FORTOLKNING

I disse Kommercielle Vilkår og Betingelser betyder:

Administratorbruger en Autoriseret Bruger med administrative rettigheder med hensyn til Kundens konto (som tildelt af Leverandøren);

Købsaftale den aftale, der er underskrevet mellem Leverandøren og Kunden, og som blandt andet angiver de specifikke købte Services, Abonnementsvederlag og den Indledende Abonnementsperiode;

Ordrebekræftelse en bekræftelse af Kundens ordre udstedt af Leverandøren;

Autoriserede Brugere de medarbejdere eller kontrahenter hos Kunden, der er autoriseret af Kunden i overensstemmelse med punkt 2, til at bruge Services og eventuel tilknyttet dokumentation, og for hvem Kunden har købt et Brugerabonnement;

Skræddersyede tjenester betyder leverandørens oprettelse og levering til kunden af eLearning-kurser eller andre navngivne materialer, som er i overensstemmelse med kundens krav som dokumenteret i arbejdsbeskrivelsen.

Arbejdsdag 09.00 til 17.00 UTC (justeret til lokal tid København) på en hvilken som helst dag, der ikke er en lørdag, søndag eller helligdag i Danmark;

Ikrafttrædelsesdato datoen som angivet i punkt 1.2;

Fortrolige Oplysninger i forhold til hver af parterne, enhver eller alle oplysninger af fortrolig karakter (hvad enten i mundtlig, skriftlig eller elektronisk form), herunder forretningshemmeligheder og oplysninger af kommerciel værdi, der er kendt og tilhører den pågældende part, og vedrører dens forretning, leverandører, kunder, produkter eller services (herunder men ikke begrænset til Software, Produkter og deres tilknyttede dokumentation) og enhver anden information, som modtageren kender eller er underrettet om eller har grund til at tro er fortrolig for den videregivende part;

Kontrakt kontrakten mellem Leverandøren og Kunden om levering af Services i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser og enhver gældende Købsaftale;

Kunden den organisation (herunder dens kendte datterselskaber og associerede selskaber), der fra tid til anden har købt Brugerabonnementer fra Leverandøren, som angivet i Købsaftalen eller på anden måde;

Kundedata alt indhold, herunder tekst-, lyd- og videobilledfiler, der leveres og uploades af eller på vegne af Kunden, dennes Autoriserede Brugere eller (hvis relevant) Leverandøren (eller dennes underleverandører) ved brug af Leverandørens platform. Kundedata omfatter ikke personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen;

Kundeudstyr et fungerende hardwaresystem og software, der faciliterer adgang til en moderne internetbrowser, dvs. nyeste versioner af Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller MS Edge samt alt andet, der specificeres af Leverandøren fra tid til anden;

Databehandleraftale (DPA) en supplerende aftale mellem Leverandøren og Kunden, der fastsætter de yderligere vilkår, krav og betingelser for Leverandøren behandling af personoplysninger på vegne af Kunden ved levering af Services i henhold til Kontrakten. Databehandleraftalen er tilgængelig her;

Indledende Abonnementsperiode den indledende abonnementsperiode på 12 måneder, der begynder på Ikrafttrædelsesdatoen (eller en anden periode, som Leverandøren skriftligt kan aftale med Kunden enten i Købsaftalen eller på anden vis);

Immaterielle Rettigheder (IPR) patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker og servicemærker, firmanavne og domænenavne, rettigheder til design, udformning og udtryk, goodwill og retten til at sagsøge for uautoriseret brug, misrepræsentation eller illoyal adfærd eller konkurrence, databaserettigheder, rettigheder til at bruge og beskytte fortroligheden af fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre immaterielle rettigheder i hvert enkelt tilfælde, hvad enten det er registreret eller uregistreret, herunder alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive tildelt, fornyelser eller udvidelser af og rettigheder til at påberåbe sig prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, der eksisterer eller vil bestå nu eller i fremtiden i en hvilken som helst del af verden, herunder retten til at sagsøge og inddrive erstatning og vederlag for tidligere overtrædelser;

Betalingsbetingelser de betalingsbetingelser, der er angivet i Købsaftalen eller i disse Vilkår og Betingelser;

Formål de Autoriserede Brugere, der får adgang til og bruger Services i overensstemmelse med denne Kontrakt og udelukkende til deres fordel og til fordel for Kunden;

Fornyelsesperiode betyder løbende vilkår på 12 måneder (eller en anden periode, som Leverandøren skriftligt kan aftale med Kunden enten i Købsaftalen eller på anden måde);

Tjenester betyder de abonnementstjenester, som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til denne Kontrakt og gør dem tilgængelige for autoriserede brugere via Leverandørens platform ved hjælp af Kundeudstyret, og som nærmere beskrevet i den gældende købsaftale eller på anden måde. Tjenesternes betydning omfatter brugen af SCORM-overførsel og/eller MetaLearning Fusion eLearning-filer i Kundens Learning Management System (LMS), når de er kompatible, på licensbaseret basis, kun i Abonnementsperiodens varighed.

Servicevederlag servicevederlag som angivet i Leverandørens Supportservice-politik med hensyn til eventuelle tilpassede services, som Kunden anmoder om (i tillæg til Leverandørens standard kundesupportservices);

Software de MetaCompliance® softwareapplikationer, der leveres af Leverandøren som en del af Services;

Specifikationer en Service-beskrivelse leveret af Leverandøren, og som er tilgængelig her;

Statement of Work/Opgavebeskrivelse et yderligere bilag til disse Vilkår og Betingelser, som ved underskrift sammen med disse Vilkår og Betingelser skal udgøre Kontrakten mellem Kunden og Leverandøren. Hver Statement of Work/Opgavebeskrivelse tildeles et identificerbart servicebilag-/schedule-nummer ("SSN");

Abonnementsvederlag de abonnementsvederlag, som Kunden skal betale til Leverandøren for Brugerabonnementerne som angivet i disse Vilkår og Betingelser og enhver gældende Købsaftale;

Abonnementsperiode for hvert Brugerabonnement, den periode, der begynder på startdatoen, og fortsætter i den Indledende Abonnementsperiode, samt eventuelle Fornyelsesperioder (underlagt punkt 14.3), medmindre og indtil denne Kontrakt opsiges i overensstemmelse med dens vilkår;

Leverandøren MOCH A/S (CVR-nummer 25397096) med hovedkontor på Toldbodgade 51C, 1253 København K, Danmark, som er en del af MetaCompliance Group.

Support de supportservices, der leveres af Leverandøren i forhold til hver Administratorbruger i den relevante Abonnementsperiode, og som stilles til rådighed i overensstemmelse med Supportservice-politikken. Fjernadgang skal leveres af Kunden for at give Leverandøren adgang til Kundeudstyr til hasteudbedring. Supportforespørgsler kan kun rejses af Administratorbrugere. Leverandøren kan også stille onlinesupportressourcer til rådighed for Autoriserede Brugere;

Politik for supporttjenester betyder Leverandørens politik, der er tilgængelig her, for levering af support i forbindelse med tjenesterne, som Leverandøren stiller til rådighed for Kunden på anmodning. "Løbetid" betyder denne kontrakts løbetid som defineret i punkt 14.1;

Vilkår og Betingelser disse Kommercielle Vilkår og Betingelser; og

Brugerabonnement(er) de abonnementer, som Kunden har købt, og som giver Autoriserede Brugere ret til at få adgang til og bruge Services i overensstemmelse med denne Kontrakt.

1.2 1.2 Kundens ordre anses for accepteret, når Leverandøren udsteder en skriftlig Ordrebekræftelse, på hvilket tidspunkt Kontrakten træder i kraft (Ikrafttrædelsesdato).

1.3 Disse vilkår og betingelser blev senest opdateret den 1. maj 2022. De gælder for nye kontrakter fra denne dato, medmindre en ændring er blevet aftalt skriftligt og underskrevet af begge parter. Hvis du allerede er kunde, vil disse T&C's gælde ved starten af din næste fornyelsesperiode, modtagelsen af en købsordre eller ved underskrivelsen af en efterfølgende købsaftale efter den 1. maj 2022, medmindre en ændring er blevet aftalt skriftligt og underskrevet af begge parter.

1.4 Disse Vilkår og Betingelser gælder for Kontrakten med udelukkelse af andre vilkår, som Kunden forsøger at pålægge eller inkorporere, eller som er underforstået ved lov, handelsskik, praksis eller handelsforløb.

1.5 I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem en bestemmelse indeholdt i en gældende Købsaftale og enhver bestemmelse indeholdt i disse Vilkår og Betingelser, har bestemmelsen i Købsaftalen forrang, og bestemmelsen i disse Vilkår og Betingelser har forrang for enhver bestemmelse indeholdt i bilagene eller andre dokumenter, der ikke udtrykkeligt er inkorporeret heri.

2. BRUGERABONNEMENTER

2.1 Leverandøren giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret, uden tilladelse til at give sublicenser, til at tillade de Autoriserede Brugere at bruge Services i Abonnementsperioden til Kundens interne forretningsformål på følgende vilkår.

2.2 I forhold til de Autoriserede Brugere forpligter Kunden sig til, at (a) være ansvarlig for, at Autoriserede Brugere overholder af disse Vilkår og Betingelser, og at begrænsningerne for Kunden, der er angivet i disse Vilkår og Betingelser, medmindre konteksten kræver andet, ligeledes gælder for sådanne personer; (b) hvert Brugerabonnement er helt individuelt, tildelt ved navn, e-mailadresse og beskyttet af en individuel adgangskode; (c) ikke at tillade, at et Brugerabonnement bruges eller deles af mere end én individuel Autoriseret Bruger, medmindre det er blevet overført i sin helhed til en anden individuel Autoriseret Bruger, i hvilket tilfælde den tidligere Autoriserede Bruger ikke længere har nogen ret til at få adgang til eller bruge Services; (d) hver Autoriseret Bruger skal holde sin adgangskode fortrolig; (e) til enhver tid føre en ajourført liste over nuværende Autoriserede Brugere og levere en sådan liste til Leverandøren inden for 10 arbejdsdage efter Leverandørens skriftlige anmodning (f) give Leverandøren mulighed for at auditere Services for at fastslå, at antallet af Brugerabonnementer ligger inden for Kontraktens grænser. En sådan audit må ikke udføres mere end én gang pr. kvartal, må ikke være påtrængende og må ikke forstyrre brugen af Services; g) hvis nogen af de audits, der henvises til i punkt 2.2 (f) viser, at Kunden har underbetalt Abonnementsvederlag til Leverandøren, skal Kunden betale Leverandøren et beløb svarende til en sådan underbetaling (som beregnet i overensstemmelse med punkt 3.2 nedenfor) inden for 30 arbejdsdage efter datoen for den relevante audit; og h) hvis nogen af de audits, der henvises til i punkt 2.2(f) afslører, at der er givet adgang til en person, der ikke er en Autoriseret Bruger, skal Kunden, uden at det berører Leverandørens andre rettigheder, straks deaktivere en sådan adgang, og Leverandøren må ikke tillade adgang til en sådan person.

2.3 Kunden må ikke, og må ikke tillade sine Autoriserede Brugere, at tilgå, uploade, opbevare, distribuere eller overføre malware eller materiale til Leverandørens platform i forbindelse med deres brug af Services, som: (a) er ulovligt, skadeligt, truende, ærekrænkende, uanstændigt, krænkende, chikanerende eller racemæssigt eller etnisk stødende;

(b) fremmer ulovlig aktivitet; (c) viser seksuelt eksplicitte billeder; (d) fremmer ulovlig vold; (e) er diskriminerende baseret på race, køn, farve, religiøs overbevisning, seksuel orientering, handicap eller enhver anden ulovlig aktivitet; eller (f) forårsager skade på person eller ejendom; og Leverandøren forbeholder sig ret til, uden ansvar over for Kunden, at deaktivere Kundens adgang til ethvert materiale, der overtræder bestemmelserne i dette punkt.

2.4 Kunden må ikke: (a) bortset fra hvor tilladt ved lov og disse Vilkår og Betingelser, forsøge at kopiere, modificere, duplikere, skabe afledte værker af, frame, spejle, genudgive, downloade, vise, overføre eller distribuere hele eller dele af Softwaren og/eller dens indhold i enhver form eller medie eller på nogen måde; ej heller forsøge at reverse compile, disassemble, reverse engineere eller på anden måde reducere hele eller dele af Softwaren til en form, der kan opfattes af mennesker; eller (b) tilgå hele eller dele af Services for at opbygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med Services; eller (c) bruge Services til at levere services til andre tredjeparter end Autoriserede Brugere; eller (d) licensere, sælge, udleje, lease, overføre, overdrage, distribuere, vise, videregive eller på anden måde kommercielt udnytte eller på anden måde gøre Services tilgængelige for nogen tredjeparter undtagen de Autoriserede Brugere; eller (e) forsøge at opnå eller hjælpe tredjeparter med at opnå adgang til Services, bortset fra som angivet i dette afsnit 2; eller (f) forstyrre eller afbryde integriteten eller ydeevnen af Services eller tredjepartsdata indeholdt deri; eller (g) forsøge at få uautoriseret adgang til Services eller deres relaterede systemer eller netværk.

2.5 Kunden skal gøre sit bedste for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af Services og/eller deres indhold og, i tilfælde af en sådan uautoriseret adgang eller brug, straks underrette Leverandøren.

3. YDERLIGERE BRUGERABONNEMENTER
3.1 Underlagt punkt 3.2 kan Kunden fra tid til anden i løbet af Abonnementsperioden købe yderligere Brugerabonnementer.

3.2 Kunden skal inden for 30 dage efter fakturamodtagelsen betale Leverandøren de relevante vederlag for sådanne yderligere Brugerabonnementer, og, hvis sådanne yderligere Brugerabonnementer købes af Kunden i løbet af den Indledende Abonnementsperiode eller en Fornyelsesperiode (alt efter hvad der er relevant), skal sådanne vederlag beregnes forholdsmæssigt.

4. SERVICES

4.1 Leverandøren skal i løbet af Abonnementsperioden levere Support og Services til Kunden på og underlagt disse Vilkår og Betingelser.

4.2 Leverandøren vil, som en del af Services og uden ekstra omkostninger for Kunden, give Kunden Leverandørens standard kundesupport-services på Arbejdsdage i overensstemmelse med Leverandørens Supportservice-politik.

4.3 For eventuelle tilpassede og forbedrede services, der kræves af Kunden, skal Leverandøren opkræve Kunden yderligere Servicevederlag i overensstemmelse med et afgivet prisforslag eller Købsaftale.

4.4 Leverandøren kan fra tid til anden efter eget skøn generelt opgradere og forbedre Services og Softwaren, som det findes passende, og Kunden anerkender, at sådanne opgraderinger og forbedringer kan påvirke dennes brug af Services. Eventuelle specifikke opgraderinger, som Kunden anmoder om, opkræves af Leverandøren i overensstemmelse med et afgivet prisforslag eller Købsaftale.

4.5 Leverandøren leverer hostingservice og opbevarer alle Kundedata og eventuelle persondata på vegne af Kunden i skyen. Hosting er en iboende del af de Services, der tilbydes af Leverandøren, via underleverandøren Microsoft Azure og begrænset til disse vilkår og betingelser: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.

5. UDVIKLING AF SKRÆDDERSYEDE TJENESTER

5.1 Hvis tjenesterne omfatter levering af skræddersyede tjenester, gælder følgende bestemmelser.

5.2 Hvis det ikke allerede er aftalt og dokumenteret i arbejdsbeskrivelsen, skal parterne udarbejde og aftale specifikationen af tjenesterne. Leverandøren har ingen forpligtelse til at producere de skræddersyede tjenester, før Specifikationen i arbejdsbeskrivelsen er aftalt og dokumenteret.

5.3 I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og Betingelser og den aftalte Statement of Work, har Statement of Work forrang.

6. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER

6.1 Leverandøren garanterer, at Services udføres med rimelig dygtighed og omhu, og at Softwaren i al væsentlighed fungerer som beskrevet i Specifikationerne.

6.2 Hvis Services eller Softwaren ikke i væsentlig grad overholder ovenstående garanti (en servicefejl), skal Kunden straks underrette Leverandøren med alle oplysninger (garantikrav). Kunden skal i god tro samarbejde med Leverandøren i processen med at undersøge og søge at afhjælpe servicemanglen.

6.3 Når Leverandøren har valideret garantikravet, skal denne (efter eget valg):

(a) rette servicefejlen;

(b) lave et workaround for servicemanglen, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på driften eller kvaliteten af Services eller Softwaren; eller

(c) opsige Kontrakten ved skriftlig meddelelse til Kunden og refundere Kunden alle Abonnementsvederlag, der er betalt indtil opsigelsesdatoen, minus et pro rata-beløb for de vederlag, der er betalt indtil den dato, hvor garantikravet blev meddelt Leverandøren.

6.4 Et garantikrav er ugyldigt i det omfang, at servicemanglen skyldes brug, konfiguration eller ændring af Services eller Softwaren af Kunden (eller en uautoriseret tredjepart) på anden måde end i overensstemmelse med Specifikationer leveret af Leverandøren.

6.5 Leverandøren garanterer, at denne har og vil opretholde alle nødvendige licenser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for udførelsen af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten.

7. KUNDENS FORPLIGTELSER

7.1 Kunden skal: (a) for egen regning forsyne Leverandøren med alt nødvendigt samarbejde i forbindelse med denne Kontrakt og alle nødvendige data og adgang til oplysninger, som Leverandøren, dennes agenter eller kontrahenter måtte kræve for at kunne levere Services, herunder, men ikke begrænset til, gældende specifikationer, datastyringsbeslutninger, godkendelser, oplysninger om sikkerhedsadgang og konfigurationstjenester; (b) overholde alle gældende love og bestemmelser med hensyn til sine aktiviteter i henhold til Kontrakten; (c) udføre alle andre Kunde-forpligtelser, der er beskrevet i disse Vilkår og Betingelser, rettidigt og effektivt. I tilfælde af forsinkelser kan Leverandøren i rimeligt og nødvendigt omfang justere enhver aftalt tidsplan eller leveringsplan; (d) sikre, at de Autoriserede Brugere anvender Services i overensstemmelse med disse Vilkår og skal være ansvarlig for enhver Autoriseret Brugers overtrædelse af Kontrakten; (e) opnå og opretholde alle nødvendige licenser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for, at Leverandøren, dennes kontrahenter og agenter kan opfylde deres forpligtelser i henhold til Kontrakten, herunder men ikke begrænset til Services; (f) sikre, at dennes netværk og systemer overholder de relevante specifikationer, der anvises af Leverandøren fra tid til anden; (g) være eneansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og sikre sine netværksforbindelser og telekommunikationsforbindelser og vedligeholde passende Kundeudstyr; (h) tilvejebringe et enkelt hovedkontaktpunkt, der kan håndtere spørgsmål eller problemer vedrørende Services, give rettidig feedback og gennemgå eventuelle ændringer af Services; og (i) være eneansvarlig for egen regning for at generere Kundedata, der kræves for at bruge Services, og for at uploade alt sådant indhold og data på Leverandørens platform.

8. Vederlag

8.1 Kunden skal betale Abonnementsvederlag (og eventuelle Servicevederlag eller andre vederlag, der er specificeret eller aftalt) til Leverandøren i overensstemmelse med disse Betalingsvilkår. Fakturaer skal betales inden for 30 dage efter modtagelse af fakturaen, medmindre andet er skriftligt aftalt med Leverandøren.

8.2 Hvis Leverandøren ikke har modtaget betaling for eventuelle Abonnementsvederlag i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser og eventuelle Servicevederlag inden for 10 dage efter forfaldsdatoen, uden at det berører Leverandørens øvrige rettigheder og retsmidler: (a) kan Leverandøren, uden ansvar over for Kunden, deaktivere Kundens og eventuelle Autoriserede Brugeres adgangskoder, konti og adgang til alle eller dele af Services, og Leverandøren er ikke forpligtet til at levere nogen eller alle Services, så længe den/de pågældende faktura(er) forbliver ubetalte; og (b) Kunden skal betale renter af de forfaldne beløb i overensstemmelse med den gældende lovbestemte sats. Sådanne renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb, uanset om det er før eller efter dom. Kunden skal betale renterne sammen med det forfaldne beløb.

8.3 Alle beløb og vederlag, der er angivet eller henvist til i Kontrakten: (a) skal betales i den valuta, der er angivet i prisforslaget eller Købsaftalen; (b) kan ikke annulleres og refunderes (medmindre andet er angivet i disse Vilkår og Betingelser); (c) er eksklusive moms, som skal lægges til Leverandørens faktura(er) til den relevante sats, hvor det er relevant.

8.4 Enhver support på stedet, som kunden har brug for, og som leverandøren har godkendt, vil blive opkrævet til leverandørens til enhver tid gældende standarddagstakster i overensstemmelse med leverandørens politik for supporttjenester.

9. EJENDOMSRETTIGHEDER

9.1 Kunden anerkender og accepterer, at Leverandøren og/eller tredjeparter ejer de Immaterielle Rettigheder (IPR) til Services, Softwaren og dens indhold. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver disse Vilkår og Betingelser ikke Kunden nogen rettigheder til Immaterielle Rettigheder (IPR) med hensyn til Services, Softwaren og dens indhold.

9.2 Kunden ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i alle Kundedata og har eneansvar for lovligheden, pålideligheden, integriteten, nøjagtigheden og kvaliteten af Kundedataene og de midler, med hvilke Kunden erhvervede sådanne Kundedata.

9.3 Leverandøren skal bruge rimelige bestræbelser på at opretholde passende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Kundedatas sikkerhed, fortrolighed og integritet.

9.4 Leverandøren må ikke ændre, videregive eller tilgå Kundedata, undtagen: (a) som påkrævet ved lov; (b) som udtrykkeligt tilladt af Kunden; (c) for at kontakte Kunden eller Autoriserede Brugere; (d) for at levere Services; (e) for at løse tekniske problemer eller spørgsmål vedrørende Services; eller (f) på Kundens anmodning, når der ydes Support.

9.5 I tilfælde af tab af eller skade på Kundedata er Kundens eneste og eksklusive retsmiddel, at Leverandøren bruger sine rimelige bestræbelser på at gendanne de mistede eller beskadigede Kundedata fra den seneste sikkerhedskopi af sådanne Kundedata

der vedligeholdes af Leverandøren (eller dennes hostingudbyder, alt efter hvad der er passende i forhold til arten af de Kundedata, der er gået tabt eller beskadiget).

9.6 Hvis Leverandøren behandler personoplysninger på Kundens vegne i forbindelse med opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, er Kunden dataansvarlig, og Leverandøren er databehandler, og parterne anses for at have indgået Databehandleraftalen (DPA) som beskrevet her, medmindre der foreligger en særskilt databeskyttelsesaftale underskrevet af parterne.

10. FORTROLIGHED

Hver part skal opretholde fortroligheden af den anden parts Fortrolige Oplysninger og må ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bruge, videregive, kopiere eller ændre den anden parts Fortrolige Oplysninger (eller tillade nogen tredjepart at gøre dette) andet end hvor strengt nødvendigt for udførelsen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten. Bestemmelserne i dette punkt gælder ikke for oplysninger, som: (a) er eller kommer til offentlighedens kendskab uden brud på denne aftale; eller (b) var i den modtagende parts besiddelse før modtagelsen fra den videregivende part uden en forpligtelse til fortrolighed; eller (c) blev indhentet fra en tredjepart, der frit kan videregive sådanne oplysninger; eller (d) skal videregives ved lov eller af et juridisk, regulerende eller administrativt organ.

11. EKSPORTKONTROL

11.1 Hver part skal overholde love og forskrifter, der gælder for dens forpligtelser i henhold til Kontrakten, og den anden part har pligt til at samarbejde i god tro og ved hjælp af sine rimelige bestræbelser til støtte for en sådan overholdelse.

12. SKADESLØSHOLDELSE

12.1 Kunden skal forsvare og holde Leverandøren skadesløs for krav, søgsmål, retssager, tab, skader, udgifter og omkostninger (herunder men ikke begrænset til sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med Kundens og/eller de Autoriserede Brugeres misbrug af Services eller krav, som Leverandøren har pådraget sig som følge af Kundens brug af Services i strid med den Specifikation, som Leverandøren har leveret. 12.2 Leverandøren skal, med forbehold for punkt 12.4 og 12.5, forsvare Kunden mod ethvert krav om, at Softwaren i sig selv krænker et patent i Storbritannien eller EU eller et nationalt patent, der er udstedt i EU, på tidspunktet for Ikrafttrædelsesdatoen, og skal holde Kunden skadesløs for ethvert beløb, der påføres Kunden ved dom eller bilæggelse af sådanne krav, forudsat at: (a) Leverandøren straks underrettes om et sådant krav; (b) Kunden i rimeligt omfang samarbejder med Leverandøren om at forsvare og bilægge et sådant krav på Leverandørens bekostning; og (c) Leverandøren får eneret til at forsvare eller bilægge kravet.

12.3 I forsvaret eller bilæggelsen af ethvert krav kan Leverandøren give Kunden ret til at fortsætte med at bruge Services, erstatte eller ændre Services, så de ikke krænker rettigheder, eller, hvis sådanne retsmidler ikke med rimelighed er tilgængelige, opsige Kontrakten og tilbagebetale eventuelle Abonnementsvederlag, der er betalt forud, for den resterende Abonnementsperiode.

12.4 Leverandøren, dennes medarbejdere, agenter og underleverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige over for Kunden i det omfang, den påståede krænkelse er baseret på: (a) en ændring af Services foretaget af andre end Leverandøren; eller (b) Kundens brug af Services på en måde, der strider mod det Formål og den Specifikation, som Leverandøren har givet Kunden; eller (c) Kundens brug af Services efter meddelelse om den påståede eller faktiske krænkelse fra Leverandøren eller en relevant myndighed; eller (d) brugen af et varemærke eller ophavsret blev omtalt i Softwaren som værende på Kundens egen risiko for brug.

12.5 Ovenstående angiver Kundens eneste og eksklusive rettigheder og retsmidler og Leverandørens (herunder Leverandørens medarbejderes, agenters og underleverandørers) fulde forpligtelser og ansvar for krænkelse af IPR. Kunden accepterer, at Kunden i øvrigt skal bruge Services og Softwaren på egen risiko og holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav i forbindelse med en tredjeparts krænkelse af IPR, der måtte blive rejst mod Kunden.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

13.1 Dette punkt 13 angiver Leverandørens fulde økonomiske ansvar over for Kunden for ethvert brud på Kontrakten, Kundens brug af Services eller Softwaren eller for enhver anden juridisk misligholdelse, der opstår i forbindelse med Kontrakten.

13.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår og Betingelser: (i) er alle garantier og andre vilkår, der er forudsat ved lov eller vedtægter fraveget i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov; og (ii) Kunden påtager sig eneansvaret for de resultater, som Kunden opnår ved brug af Services og Softwaren.

13.3 Leverandørens samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med Kontrakten over for Kunden, inklusive kendte datterselskaber og associerede selskaber, er begrænset til det samlede Abonnementsvederlag, der er betalt for Brugerabonnementerne i perioden på 12 måneder forud for den dato, hvor det relevante krav opstod.

13.4 Med forbehold for den næste bestemmelse er Leverandøren ikke ansvarlig i henhold til eller i forbindelse med denne Kontrakt for indirekte tab eller følgeskader, ej heller for tab af fortjeneste, goodwill eller forretningsmuligheder.

13.5 Intet i disse Vilkår og Betingelser skal begrænse Leverandørens ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig eller andet ansvar, der ikke kan begrænses i henhold til gældende lov.

14. VARIGHED OG OPSIGELSE

14.1 Kontrakten træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og skal fortsætte med at være fuldt gældende og i kraft indtil den opsiges af en af parterne i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

14.2 Uden at det berører andre rettigheder eller retsmidler, som parterne måtte være berettiget til, kan hver af parterne opsige Kontrakten uden ansvar over for den anden, hvis: (a) den anden part begår en væsentlig misligholdelse af Kontrakten og (hvis en sådan misligholdelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe misligholdelsen inden for 30 dage efter, at den pågældende part er blevet skriftligt underrettet om misligholdelsen; eller (b) den anden part ophører eller truer med at ophøre med at handle, eller bliver insolvent, får udpeget en kurator, likvidator eller administrator for hele eller dele af sine aktiver eller sin virksomhed, indgår aftaler med sine kreditorer, eller der træffes en kendelse eller beslutning om opløsning eller likvidation, eller indleder eller udsættes for en lignende eller tilsvarende procedure, begivenhed eller handling i enhver jurisdiktion, medmindre ufravigelig gældende lovgivning måtte være til hinder herfor.

14.3 Medmindre Kontrakten opsiges af en af parterne i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser, fornyes Abonnementsperioden automatisk efter den Indledende Abonnementsperiode og efter hver Fornyelsesperiode. Hver part kan opsige Kontrakten med 3 måneders forudgående skriftligt varsel (herunder pr. e-mail) til den anden part til udløbet af den Indledende Abonnementsperiode eller en igangværende Fornyelsesperiode. Et sådant varsel udløber ikke tidligere end ved udløbet af den Indledende Abonnementsperiode eller en igangværende Fornyelsesperiode. Kundens varsel om opsigelse skal gives skriftligt til Leverandøren via e-mail til [email protected] og i overensstemmelse med punkt 15.7 nedenfor om meddelelser fra parterne.

14.4 Ved Kontraktens udløb eller ophør uanset årsag: (a) ophører alle licenser, der er udstedt i henhold til Kontrakten, øjeblikkeligt; (b) hver part må ikke gøre yderligere brug af Fortrolige Oplysninger, der tilhører den anden part; og (c) parternes erhvervede rettigheder ved udløb eller ophør eller fortsættelse efter udløb eller ophør af enhver bestemmelse, der udtrykkeligt er angivet at overleve (herunder, uden begrænsning, punkt 1, 9, 10, 12.1, 13, 14.4 og 15) eller som implicit overlever opsigelse, skal ikke berøres heraf, og (d) Leverandøren kan destruere eller på anden måde bortskaffe enhver af de Kundedata, Leverandøren er i besiddelse af, inden for 90 dage efter Kontraktens udløb eller ophør.

15. GENERELT

15.1 Leverandøren har intet ansvar over for Kunden i henhold til Kontrakten, hvis Leverandøren forhindres i eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser eller i at drive sin virksomhed på grund af begivenheder, omstændigheder eller årsager, der ligger uden for Leverandørens rimelige kontrol. Hvis perioden med forsinkelse eller manglende opfyldelse fortsætter i mere end 3 (tre) måneder, kan Kunden opsige Kontrakten med 6 (seks) ugers varsel til Leverandøren.

15.2 Et afkald på en rettighed eller et retsmiddel er kun effektivt, hvis det er skriftligt, og skal ikke betragtes som et afkald på en efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse.

15.3 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den anses for slettet, men dette skal ikke påvirke Kontraktens gyldighed og eksigibilitet.

15.4 Disse Vilkår og Betingelser og den gældende Købsaftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter og ophæver alle tidligere forståelser mellem dem vedrørende Kontrakten, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige.

15.5 Leverandøren kan til enhver tid overdrage, overføre, opkræve, udlicitere eller på anden måde disponere over alle eller nogle af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Kontrakt.

15.6 Intet i disse Vilkår og Betingelser er en intention om eller skal virke til at skabe et partnerskab mellem parterne eller bemyndige en af parterne til at fungere som agent for den anden, og ingen af parterne har myndighed til at handle i den andens navn eller på vegne af den anden eller på anden måde binde den anden på nogen måde. Hver part bekræfter, at den handler på egne vegne og ikke til fordel for nogen anden person.

15.7 Enhver meddelelse, der gives i forbindelse med Kontrakten, skal være skriftlig, adresseret til den pågældende part på dennes hjemsted eller en anden adresse, som den pågældende part måtte have angivet skriftligt, og skal leveres personligt eller sendes med forudbetalt førsteklasses post eller anden leveringstjeneste næste arbejdsdag eller sendes pr. e-mail til den anden parts e-mailadresse som angivet i den gældende Købsaftale. Leverandørens adresse for service er Toldbodgade 51C, 1253 København K, Danmark.

15.8 Kontrakten og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller tilblivelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, uanset eventuelle lovkonflikter, som ellers kunne resultere i anvendelsen af lovgivningen i en anden jurisdiktion på tvisten.

15.9 Parterne søger i første omgang at løse eventuelle tvister ved forhandling mellem parterne.

15.10 Hvis tvisten ikke løses ved forhandling mellem parterne, kan hver af parterne anmode om at få sagen løst ved mediation under iagttagelse af Danske IT-Advokater’s (DITA) mediationsregler. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om udpegelsen af en mediator senest 10 arbejdsdage efter en parts anmodning om mediation baseret på DITA's gældende mediationsprocedure, kan hver af parterne anmode DITA om at udpege en mediator. Ingen part kan indlede voldgift i forbindelse med en tvist, der opstår som følge af denne Kontrakt, før den har forsøgt at bilægge tvisten ved mediation, og enten mediationen er afsluttet af en af parterne, eller den anden part har undladt at deltage i mediationen, forudsat at retten til at anlægge sag ikke berøres af forældelse. En part har dog ret til at indlede en voldgiftssag, hvis en udsættelse heraf kan medføre retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelsesfrister.

15.11 Enhver tvist, der ikke løses ved forhandling eller mægling, skal afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets (The Danish Institute of Arbitration) gældende regler. Voldgiften vil blive afholdt i København, Danmark, og vil blive gennemført på dansk og/eller engelsk. Voldgiftsrettens kendelse eller afgørelse er endelig og endelig og har bindende virkning for parterne i voldgiften og kan fuldbyrdes på samme måde som en dom eller kendelse fra en kompetent domstol.

15.12 Købsaftalen kan udfærdiges i et hvilket som helst antal eksemplarer, som hver især betragtes som en original, men som alle sammen udgør den samme aftale.

15.13 Ingen ændring af disse Vilkår og Betingelser eller Købsaftalen er gyldig, medmindre den er skriftlig og underskrevet af autoriserede repræsentanter for hver af parterne.