adgang til en sådan person, uden at dette berører Leverandørens andre rettigheder.

2.3 Kunden må ikke, og må ikke tillade sine autoriserede brugere at få adgang til, uploade, lagre, distribuere eller overføre malware eller materiale på leverandørens platform under deres brug af tjenesterne, som: (a) er ulovligt, skadeligt, truende, ærekrænkende, obskønt, krænkende, chikanerende eller racistisk eller etnisk stødende; (b) letter ulovlig aktivitet; (c) viser seksuelt eksplicitte billeder; (d) fremmer ulovlig vold; (e) er diskriminerende baseret på race, køn, hudfarve, religiøs overbevisning, seksuel orientering, handicap eller anden ulovlig aktivitet; eller (f) forårsager skade eller skader på nogen person eller ejendom, og leverandøren forbeholder sig ret til, uden ansvar over for kunden, at deaktivere kundens adgang til materiale, der overtræder bestemmelserne i denne klausul.

2.4 Kunden må ikke: (a) med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven og disse vilkår og betingelser, forsøge at kopiere, ændre, duplikere, skabe afledte værker fra, frame, spejle, genudgive, downloade, vise, overføre eller distribuere hele eller dele af Softwaren og/eller dens indhold i nogen form eller medier eller på nogen måde; heller ikke forsøge at foretage reverse compile, disassemble, reverse engineering eller på anden måde reducere hele eller dele af softwaren til en form, der kan opfattes af mennesker, eller b) få adgang til hele eller dele af tjenesterne med henblik på at opbygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med tjenesterne, eller c) bruge tjenesterne til at levere tjenester til andre tredjeparter end autoriserede brugere; eller (d) at give licens til, sælge, udleje, lease, overdrage, overdrage, distribuere, vise, afsløre eller på anden måde kommercielt udnytte eller på anden måde stille tjenesterne til rådighed for tredjemand undtagen de autoriserede brugere; eller (e) at forsøge at opnå eller hjælpe tredjemand med at opnå adgang til tjenesterne, bortset fra det, der er fastsat i denne paragraf 2; eller (f) at forstyrre eller afbryde integriteten eller ydeevnen af tjenesterne eller tredjemands data, der er indeholdt i dem; eller (g) at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenesterne eller deres relaterede systemer eller netværk.

2.5 Kunden skal gøre sit bedste for at forhindre enhver uautoriseret adgang til eller brug af tjenesterne og/eller deres indhold og i tilfælde af en sådan uautoriseret adgang eller brug straks underrette leverandøren herom.

3. YDERLIGERE BRUGERABONNEMENTER

3.1 Med forbehold af punkt 3.2 kan kunden fra tid til anden i løbet af abonnementsperioden købe yderligere brugerabonnementer.

3.2 Kunden skal inden for 30 dage efter modtagelse af fakturaen betale de relevante gebyrer for sådanne yderligere brugerabonnementer til leverandøren, og hvis sådanne yderligere brugerabonnementer købes af kunden midtvejs i den oprindelige abonnementsperiode eller en eventuel fornyelsesperiode (alt efter omstændighederne), skal disse gebyrer beregnes pro rata.

4. SERVICES

4.1 Leverandøren skal i Abonnementsperioden levere Support og Tjenester til Kunden i henhold til disse Vilkår og i henhold til disse Vilkår.

4.2 Leverandøren vil som en del af Tjenesterne og uden ekstra omkostninger for Kunden give Kunden Leverandørens standard kundesupporttjenester på hverdage i overensstemmelse med Leverandørens politik for supporttjenester.

4.3 For alle tilpassede og forbedrede tjenester, som kunden kræver, skal leverandøren opkræve kunden yderligere serviceafgifter i overensstemmelse med et eventuelt prisforslag eller en eventuel købsaftale, der er stillet til rådighed.

4.4 Leverandøren kan fra tid til anden efter eget skøn generelt opgradere og forbedre Tjenesterne og Softwaren efter eget skøn, og Kunden anerkender, at sådanne opgraderinger og forbedringer kan påvirke dens brug af Tjenesterne. Specifikke opgraderinger, som Kunden anmoder om, skal af Leverandøren betales i overensstemmelse med et eventuelt prisforslag eller en eventuel købsaftale.

4.5 Leverandøren leverer hosting-tjeneste og opbevarer alle Kundedata og alle personlige data på vegne af Kunden i skyen. Hostingtjenesten er en integreret del af de tjenester, som Leverandøren tilbyder, og som er udliciteret til Microsoft Azure og begrænset til disse vilkår og betingelser: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products .

5. UDVIKLING AF SKRÆDDERSYEDE TJENESTER

5.1 Hvis tjenesterne omfatter levering af skræddersyede tjenester, gælder følgende bestemmelser.

5.2 Hvis det ikke allerede er aftalt og dokumenteret i arbejdsbeskrivelsen, skal parterne udarbejde og aftale specifikationen af tjenesterne. Leverandøren har ingen forpligtelse til at producere de skræddersyede tjenester, før Specifikationen i arbejdsbeskrivelsen er aftalt og dokumenteret.

5.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og den aftalte arbejdsbeskrivelse har arbejdsbeskrivelsen forrang.

6. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER

6.1 Leverandøren garanterer, at Tjenesterne udføres med rimelig dygtighed og omhu, og at Softwaren i alt væsentligt fungerer som beskrevet i Specifikationerne.

6.2 Hvis Tjenesterne eller Softwaren ikke er i væsentlig overensstemmelse med ovenstående garanti (en servicemangel), skal Kunden straks underrette Leverandøren med alle detaljer (garantikravet). Kunden skal samarbejde i god tro med Leverandøren i processen med at undersøge og forsøge at afhjælpe servicefejlen.

6.3 Når leverandøren har bekræftet garantikravet, skal han (efter eget valg):

  1. udbedre servicefejlen; 
  2. skabe en løsning på servicefejlen, som ikke har nogen væsentlig indvirkning på tjenestens eller softwarens drift eller kvalitet, eller
  3. opsige kontrakten med skriftlig meddelelse til kunden og tilbagebetale kunden alle abonnementsgebyrer, der er betalt indtil opsigelsesdatoen, minus et pro rata beløb for de gebyrer, der er betalt indtil den dato, hvor garantikravet blev meddelt leverandøren. 

6.4 Et garantikrav er ugyldigt i det omfang, at servicefejlen er forårsaget af Kundens (eller en uautoriseret tredjeparts) brug, konfiguration eller ændring af Tjenesten eller Softwaren på anden måde end i overensstemmelse med de specifikationer, som Leverandøren har leveret.

6.5 Leverandøren garanterer, at han har og vil opretholde alle nødvendige licenser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for opfyldelsen af hans forpligtelser i henhold til kontrakten.

7. KUNDENS FORPLIGTELSER

7.1 Kunden skal: (a) for egen regning give Leverandøren alt nødvendigt samarbejde i forbindelse med denne Kontrakt og alle nødvendige data og adgang til oplysninger, som Leverandøren, dennes agenter eller kontrahenter måtte kræve for at kunne levere Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, gældende specifikationer, datahåndteringsbeslutninger, godkendelser, oplysninger om sikkerhedsadgang og konfigurationstjenester; (b) overholde alle gældende love og bestemmelser med hensyn til sine aktiviteter i henhold til Kontrakten; (c) udføre alle andre kundeansvarsområder, der er anført i disse Vilkår, rettidigt og effektivt. I tilfælde af forsinkelser kan leverandøren justere enhver aftalt tidsplan eller leveringstidsplan efter rimeligt behov; (d) sikre, at de autoriserede brugere anvender tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og er ansvarlig for enhver autoriseret brugers brud på kontrakten; (e) opnå og opretholde alle nødvendige licenser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for, at leverandøren, dennes entreprenører og agenter kan opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder uden begrænsning tjenesterne; (f) sikre, at dets netværk og systemer er i overensstemmelse med de relevante specifikationer, som leverandøren til enhver tid stiller til rådighed; (g) være eneansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og sikre sine netværksforbindelser og telekommunikationsforbindelser og vedligeholde passende Kundeudstyr; (h) stille et enkelt hovedkontaktpunkt til rådighed, som kan besvare spørgsmål eller problemer vedrørende Tjenesterne, give rettidig feedback og gennemgå eventuelle ændringer af Tjenesterne; og (i) være eneansvarlig for egen regning for at generere de Kundedata, der er nødvendige for at udnytte Tjenesterne, og for at uploade alt sådant indhold og data til Leverandørens platform.

8. Vederlag

8.1 Kunden skal betale abonnementsafgifterne (og eventuelle serviceafgifter eller andre afgifter, der er specificeret eller aftalt) til leverandøren i overensstemmelse med disse betalingsbetingelser. Fakturaer skal betales inden for 30 dage efter modtagelse af fakturaen, medmindre andet er skriftligt aftalt med Leverandøren.

8.2 Hvis Leverandøren ikke har modtaget betaling af abonnementsgebyrer i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og eventuelle serviceafgifter inden for 10 dage efter forfaldsdatoen, uden at dette berører Leverandørens andre rettigheder og retsmidler: (a) kan Leverandøren, uden ansvar over for Kunden, deaktivere Kundens og eventuelle Autoriserede Brugeres adgangskoder, konti og adgang til alle eller dele af Tjenesterne, og Leverandøren er ikke forpligtet til at levere nogen eller alle Tjenesterne, så længe den/de pågældende faktura(er) ikke er betalt(e), og (b) skal Kunden betale renter på de forfaldne beløb i overensstemmelse med den gældende lovbestemte sats. Sådanne renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb, uanset om det sker før eller efter dom. Kunden skal betale renterne sammen med det forfaldne beløb.

8.3 Alle beløb og gebyrer, der er anført eller omtalt i Kontrakten: (a) skal betales i den valuta, der er angivet i prisforslaget eller købsaftalen; (b) kan ikke annulleres og refunderes (medmindre andet er fastsat i disse Vilkår og betingelser); (c) er eksklusive moms, som skal lægges til leverandørens faktura(er) med den relevante sats, hvor det er relevant.

8.4 Enhver support på stedet, som kunden har brug for, og som leverandøren har godkendt, vil blive opkrævet til leverandørens til enhver tid gældende standarddagstakster i overensstemmelse med leverandørens politik for supporttjenester.

9. EJENDOMSRETTIGHEDER

9.1 Kunden anerkender og accepterer, at Leverandøren og/eller tredjeparter ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) til Tjenesterne, Softwaren og dens indhold. Medmindre det udtrykkeligt er anført heri, giver disse vilkår og betingelser ikke kunden nogen rettigheder til intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tjenesterne, softwaren og indholdet heraf.

9.2 Kunden ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i alle Kundedata og har det fulde ansvar for lovligheden, pålideligheden, integriteten, nøjagtigheden og kvaliteten af Kundedataene og de midler, hvormed kunden har erhvervet sådanne Kundedata.

9.3 Leverandøren skal gøre en rimelig indsats for at opretholde passende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden, fortroligheden og integriteten af Kundedata. Kunden forstår og anerkender dog, at brugen af de hostede tjenester nødvendigvis indebærer overførsel af Kundedata over netværk, der ikke ejes, drives eller kontrolleres af Leverandøren, og at Leverandøren ikke kan holdes ansvarlig for tabte, ændrede, opsnappede eller lagrede Kundedata over sådanne netværk. Leverandøren garanterer ikke, at dens sikkerhedsprocedurer vil være fejlfrie, at overførsler af Kundedata altid vil være sikre, eller at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at omgå Leverandørens eller Leverandørens tredjeparts tjenesteudbyderes sikkerhedsforanstaltninger.

9.4 Leverandøren må ikke ændre, videregive eller få adgang til Kundedata undtagen: (a) som krævet ved lov; (b) som udtrykkeligt tilladt af Kunden; (c) for at kontakte Kunden eller Autoriserede Brugere; (d) for at levere Tjenesterne; (e) for at løse tekniske problemer eller problemer med Tjenesterne; eller (f) på Kundens anmodning i forbindelse med levering af Support.

9.5 I tilfælde af tab eller beskadigelse af kundedata er kundens eneste og eksklusive afhjælpning, at leverandøren gør sit rimelige for at genoprette de tabte eller beskadigede kundedata fra den seneste sikkerhedskopi af sådanne kundedata, der opbevares af leverandøren (eller dennes hostingudbyder, alt efter hvad der er relevant i forhold til arten af de tabte eller beskadigede kundedata).

9.6 Hvis Leverandøren behandler personoplysninger på Kundens vegne i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, er Kunden dataansvarlig, og Leverandøren er databehandler, og parterne skal indgå en databehandleraftale (DPA) som krævet i henhold til artikel 28, stk. 3, i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

10. FORTROLIGHED

Hver part skal opretholde fortroligheden af den anden parts Fortrolige Oplysninger og må ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bruge, videregive, kopiere eller ændre den anden parts Fortrolige Oplysninger (eller tillade nogen tredjepart at gøre dette) andet end hvor strengt nødvendigt for udførelsen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten. Bestemmelserne i dette punkt gælder ikke for oplysninger, som: (a) er eller kommer til offentlighedens kendskab uden brud på denne aftale; eller (b) var i den modtagende parts besiddelse før modtagelsen fra den videregivende part uden en forpligtelse til fortrolighed; eller (c) blev indhentet fra en tredjepart, der frit kan videregive sådanne oplysninger; eller (d) skal videregives ved lov eller af et juridisk, regulerende eller administrativt organ.

11. EKSPORTKONTROL

11.1 Hver part skal overholde de love og bestemmelser, der gælder for dens forpligtelser i henhold til kontrakten, og den anden part har pligt til at samarbejde i god tro og gøre sit rimelige for at støtte en sådan overholdelse.

12. SKADESLØSHOLDELSE

12.1 Kunden skal forsvare, skadesløsholde og holde Leverandøren skadesløs for krav, søgsmål, retssager, tab, skader, udgifter og omkostninger (herunder uden begrænsning sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med Kundens og/eller de autoriserede brugeres misbrug af Tjenesterne eller krav, som Leverandøren pådrager sig som følge af Kundens brug af Tjenesterne i strid med Leverandørens Specifikation.

12.2 Leverandøren skal, med forbehold af punkt 12.4 og 12.5, forsvare Kunden mod ethvert krav om, at Softwaren selv krænker et britisk eller EU-patent, der er gældende pr. startdatoen, og skal holde Kunden skadesløs for ethvert beløb, der tildeles Kunden i forbindelse med en dom eller et forlig i forbindelse med sådanne krav, forudsat at: (a) Leverandøren får hurtig meddelelse om sådanne krav; (b) Kunden yder rimeligt samarbejde til Leverandøren i forsvaret og forliget af sådanne krav på Leverandørens regning; og (c) Leverandøren får eneret til at forsvare eller forlige kravet.

12.3 I forbindelse med forsvaret eller afviklingen af ethvert krav kan Leverandøren skaffe Kunden ret til at fortsætte med at bruge Tjenesterne, erstatte eller ændre Tjenesterne, så de ikke krænker rettighederne, eller, hvis sådanne retsmidler ikke med rimelighed er tilgængelige, opsige Kontrakten mod tilbagebetaling af restbeløbet af eventuelle forudbetalte Abonnementsgebyrer for den resterende Abonnementsperiode.

12.4 Leverandøren, dennes ansatte, agenter og underleverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige over for kunden i det omfang, den påståede overtrædelse er baseret på: (a) en ændring af Tjenesterne af andre end Leverandøren; eller (b) Kundens brug af Tjenesterne på en måde, der er i strid med det Formål og den Specifikation, som Leverandøren har givet Kunden; eller (c) Kundens brug af Tjenesterne efter meddelelse om den påståede eller faktiske overtrædelse fra Leverandøren eller en relevant myndighed; eller (d) brugen af et varemærke eller en ophavsret blev nævnt i Softwaren som værende på Kundens egen risiko for brug.

12.5 Ovenstående angiver Kundens eneste og eksklusive rettigheder og retsmidler og Leverandørens (herunder Leverandørens medarbejderes, agenters og underleverandørers) samlede forpligtelser og ansvar i forbindelse med krænkelse af IPR'er. Kunden accepterer, at han i øvrigt skal bruge tjenesterne og softwaren på egen risiko og holde leverandøren skadesløs for ethvert krav i forbindelse med en tredjeparts krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som måtte blive rejst mod kunden.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

13.1 Denne paragraf 13.1 fastsætter Leverandørens fulde økonomiske ansvar over for Kunden for ethvert brud på Kontrakten, Kundens brug af Tjenesterne eller Softwaren eller for enhver anden juridisk misligholdelse, der opstår i forbindelse med Kontrakten.

13.2 Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser: (i) alle garantier og andre vilkår, der er underforstået ved lov eller vedtægter, er udelukket i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov; og (ii) Kunden påtager sig alene ansvaret for de resultater, som den opnår ved brug af Tjenesterne og Softwaren.

13.3 Leverandørens samlede samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med Kontrakten er begrænset til de samlede Abonnementsgebyrer, der er betalt for Brugerabonnementerne i den periode på 12 måneder umiddelbart forud for den dato, hvor det relevante krav opstod.

13.4 Med forbehold af den næste bestemmelse er leverandøren ikke ansvarlig i henhold til eller i forbindelse med denne kontrakt for indirekte, særlige eller følgetab eller for tab af fortjeneste, goodwill eller forretningsmuligheder.

13.5 Intet i disse vilkår og betingelser begrænser leverandørens ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig eller ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses i henhold til gældende lovgivning.

14. VARIGHED OG OPSIGELSE

14.1 Kontrakten træder i kraft på begyndelsesdatoen og skal (medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser) fortsætte med fuld kraft og virkning indtil udgangen af Abonnementsperioden.

14.2 Uden at det berører andre rettigheder eller retsmidler, som parterne kan være berettiget til, kan hver part opsige kontrakten uden ansvar over for den anden part, hvis: (a) den anden part begår en væsentlig overtrædelse af Kontrakten og (hvis en sådan overtrædelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe denne overtrædelse inden for 30 dage efter, at den pågældende part skriftligt er blevet underrettet om overtrædelsen, eller (b) den anden part ophører med eller truer med at ophøre med at drive virksomhed, eller bliver insolvent, får udpeget en kurator eller administrator over hele eller en del af sine aktiver eller sin virksomhed, indgår aftaler med sine kreditorer, eller der træffes en kendelse eller beslutning om opløsning eller likvidation, eller iværksætter eller udsættes for en lignende eller tilsvarende procedure, begivenhed eller handling i en hvilken som helst jurisdiktion.

14.3 Abonnementsperioden forlænges automatisk efter den indledende abonnementsperiode og i hver fornyelsesperiode, medmindre og indtil en af parterne skriftligt (herunder pr. e-mail) meddeler den anden part, at den ikke ønsker, at Kontrakten skal fortsætte ud over den aktuelle fornyelsesperiode. En sådan meddelelse må ikke udløbe tidligere end udløbet af den oprindelige abonnementsperiode. For at forhindre automatisk fornyelse af tjenesterne skal der gives tre måneders varsel om opsigelse af bekvemmelighedshensyn forud for årsdagen for begyndelsesdatoen skriftligt til leverandøren pr. e-mail til: [email protected] og i overensstemmelse med punkt 15.8 nedenfor.

14.4 Ved kontraktens udløb eller opsigelse af en hvilken som helst grund: 1, 13, 14.4 og 15) eller implicit overlever ophør, påvirkes ikke eller berøres ikke, og (d) leverandøren kan destruere eller på anden måde afhænde alle kundedata, som han er i besiddelse af, inden 90 dage efter kontraktens udløb eller ophør.

15. GENERELT  

15.1 Leverandøren er ikke ansvarlig over for Kunden i henhold til Kontrakten, hvis han forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser eller i at drive sin virksomhed på grund af begivenheder, omstændigheder eller årsager, som ligger uden for hans rimelige kontrol. Hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse fortsætter i mere end 3 (tre) måneder, kan kunden opsige kontrakten med 6 (seks) ugers varsel til leverandøren.

15.2 Et afkald på en rettighed eller et retsmiddel er kun effektivt, hvis det er skriftligt og skal ikke anses for at være et afkald på en efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse.

15.3 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den anses for at være slettet, men det påvirker ikke kontraktens gyldighed og håndhævelse.

15.4 Disse vilkår og betingelser og den gældende købsaftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter og udsletter alle tidligere aftaler mellem dem, uanset om de er skriftlige eller mundtlige, vedrørende kontrakten.

15.5 Leverandøren kan til enhver tid overdrage, overføre, pantsætte, udlicitere eller på anden måde handle med alle eller nogle af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne kontrakt.

15.6 Intet i disse vilkår og betingelser har til hensigt at skabe et partnerskab mellem parterne eller bemyndiger nogen af parterne til at handle som agent for den anden, og ingen af parterne har bemyndigelse til at handle i den andens navn eller på vegne af eller på anden måde binde den anden part på nogen måde. Hver part bekræfter, at den handler på egne vegne og ikke til fordel for nogen anden person.

15.7 Kontrakten giver ikke anledning til nogen rettigheder i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at håndhæve nogen af dens vilkår. Ingen andre end en part i kontrakten har ret til at håndhæve nogen af dens vilkår.

15.8 Enhver meddelelse, der gives i forbindelse med Kontrakten, skal være skriftlig og adresseret til den pågældende part på dennes registrerede kontor eller en anden adresse, som den pågældende part måtte have angivet skriftligt, og skal afleveres personligt eller sendes med forudbetalt førsteklasses post eller anden leveringstjeneste næste arbejdsdag eller sendes pr. e-mail til den anden parts e-mailadresse som angivet i den relevante købsaftale. Leverandørens adresse er Third Floor Old City Factory 100 Patrick Street, Londonderry BT48 7EL, Nordirland.

15.9 Kontrakten og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontrakten eller dens genstand eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).

15.10 Ingen af parterne må indlede en retssag/voldgiftssag i forbindelse med en tvist, der udspringer af denne kontrakt, før de har forsøgt at bilægge tvisten ved mægling i overensstemmelse med CEDR's modelmæglingsprocedure, og enten mæglingen er afsluttet, eller den anden part har undladt at deltage i mæglingen, forudsat at retten til at indlede en retssag ikke forringes af en forsinkelse.

15.11 Købsaftalen kan udfærdiges i et vilkårligt antal eksemplarer, som hver især betragtes som en original, men som alle sammen udgør den samme aftale.

15.12 Ingen ændring af disse vilkår og betingelser eller købsaftalen er effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af autoriserede repræsentanter for hver af parterne.