1. TOLKNING

1.1 I dessa allmänna villkor:

Administratör Användare en auktoriserad användare med administrativa rättigheter för kundens konto (som utsetts av leverantören).

Avtal om köp är det avtal som undertecknats mellan Leverantören och Kunden och som bland annat fastställer de specifika tjänster som köpts Abonnemangsavgifter och den första abonnemangsperioden. Beställningsbekräftelse: en bekräftelse på Kundens beställning som utfärdas av Leverantören.

Auktoriserade användare avser endast de anställda eller uppdragstagare hos kunden som är auktoriserade av kunden i enlighet med punkt 2 att använda tjänsterna och all kompletterande dokumentation, och för vilka kunden har köpt ett användarabonnemang.

Skräddarsydda tjänster innebär att leverantören skapar och levererar e-lärandekurser eller andra namngivna material till kunden som uppfyller kundens krav enligt dokumentationen i arbetsbeskrivningen.

Arbetsdag innebär 09.00 till 17.00 GMT varje dag som inte är en lördag, söndag, bank- eller allmän helgdag i Storbritannien.

Startdatum är det datum som anges i punkt 1.2.

Konfidentiell information avser i förhållande till endera parten, all information av konfidentiell natur (oavsett om den är i muntlig, skriftlig eller elektronisk form), inklusive affärshemligheter och information av kommersiellt värde som är känd och tillhör den parten och som rör dess verksamhet, leverantörer, kunder, produkter eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till, programvaran, produkterna och tillhörande dokumentation) och all annan information som mottagaren känner till, har underrättats om eller har anledning att tro är konfidentiell för den part som lämnar ut informationen.

Kontrakt Avtalet mellan Leverantören och Kunden om leverans av Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och eventuella tillämpliga Köpeavtal.

Kund Den organisation som har köpt Användarabonnemang från Leverantören från tid till annan, enligt vad som anges i köpeavtalet eller på annat sätt.

Kunddata Allt innehåll, inklusive text-, ljud-, video- och bildfiler som tillhandahålls och laddas upp av, eller på uppdrag av, kunden, dess auktoriserade användare eller (i tillämpliga fall) leverantören (eller dess underleverantörer) genom användning av leverantörens plattform. Kunddata omfattar inte personuppgifter i den mening som avses i lagstiftningen om dataskydd.

Kundutrustning innebär ett fungerande hårdvarusystem och programvara som underlättar tillgången till en modern webbläsare, nämligen Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari i version 9 eller senare, men helst version 10 eller senare, om Microsoft Internet Explorer används måste detta vara version 11 eller senare, samt allt annat som leverantören vid behov anger.

Avtal om databehandling (DPA): ett tilläggsavtal mellan Leverantören och Kunden som fastställer de ytterligare villkor, krav och förutsättningar enligt vilka Leverantören kommer att behandla personuppgifter för Kundens räkning när denne tillhandahåller tjänster enligt Kontraktet. Dataskyddsavtalet innehåller de obligatoriska klausuler som krävs enligt artikel 28.3 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för avtal mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

Initial teckningstid är den första abonnemangsperioden på 12 månader som börjar på Startdatumet (eller en annan period som Leverantören skriftligen kan komma överens med Kunden antingen i Köpeavtalet eller på annat sätt).

Immateriella rättigheter (Med immateriella rättigheter avses patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken och servicemärken, företagsnamn och domännamn, rättigheter till uppklädning och varumärkesutsmyckning, goodwill och rätten att väcka talan om överlåtelse eller illojal konkurrens, rättigheter till mönster, databasrättigheter, rättigheter att använda och skydda sekretessen för konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, förnyelser eller förlängningar av, och rättigheter att hävda prioritet från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen, inklusive rätten att stämma för och få skadestånd för tidigare intrång.

Betalningsvillkor avser de betalningsvillkor som anges i köpeavtalet eller i dessa användarvillkor.

Syfte betyder att de auktoriserade användarna får tillgång till och använder tjänsterna i enlighet med detta avtal och endast för deras och kundens räkning.

Förnyelseperiod avser rullande perioder på 12 månader (eller en annan period som leverantören skriftligen kan komma överens med kunden antingen i köpeavtalet eller på annat sätt).

Tjänster avser de abonnemangstjänster som Leverantören tillhandahåller Kunden enligt detta Avtal och gör dem tillgängliga för auktoriserade användare via Leverantörens plattform med hjälp av Kundutrustningen, och som beskrivs mer specifikt i det tillämpliga Köpeavtalet eller på annat sätt.

Serviceavgifter avser de serviceavgifter som anges i leverantörens policy för supporttjänster, med avseende på alla anpassade tjänster som kunden begär (utöver leverantörens standardtjänster för kundsupport).

Programvara MetaCompliance®-programvaran som leverantören tillhandahåller som en del av tjänsterna.

Specifikationer är en beskrivning av tjänsterna som tillhandahålls av leverantören och som finns tillgänglig här.

Arbetsbeskrivning är en tilläggsbilaga till dessa allmänna villkor som efter undertecknande tillsammans med dessa allmänna villkor ska utgöra kontraktet mellan kunden och leverantören. Varje arbetsbeskrivning ska tilldelas ett identifierbart servicebeskrivningsnummer ("SSN").

Prenumerationsavgifter de abonnemangsavgifter som kunden ska betala till leverantören för användarabonnemangen i enlighet med dessa villkor och eventuella tillämpliga köpeavtal.

Terminstid för prenumeration avser, med avseende på varje Användarabonnemang, den period som börjar på Startdatumet och fortsätter under den Initiala Abonnemangsperioden och eventuella Förnyelseperioder (om inte annat följer av punkt 14.3), såvida inte och tills dess att detta Avtal sägs upp i enlighet med dess villkor.

Leverantör MetaCompliance Limited (organisationsnummer NI049166) med huvudkontor på 180 Piccadilly, London, W1J 9HF.

Stöd de supporttjänster som tillhandahålls av leverantören för varje administratörsanvändare för den relevanta abonnemangsperioden och som görs tillgängliga i enlighet med policyn för supporttjänster. Kunden måste tillhandahålla fjärråtkomst så att leverantören kan få tillgång till kundutrustningen för nödreparationer. Supportförfrågningar får endast ställas av administratörsanvändare. Leverantören kan också tillhandahålla online-supportresurser för auktoriserade användare.

Policy för stödtjänster leverantörens policy för tillhandahållande av support i samband med tjänsterna, som leverantören på begäran tillhandahåller kunden.

Term avser avtalets löptid enligt definitionen i klausul 14.1;

Villkor dessa allmänna villkor, och

Användarprenumeration(er) är de abonnemang som köps av kunden och som ger auktoriserade användare rätt att få tillgång till och använda tjänsterna i enlighet med detta avtal.

1.2 Kundens beställning ska anses vara accepterad när leverantören utfärdar en skriftlig orderbekräftelse, varvid kontraktet ska börja gälla (Datum för ikraftträdande).

1.3 Dessa allmänna villkor gäller för avtalet med uteslutande av alla andra villkor som kunden försöker införa eller införliva, eller som är underförstådda enligt lag, handelsbruk, praxis eller handelsbruk.

1.4 I händelse av inkonsekvens eller konflikt mellan någon bestämmelse i ett tillämpligt köpeavtal och någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska bestämmelsen i köpeavtalet ha företräde och bestämmelsen i dessa användarvillkor ska ha företräde framför alla bestämmelser i bilagor eller bilagor eller andra dokument som inte uttryckligen införlivats i detta.

2. ANVÄNDARABONNEMANG

2.1 Leverantören beviljar härmed Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt, utan rätt att bevilja underlicenser, att tillåta de Auktoriserade användarna att använda Tjänsterna under Prenumerationsperioden för Kundens interna affärsverksamhet enligt följande villkor.

2.2 När det gäller de auktoriserade användarna åtar sig kunden att: (a) den är ansvarig för att de auktoriserade användarna följer dessa villkor, och att de begränsningar för kunden som anges i dessa villkor, om inte sammanhanget kräver något annat, även ska gälla för sådana personer; (b) varje användarabonnemang är helt individuellt, tilldelat genom namn, e-postadress och skyddat av ett individuellt lösenord; (c) den kommer inte att tillåta att ett användarabonnemang används eller delas av mer än en enskild auktoriserad användare, såvida det inte har överförts i sin helhet till en annan enskild auktoriserad användare, i vilket fall den tidigare auktoriserade användaren inte längre ska ha någon rätt att få tillgång till eller använda tjänsterna; (d) varje Auktoriserad användare ska hålla sitt lösenord konfidentiellt, (e) den ska upprätthålla en skriftlig, aktuell förteckning över aktuella Auktoriserade användare och tillhandahålla en sådan förteckning till Leverantören inom 10 arbetsdagar efter Leverantörens skriftliga begäran när som helst, (f) den ska tillåta Leverantören att granska Tjänsterna för att fastställa namn och e-postadress för varje Auktoriserad användare. En sådan granskning får genomföras högst en gång per kvartal och med rimlig förvarning. g) Om någon av de granskningar som avses i punkt 2.2 f) visar att kunden har betalat för lite abonnemangsavgifter till leverantören ska kunden betala leverantören ett belopp som motsvarar denna för låga betalning (beräknat i enlighet med punkt 3).2 nedan) inom fem arbetsdagar från datumet för den relevanta granskningen, och h) om någon av de granskningar som avses i klausul 2.2 f) visar att tillgång har getts till en person som inte är en auktoriserad användare, ska kunden, utan att det påverkar leverantörens övriga rättigheter, omedelbart inaktivera sådan tillgång och leverantören ska inte ge tillgång till någon sådan person.

2.3 Kunden får inte, och får inte låta sina auktoriserade användare, få tillgång till, ladda upp, lagra, distribuera eller överföra skadlig kod, eller något material på leverantörens plattform under deras användning av tjänsterna som: (a) är olagligt, skadligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, kränkande, trakasserande eller rasistiskt eller etniskt stötande; (b) underlättar olaglig verksamhet; (c) visar sexuellt explicita bilder; (d) främjar olagligt våld; (e) är diskriminerande baserat på ras, kön, hudfärg, religiös övertygelse, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller någon annan olaglig verksamhet; Leverantören förbehåller sig rätten att, utan ansvar gentemot kunden, stänga av kundens tillgång till material som bryter mot bestämmelserna i denna klausul.

2.4 Kunden får inte: (a) annat än vad som är tillåtet enligt lag och dessa användarvillkor, försöka kopiera, modifiera, duplicera, skapa derivatverk från, rama in, spegla, återpublicera, ladda ner, visa, överföra eller distribuera hela eller delar av programvaran och/eller dess innehåll i någon form eller media eller på något sätt; inte heller försöka att bakåtkompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt reducera hela eller delar av programvaran till en form som är möjlig att uppfatta för människor, eller b) få tillgång till hela eller delar av tjänsterna för att skapa en produkt eller tjänst som konkurrerar med tjänsterna, eller c) använda tjänsterna för att tillhandahålla tjänster till tredje part som inte är en auktoriserad användare; eller (d) licensiera, sälja, hyra, leasa, överföra, överlåta, distribuera, visa, avslöja eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller på annat sätt göra tjänsterna tillgängliga för någon tredje part utom de auktoriserade användarna, eller (e) försöka få, eller hjälpa tredje part att få, tillgång till tjänsterna, annat än vad som föreskrivs i denna klausul 2, eller (f) störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos tjänsterna eller data från tredje part som finns i dem, eller (g) försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna eller deras relaterade system eller nätverk.

2.5 Kunden ska göra sitt bästa för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna och/eller dess innehåll och, i händelse av sådan obehörig åtkomst eller användning, omedelbart meddela Leverantören.

3. YTTERLIGARE ANVÄNDARABONNEMANG

3.1 Om inte annat följer av punkt 3.2 kan kunden från tid till annan under abonnemangsperioden köpa ytterligare användarabonnemang.

3.2 Kunden ska, inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan, betala leverantören de relevanta avgifterna för sådana ytterligare användarabonnemang och, om sådana ytterligare användarabonnemang köps av kunden halvvägs genom den ursprungliga abonnemangsperioden eller en förnyelseperiod (beroende på vad som är tillämpligt), ska dessa avgifter beräknas proportionellt.

4. TJÄNSTER

4.1 Leverantören ska under Prenumerationsperioden leverera support och tjänster till kunden enligt dessa villkor.

4.2 Leverantören kommer, som en del av tjänsterna och utan extra kostnad för kunden, att förse kunden med leverantörens standard kundsupporttjänster på arbetsdagar i enlighet med leverantörens policy för supporttjänster.

4.3 För alla anpassade och förbättrade tjänster som kunden kräver ska leverantören debitera kunden ytterligare serviceavgifter i enlighet med eventuella prisförslag eller köpeavtal som tillhandahållits.

4.4 Leverantören kan från tid till annan, efter eget gottfinnande, uppgradera och förbättra Tjänsterna och Programvaran som den anser lämpligt och Kunden bekräftar att sådana uppgraderingar och förbättringar kan påverka dess användning av Tjänsterna. Alla specifika uppgraderingar som kunden begär ska debiteras av leverantören i enlighet med eventuella prisförslag eller köpeavtal som tillhandahålls.

4.5 Leverantören kommer att tillhandahålla en webbtjänst och lagra alla kunddata och alla personuppgifter för kundens räkning i molnet. Värdningstjänsten är en integrerad del av de tjänster som leverantören erbjuder, som är utkontrakterad till Microsoft Azure och begränsad till dessa villkor: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products .

5. UTVECKLING AV SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER.

5.1 Om tjänsterna omfattar tillhandahållande av skräddarsydda tjänster ska följande bestämmelser gälla.

5.2 Om det inte redan har överenskommits och dokumenterats i arbetsbeskrivningen ska parterna utveckla och komma överens om specifikationen av tjänsterna. Leverantören har ingen skyldighet att producera de skräddarsydda tjänsterna förrän Specifikationen inom arbetsbeskrivningen har överenskommits och dokumenterats.

5.3 I händelse av konflikt mellan dessa villkor och den överenskomna arbetsbeskrivningen ska arbetsbeskrivningen ha företräde.

6. LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

6.1 Leverantören garanterar att Tjänsterna ska utföras med rimlig skicklighet och omsorg och att Programvaran ska fungera i huvudsak enligt beskrivningen i Specifikationerna.

6.2 Om tjänsterna eller programvaran inte överensstämmer väsentligt med ovanstående garanti (ett servicemissbruk) ska kunden omedelbart meddela leverantören med fullständiga uppgifter (garantianspråk). Kunden ska samarbeta i god tro med Leverantören i processen för att utreda och försöka åtgärda servicefelet.

6.3 När leverantören har bekräftat garantianspråket ska han (enligt eget val):

  1. åtgärda felet i tjänsten; 
  2. skapa en lösning för servicefelet som inte har någon väsentlig inverkan på tjänstens eller programvarans funktion eller kvalitet, eller
  3. säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till kunden och återbetala kunden alla abonnemangsavgifter som betalats fram till uppsägningsdatumet minus en proportionell summa för de avgifter som betalats fram till det datum då garantianspråket anmäldes till leverantören. 

6.4 Ett garantianspråk ska ogiltigförklaras i den mån som felet i tjänsten orsakas av att kunden (eller en obehörig tredje part) använder, konfigurerar eller ändrar tjänsten eller programvaran på annat sätt än i enlighet med de specifikationer som leverantören tillhandahåller.

6.5 Leverantören garanterar att han har och kommer att behålla alla nödvändiga licenser, samtycken och tillstånd som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Kontraktet.

7. KUNDENS SKYLDIGHETER

7.1 Kunden ska: (a) på egen bekostnad förse Leverantören med allt nödvändigt samarbete i samband med detta Kontrakt och alla nödvändiga uppgifter och all nödvändig tillgång till information som kan krävas av Leverantören, dess ombud eller entreprenörer för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till tillämpliga specifikationer, beslut om datahantering, godkännanden, information om säkerhetstillträde och konfigurationstjänster; (b) följa alla tillämpliga lagar och förordningar med avseende på dess verksamhet enligt Kontraktet; (c) utföra alla andra kundansvar som anges i dessa Villkor i tid och på ett effektivt sätt. I händelse av förseningar får leverantören justera alla överenskomna tidtabeller eller leveransplaner enligt vad som är rimligt nödvändigt, (d) se till att de auktoriserade användarna använder tjänsterna i enlighet med dessa villkor och ska ansvara för varje auktoriserad användares brott mot avtalet, (e) erhålla och upprätthålla alla nödvändiga licenser, samtycken och tillstånd som är nödvändiga för att leverantören, dess entreprenörer och agenter ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive, men inte begränsat till, tjänsterna, (f) se till att dess nätverk och system överensstämmer med de relevanta specifikationer som leverantören vid varje tillfälle tillhandahåller; (g) vara ensam ansvarig för att skaffa, underhålla och säkra sina nätverksanslutningar och telekommunikationslänkar samt underhålla lämplig kundutrustning, (h) tillhandahålla en enda huvudkontaktpunkt som kan ta upp frågor eller problem som rör tjänsterna, ge återkoppling i tid och granska eventuella ändringar av tjänsterna, och (i) vara ensam ansvarig på egen bekostnad för att generera kunddata som krävs för att utnyttja tjänsterna och för att ladda upp allt sådant innehåll och data till leverantörens plattform.

8. AVGIFTER OCH BETALNING

8.1 Kunden ska betala abonnemangsavgifterna (och eventuella serviceavgifter eller andra avgifter som anges eller avtalas) till leverantören i enlighet med dessa betalningsvillkor. Fakturor ska betalas inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan, om inte annat skriftligen överenskommits med Leverantören.

8.2 Om Leverantören inte har mottagit betalning för abonnemangsavgifter i enlighet med dessa villkor och eventuella serviceavgifter inom 10 dagar efter förfallodagen, utan att det påverkar Leverantörens övriga rättigheter och rättsmedel: (a) kan Leverantören, utan ansvar gentemot Kunden, inaktivera Kundens och alla Auktoriserade användares lösenord, konton och tillgång till alla eller delar av Tjänsterna och Leverantören ska inte vara skyldig att tillhandahålla några eller alla Tjänsterna så länge fakturan/fakturorna i fråga förblir obetalda, och (b) ska Kunden betala ränta på de förfallna beloppen i enlighet med gällande lagstadgad räntesats. Sådan ränta ska löpa dagligen från förfallodagen till dess att det förfallna beloppet faktiskt betalas, oavsett om det sker före eller efter dom. Kunden ska betala räntan tillsammans med det förfallna beloppet.

8.3 Alla belopp och avgifter som anges eller som det hänvisas till i Kontraktet: (a) ska betalas i den valuta som anges i prisförslaget eller köpeavtalet, (b) kan inte avbokas eller återbetalas (om inte annat anges i dessa villkor), (c) är exklusive mervärdesskatt, som ska läggas till på leverantörens faktura/fakturor enligt lämplig skattesats i tillämpliga fall.

8.4 Eventuell support på plats som kunden kräver och som leverantören har godkänt kommer att debiteras enligt leverantörens då gällande standarddagstaxa i enlighet med leverantörens policy för supporttjänster.

9. ÄGANDERÄTT

9.1 Kunden erkänner och godkänner att leverantören och/eller tredje part äger immateriella rättigheter (IPR) till tjänsterna, programvaran och dess innehåll. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor ger dessa villkor inte kunden några rättigheter till immateriella rättigheter med avseende på tjänsterna, programvaran och dess innehåll.

9.2 Kunden ska äga alla rättigheter, titlar och intressen i alla Kunddata och ska ha det exklusiva ansvaret för Kunddatas laglighet, tillförlitlighet, integritet, noggrannhet och kvalitet samt för det sätt på vilket Kunden har förvärvat sådana Kunddata.

9.3 Leverantören ska göra rimliga ansträngningar för att upprätthålla lämpliga administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten hos Kunddata. Kunden förstår och erkänner dock att användningen av värdtjänsterna nödvändigtvis innebär överföring av Kunddata över nätverk som inte ägs, drivs eller kontrolleras av Leverantören, och att Leverantören inte kan hållas ansvarig för Kunddata som förloras, ändras, avlyssnas eller lagras över sådana nätverk. Leverantören garanterar inte att dess säkerhetsrutiner är felfria, att överföringar av kunddata alltid är säkra eller att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna omintetgöra leverantörens eller leverantörens tredjepartsleverantörers säkerhetsåtgärder.

9.4 Leverantören får inte ändra, avslöja eller få tillgång till Kunddata utom: (a) enligt lagkrav, (b) enligt uttryckligt tillstånd från Kunden, (c) för att kontakta Kunden eller Auktoriserade användare, (d) för att tillhandahålla Tjänsterna, (e) för att åtgärda tekniska problem eller frågor med Tjänsterna, eller (f) på Kundens begäran vid tillhandahållande av Support.

9.5 I händelse av förlust av eller skada på Kunddata ska Kundens enda och exklusiva åtgärd vara att Leverantören gör rimliga ansträngningar för att återställa de förlorade eller skadade Kunddata från den senaste säkerhetskopian av sådana Kunddata som upprätthålls av Leverantören (eller dess hostingleverantör, beroende på vilken typ av Kunddata som har förlorats eller skadats).

9.6 Om Leverantören behandlar personuppgifter för Kundens räkning när denne fullgör sina skyldigheter enligt Kontraktet ska Kunden vara personuppgiftsansvarig och Leverantören ska vara personuppgiftsbiträde och parterna ska ingå ett databehandlingsavtal (DPA) i enlighet med artikel 28.3 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

10. SEKRETESS

Vardera parten ska upprätthålla sekretessen för den andra partens konfidentiella information och får inte, utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, använda, avslöja, kopiera eller ändra den andra partens konfidentiella information (eller tillåta tredje part att göra det) annat än vad som är strikt nödvändigt för att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Bestämmelserna i denna klausul ska inte tillämpas på information som: (a) är eller blir allmänt tillgänglig utan att detta avtal har brutits, eller b) var i den mottagande partens besittning före mottagandet från den utlämnande parten utan någon skyldighet till konfidentialitet, eller c) erhölls från en tredje part som inte har någon skyldighet att avslöja sådan information, eller d) är skyldig att avslöjas enligt lag eller av något juridiskt, reglerande eller administrativt organ.

11. EXPORTKONTROLLER

11.1 Vardera parten ska följa de lagar och förordningar som är tillämpliga på dess skyldigheter enligt avtalet, och den andra parten är skyldig att samarbeta i god tro och använda sina rimliga ansträngningar för att stödja en sådan efterlevnad.

12. SKADESTÅND

12.1 Kunden ska försvara, ersätta och hålla Leverantören skadeslös för krav, åtgärder, förfaranden, förluster, skador, utgifter och kostnader (inklusive men inte begränsat till rättegångskostnader och rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller i samband med dess och/eller de Auktoriserade Användarnas missbruk av Tjänsterna eller krav som Leverantören ådrar sig på grund av Kundens användning av Tjänsterna i strid med den specifikation som Leverantören tillhandahåller.

12.2 Leverantören ska, med förbehåll för klausulerna 12.4 och 12.5, försvara Kunden mot alla påståenden om att Programvaran i sig gör intrång i något brittiskt eller EU-patent som gäller från och med Startdatumet och ska ersätta Kunden för alla belopp som tilldelas Kunden i dom eller förlikning av sådana påståenden, förutsatt att: (a) Leverantören meddelas omgående om sådana krav, (b) Kunden samarbetar på ett rimligt sätt med Leverantören i försvaret och förlikningen av sådana krav, på Leverantörens bekostnad, och (c) Leverantören ges ensam behörighet att försvara eller förlikas med kravet.

12.3 I försvaret eller vid regleringen av ett anspråk kan Leverantören ge Kunden rätt att fortsätta använda Tjänsterna, ersätta eller ändra Tjänsterna så att de inte gör intrång eller, om sådana åtgärder inte är rimligen tillgängliga, säga upp Kontraktet mot återbetalning av återstoden av eventuella Abonnemangsavgifter som betalats i förskott för den återstående Abonnemangsperioden.

12.4 Leverantören, dess anställda, agenter och underleverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga gentemot kunden i den mån det påstådda intrånget grundar sig på: (a) en ändring av tjänsterna av någon annan än leverantören; eller (b) Kundens användning av tjänsterna på ett sätt som strider mot det syfte och den specifikation som leverantören har gett kunden; eller (c) Kundens användning av tjänsterna efter meddelande om det påstådda eller faktiska intrånget från leverantören eller någon lämplig myndighet; eller (d) användningen av något varumärke eller någon upphovsrätt hänvisades inom programvaran som att det är på kundens egen risk för användning.

12.5 Ovanstående anger Kundens enda och exklusiva rättigheter och rättsmedel, och Leverantörens (inklusive Leverantörens anställdas, agenters och underleverantörers) samtliga skyldigheter och ansvar, för intrång i immateriella rättigheter. Kunden samtycker till att i övrigt använda tjänsterna och programvaran på egen risk och hålla leverantören skadeslös från alla krav avseende intrång i immateriella rättigheter från tredje part som kan riktas mot kunden.

13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

13.1 I denna klausul 13.1 fastställs leverantörens hela ekonomiska ansvar gentemot kunden för brott mot avtalet, kundens användning av tjänsterna eller programvaran eller för andra rättsliga försummelser som uppstår i samband med avtalet.

13.2 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor: (i) alla garantier och andra villkor som är underförstådda enligt lag eller författning är uteslutna i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och (ii) kunden tar ensam ansvar för de resultat som erhålls genom användning av tjänsterna och programvaran.

13.3 Leverantörens totala sammanlagda ansvar enligt eller i samband med Kontraktet ska begränsas till de totala Prenumerationsavgifter som betalats för Användarabonnemangen under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregår den dag då det relevanta kravet uppstod.

13.4 Med förbehåll för nästa bestämmelse ska Leverantören inte vara ansvarig enligt eller i samband med detta Kontrakt för indirekta, särskilda eller följdförluster, inte heller för förlust av vinst, goodwill eller affärsmöjligheter.

13.5 Ingenting i dessa villkor ska begränsa leverantörens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller annat ansvar som inte kan begränsas enligt tillämplig lag.

14. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

14.1 Avtalet träder i kraft på Startdatumet och ska (om det inte sägs upp tidigare i enlighet med dessa villkor) fortsätta att gälla fullt ut till slutet av Abonnemangsperioden.

14.2 Utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som parterna kan ha rätt till, kan endera parten säga upp avtalet utan ansvar för den andra parten om: (a) den andra parten begår ett väsentligt brott mot Kontraktet och (om ett sådant brott kan avhjälpas) underlåter att avhjälpa detta brott inom 30 dagar efter det att parten skriftligen underrättats om brottet, eller (b) den andra parten upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet, eller blir insolvent, får en konkursförvaltare eller administratör utsedd över hela eller delar av sina tillgångar eller sin verksamhet, gör överenskommelser med sina fordringsägare, eller ett beslut eller resolution utfärdas för dess upplösning eller likvidation, eller vidtar eller genomgår något liknande eller analogt förfarande, händelse eller åtgärd i någon jurisdiktion.

14.3 Abonnemangstiden ska automatiskt förnyas efter den inledande abonnemangsperioden och under varje förnyelseperiod om och tills någon av parterna skriftligen (inklusive via e-post) meddelar den andra parten att den inte vill att avtalet ska fortsätta efter den då aktuella förnyelseperioden. Ett sådant meddelande får inte upphöra tidigare än vid slutet av den inledande prenumerationsperioden. För att förhindra automatisk förnyelse av tjänsterna måste tre månaders uppsägning av bekvämlighetsskäl meddelas skriftligen till leverantören före årsdagen av startdatumet per e-post till: [email protected] och i enlighet med klausul 15.8 nedan.

14.4 När kontraktet löper ut eller sägs upp av någon anledning: 1, 13, 14.4 och 15) eller implicit överlever uppsägning, ska inte påverkas eller påverkas negativt, och d) Leverantören får förstöra eller på annat sätt förfoga över alla kunddata som han har i sin besittning inom 90 dagar efter det att avtalet har löpt ut eller sagts upp.

15. ALLMÄNT 

15.1 Leverantören ska inte ha något ansvar gentemot Kunden enligt Kontraktet om Leverantören hindras eller försenas i utförandet av sina skyldigheter eller i sin verksamhet på grund av händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll. Om perioden av försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter pågår i mer än 3 (tre) månader kan Kunden säga upp Kontraktet med sex (6) veckors uppsägningstid till Leverantören.

15.2 Ett avstående från en rättighet eller ett rättsmedel är endast effektivt om det är skriftligt och ska inte anses vara ett avstående från en senare överträdelse eller försummelse.

15.3 Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den anses vara borttagen, men detta ska inte påverka avtalets giltighet och verkställbarhet.

15.4 Dessa allmänna villkor och det tillämpliga köpeavtalet utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter och utplånar alla tidigare överenskommelser mellan dem, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som rör avtalet.

15.5 Leverantören kan när som helst överlåta, överföra, ta ut en avgift, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera alla eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

15.6 Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att skapa ett partnerskap mellan parterna eller ska fungera så att det skapas ett partnerskap mellan parterna, eller ge någon av parterna rätt att agera som ombud för den andra, och ingen av parterna ska ha befogenhet att agera i den andra partens namn eller för dennes räkning eller på annat sätt binda den andra parten på något sätt. Varje part bekräftar att den agerar för egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

15.7 Avtalet ger inte upphov till några rättigheter enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 för att genomdriva något av dess villkor. Ingen annan än en part i kontraktet ska ha rätt att genomdriva något av dess villkor.

15.8 Alla meddelanden som ges i samband med Kontraktet ska vara skriftliga, adresserade till den parten på dess registrerade kontor eller annan adress som parten kan ha angett skriftligen, och ska överlämnas personligen, eller skickas med förbetald första klass post eller annan leveransservice nästa arbetsdag eller skickas via e-post till den andra partens e-postadress som anges i det tillämpliga köpeavtalet. Leverantörens adress för delgivning är Third Floor Old City Factory 100 Patrick Street, Londonderry BT48 7EL, Nordirland.

15.9 Avtalet och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det eller dess föremål eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales. Varje part samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med kontraktet eller dess föremål eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).

15.10 Ingen part får inleda ett domstolsförfarande eller en skiljedom i samband med en tvist som uppstår till följd av detta avtal förrän den har försökt lösa tvisten genom medling i enlighet med CEDR:s modell för medlingsförfarande och antingen medlingen har avslutats eller den andra parten har underlåtit att delta i medlingen, förutsatt att rätten att inleda ett förfarande inte skadas av en försening.

15.11 Köpeavtalet kan undertecknas i ett obegränsat antal kopior, varav var och en betraktas som ett original, men som tillsammans utgör samma avtal.

15.12 Ingen ändring av dessa allmänna villkor eller köpeavtalet ska vara effektiv om den inte är skriftlig och undertecknad av behöriga representanter för var och en av parterna.