TOLKNING

I dessa allmänna villkor:

Administratörsanvändare: en auktoriserad användare med administrativa rättigheter för kundens konto (som utsetts av leverantören).

Köpeavtal: det avtal som undertecknats mellan Leverantören och Kunden och som bland annat fastställer de specifika tjänster som köpts Abonnemangsavgifter och den första abonnemangsperioden.

Beställningsbekräftelse: en bekräftelse på kundens beställning som utfärdas av leverantören.

Auktoriserade användare är endast de anställda eller entreprenörer hos kunden som är auktoriserade av kunden i enlighet med klausul 2 att använda tjänsterna och all kompletterande dokumentation, och för vilka kunden har köpt ett användarabonnemang.

Med skräddarsydda tjänster avses leverantörens skapande och tillhandahållande till kunden av en e-lärandekurs eller annat namngivet material som överensstämmer med kundens krav enligt dokumentationen i arbetsbeskrivningen.

Med arbetsdag avses 09.00 till 17.00 GMT på alla dagar som inte är lördagar, söndagar, bankdagar eller allmänna helgdagar i Storbritannien.

Startdatum: det datum som anges i punkt 1.2.

Med konfidentiell information avses i förhållande till endera parten all information av konfidentiell natur (oavsett om den är i muntlig, skriftlig eller elektronisk form), inklusive affärshemligheter och information av kommersiellt värde som är känd och tillhör den parten och som rör dess verksamhet, leverantörer, kunder, produkter eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till, programvaran, produkterna och tillhörande dokumentation) och all annan information som mottagaren känner till, har underrättats om eller har anledning att tro är konfidentiell för den part som lämnar ut informationen.

Kontrakt: kontraktet mellan Leverantören och Kunden för leverans av Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och eventuella tillämpliga Köpeavtal.

Med kund avses den organisation (inklusive dess kända dotterbolag och närstående bolag) som har köpt användarabonnemang från leverantören från tid till annan, i enlighet med vad som anges i köpeavtalet eller på annat sätt.

Med kunddata avses allt innehåll, inklusive text, ljud, video- och bildfiler som tillhandahålls och laddas upp av, eller på uppdrag av, kunden, dess auktoriserade användare eller (i förekommande fall) leverantören (eller dess underleverantörer) genom användning av leverantörens plattform. Kunddata omfattar inte personuppgifter i den mening som avses i lagstiftningen om dataskydd.

Med kundutrustning avses ett fungerande hårdvarusystem och mjukvara som underlättar tillgången till en modern webbläsare, nämligen de senaste versionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller MS Edge, samt allt annat som specificeras av leverantören från tid till annan.

Databehandlingsavtal (DPA) är ett tilläggsavtal mellan Leverantören och Kunden som anger de ytterligare villkor, krav och förutsättningar enligt vilka Leverantören kommer att behandla personuppgifter för Kundens räkning när denne tillhandahåller tjänster enligt Kontraktet. DPA finns tillgängligt [här].

Initial prenumerationsperiod: den initiala prenumerationsperioden på 12 månader som börjar på Startdatumet (eller en annan period som Leverantören skriftligen kan komma överens om med Kunden antingen i Köpeavtalet eller på annat sätt).

Med immateriella rättigheter avses patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken och servicemärken, företagsnamn och domännamn, rättigheter till utseende och handelsutsmyckning, goodwill och rätten att väcka talan om överlåtelse eller illojal konkurrens, rättigheter till mönster, databasrättigheter, rättigheter att använda och skydda sekretessen för konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, förnyelser eller förlängningar av, och rättigheter att hävda prioritet från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen, inklusive rätten att stämma för och få skadestånd för tidigare intrång.

Betalningsvillkor: de betalningsvillkor som anges i köpeavtalet eller i dessa villkor.

Med syfte avses de auktoriserade användarna som får tillgång till och använder tjänsterna i enlighet med detta avtal och endast för deras och kundens räkning.

Förnyelseperiod innebär rullande perioder på 12 månader (eller en annan period som leverantören skriftligen kan komma överens med kunden antingen i köpeavtalet eller på annat sätt).

Med tjänster avses de abonnemangstjänster som Leverantören tillhandahåller kunden enligt detta avtal och som gör dem tillgängliga för auktoriserade användare via leverantörens plattform med hjälp av kundutrustningen, och som beskrivs närmare i det tillämpliga köpeavtalet eller på annat sätt. Tjänsternas innebörd omfattar användningen av SCORM-överföring och/eller MetaLearning Fusion eLearning-filer i Kundens Learning Management System (LMS) när de är kompatibla, på licensbasis, endast under Prenumerationsperiodens varaktighet.

Serviceavgifter: de serviceavgifter som anges i leverantörens policy för supporttjänster, med avseende på alla anpassade tjänster som kunden begär (utöver leverantörens standardtjänster för kundsupport).

Programvara: MetaCompliance®-programvaruapplikationer som tillhandahålls av leverantören som en del av tjänsterna.

Specifikationer: en beskrivning av tjänsterna som tillhandahålls av leverantören och som finns tillgänglig här.

Arbetsbeskrivning: en tilläggsbilaga till dessa villkor som efter undertecknande tillsammans med dessa villkor ska utgöra kontraktet mellan kunden och leverantören. Varje arbetsbeskrivning ska tilldelas ett identifierbart servicebeskrivningsnummer ("SSN").

Abonnemangsavgifter: de abonnemangsavgifter som kunden ska betala till leverantören för användarabonnemangen i enlighet med dessa användarvillkor och eventuella tillämpliga köpeavtal.

Abonnemangsperiod innebär, med avseende på varje Användarabonnemang, den period som börjar på Startdatumet och fortsätter under den Initiala Abonnemangsperioden och eventuella Förnyelseperioder (med förbehåll för klausul 14.3), såvida inte och tills detta Kontrakt sägs upp i enlighet med dess villkor.

Leverantör: MetaCompliance Limited (organisationsnummer NI049166) med huvudkontor på 180 Piccadilly, London, W1J 9HF.

Support : de supporttjänster som tillhandahålls av leverantören för varje administratörsanvändare för den relevanta abonnemangsperioden och som görs tillgängliga i enlighet med policyn för supporttjänster. Kunden måste tillhandahålla fjärråtkomst så att leverantören kan få tillgång till kundutrustningen för nödreparationer. Supportförfrågningar får endast ställas av administratörsanvändare. Leverantören kan också tillhandahålla online-supportresurser för auktoriserade användare.

Policy för supporttjänster: Leverantörens policy som finns tillgänglig här för att tillhandahålla support i samband med tjänsterna och som leverantören tillhandahåller kunden på begäran. Term: kontraktets löptid enligt definitionen i klausul 14.1;

T&Cs: dessa allmänna villkor, och

Användarabonnemang: de abonnemang som köps av kunden och som ger auktoriserade användare rätt att få tillgång till och använda tjänsterna i enlighet med detta avtal.

1.2 Kundens beställning ska anses vara accepterad när Leverantören utfärdar en skriftlig orderbekräftelse, vid vilken tidpunkt Kontraktet ska träda i kraft(Startdatum).

1.3 Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 1 maj 2022. De kommer att gälla för nya avtal från och med det datumet om inte en ändring har överenskommits skriftligen och undertecknats av båda parter. Om du redan är kund kommer dessa allmänna villkor att gälla från och med början av din nästa förnyelseperiod, mottagandet av en inköpsorder eller undertecknandet av ett efterföljande inköpsavtal efter den 1 maj 2022, såvida inte en ändring har överenskommits skriftligen och undertecknats av båda parter.

1.4 Dessa allmänna villkor gäller för kontraktet och utesluter alla andra villkor som kunden försöker införa eller införliva, eller som är underförstådda enligt lag, handelsbruk, praxis eller handelsbruk.

1.5 I händelse av inkonsekvens eller konflikt mellan någon bestämmelse i ett tillämpligt inköpsavtal och någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska bestämmelsen i inköpsavtalet ha företräde och bestämmelsen i dessa användarvillkor ska ha företräde framför varje bestämmelse i bilagor eller bilagor eller andra dokument som inte uttryckligen införlivats i detta.

2. ANVÄNDARABONNEMANG

2.1 Leverantören beviljar härmed Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt, utan rätt att bevilja underlicenser, att tillåta de Auktoriserade användarna att använda Tjänsterna under Abonnemangsperioden för Kundens interna affärsverksamhet enligt följande villkor.

2.2 När det gäller de auktoriserade användarna åtar sig kunden att: (a) den är ansvarig för att de auktoriserade användarna följer dessa villkor, och att de begränsningar för kunden som anges i dessa villkor, om inte sammanhanget kräver något annat, även ska gälla för sådana personer; (b) varje användarabonnemang är helt individuellt, tilldelat genom namn, e-postadress och skyddat av ett individuellt lösenord; (c) den kommer inte att tillåta att ett användarabonnemang används eller delas av mer än en enskild auktoriserad användare, såvida det inte har överförts i sin helhet till en annan enskild auktoriserad användare, i vilket fall den tidigare auktoriserade användaren inte längre har någon rätt att få tillgång till eller använda tjänsterna; (d) Varje auktoriserad användare ska hålla sitt lösenord konfidentiellt. (e) Den ska upprätthålla en aktuell förteckning över aktuella auktoriserade användare och tillhandahålla en sådan förteckning till leverantören inom 10 arbetsdagar efter leverantörens skriftliga begäran när som helst. (f) Den ska tillåta leverantören att granska tjänsterna för att fastställa att antalet användarabonnemang ligger inom avtalets gränser. En sådan granskning får inte utföras mer än en gång per kvartal, ska inte vara påträngande och får inte störa användningen av tjänsterna. g) Om någon av de granskningar som avses i klausul 2.2 f) visar att kunden har betalat för lite abonnemangsavgifter till leverantören, ska kunden till leverantören betala ett belopp som motsvarar denna för lite betalda avgift (beräknat i enlighet med klausul 3).2 nedan) inom 30 arbetsdagar från datumet för den relevanta revisionen, och h) om någon av de revisioner som avses i klausul 2.2 f) visar att tillgång har getts till en person som inte är en auktoriserad användare, ska kunden, utan att det påverkar leverantörens övriga rättigheter, omedelbart inaktivera sådan tillgång och leverantören ska inte ge tillgång till någon sådan person.

2.3 Kunden får inte, och får inte låta sina auktoriserade användare, få tillgång till, ladda upp, lagra, distribuera eller överföra skadlig kod, eller något material på leverantörens plattform under deras användning av tjänsterna som: (a) är olagligt, skadligt, hotfullt, ärekränkande, oanständigt, obscent, intrångsligt,

trakasserande eller rasistiskt eller etniskt stötande, (b) underlättar olaglig verksamhet, (c) visar sexuellt explicita bilder, (d) främjar olagligt våld, (e) är diskriminerande på grund av ras, kön, hudfärg, religiös övertygelse, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan olaglig verksamhet, eller (f) orsakar skada på eller skadar någon person eller egendom, och Leverantören förbehåller sig rätten att, utan att vara ansvarig gentemot Kunden, stänga av Kundens åtkomst till material som bryter mot bestämmelserna i denna klausul.

2.4 Kunden får inte: (a) annat än vad som är tillåtet enligt lag och dessa användarvillkor, försöka kopiera, ändra, duplicera, skapa derivatverk från, rama in, spegla, återpublicera, ladda ner, visa, överföra eller distribuera hela eller delar av programvaran och/eller dess innehåll i någon form eller media eller på något sätt; inte heller försöka att bakåtkompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt reducera hela eller delar av programvaran till en form som är möjlig att uppfatta för människor, eller b) få tillgång till hela eller delar av tjänsterna för att skapa en produkt eller tjänst som konkurrerar med tjänsterna, eller c) använda tjänsterna för att tillhandahålla tjänster till tredje part som inte är en auktoriserad användare; eller (d) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, distribuera, visa, avslöja eller på annat sätt kommersiellt utnyttja, eller på annat sätt göra tjänsterna tillgängliga för tredje part utom de auktoriserade användarna, eller (e) försöka erhålla, eller hjälpa tredje part att erhålla, tillgång till tjänsterna, annat än vad som föreskrivs i denna klausul 2, eller (f) störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos tjänsterna eller tredje parts data som finns i dem, eller (g) försöka få obehörig tillgång till tjänsterna eller deras relaterade system eller nätverk.

2.5 Kunden ska göra sitt bästa för att förhindra obehörig åtkomst till, eller användning av, Tjänsterna och/eller dess innehåll och, i händelse av sådan obehörig åtkomst eller användning, omedelbart meddela Leverantören.

3. TILLÄMPLIGA ANVÄNDARABONNEMANG
3.1 Om inte annat följer av punkt 3.2 kan kunden från tid till annan under abonnemangsperioden köpa ytterligare användarabonnemang.

3.2 Kunden ska, inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan, betala relevanta avgifter till Leverantören för sådana ytterligare Användarabonnemang och, om sådana ytterligare Användarabonnemang köps av Kunden halvvägs genom den Initiala Prenumerationsperioden eller någon Förnyelseperiod (i tillämpliga fall), ska sådana avgifter pro rata.

4. TJÄNSTER

4.1 Leverantören ska under Prenumerationsperioden leverera support och tjänster till kunden enligt och i enlighet med dessa villkor.

4.2 Leverantören kommer, som en del av tjänsterna och utan extra kostnad för kunden, att förse kunden med leverantörens vanliga kundsupporttjänster på arbetsdagar i enlighet med leverantörens policy för supporttjänster.

4.3 För alla anpassade och förbättrade tjänster som kunden kräver ska leverantören debitera kunden ytterligare serviceavgifter i enlighet med eventuella prisförslag eller köpeavtal som tillhandahålls.

4.4 Leverantören kan, från tid till annan och efter eget gottfinnande, generellt uppgradera och förbättra Tjänsterna och Programvaran som den finner lämpligt och Kunden bekräftar att sådana uppgraderingar och förbättringar kan påverka dess användning av Tjänsterna. Alla specifika uppgraderingar som kunden begär ska debiteras av leverantören i enlighet med eventuella prisförslag eller köpeavtal som tillhandahålls.

4.5 Leverantören kommer att tillhandahålla en webbtjänst och lagra alla kunddata och alla personuppgifter för kundens räkning i molnet. Värdningstjänsten är en väsentlig del av de tjänster som leverantören erbjuder, som är utkontrakterad till Microsoft Azure och begränsad till dessa villkor: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.

5. UTVECKLING AV SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER.

5.1 Om tjänsterna omfattar tillhandahållande av skräddarsydda tjänster ska följande bestämmelser gälla.

5.2 Om det inte redan har överenskommits och dokumenterats i arbetsbeskrivningen ska parterna utveckla och komma överens om specifikationen av tjänsterna. Leverantören har ingen skyldighet att producera de skräddarsydda tjänsterna förrän Specifikationen inom arbetsbeskrivningen har överenskommits och dokumenterats.

5.3 Om det uppstår en konflikt mellan dessa allmänna villkor och den överenskomna arbetsbeskrivningen ska arbetsbeskrivningen ha företräde.

6. LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

6.1 Leverantören garanterar att tjänsterna ska utföras med rimlig skicklighet och omsorg och att programvaran ska fungera i huvudsak enligt beskrivningen i specifikationerna.

6.2 Om tjänsterna eller programvaran inte överensstämmer väsentligt med ovanstående garanti (ett servicemissbruk) ska kunden utan dröjsmål meddela leverantören med fullständiga uppgifter (garantianspråk). Kunden ska samarbeta i god tro med Leverantören i processen för att utreda och försöka åtgärda servicefelet.

6.3 När leverantören har bekräftat garantianspråket ska han (enligt eget val):

(a) åtgärda felet i tjänsten;

(b) skapa en lösning för servicefelet som inte har någon väsentlig inverkan på tjänstens eller programvarans funktion eller kvalitet, eller

(c) säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till kunden och återbetala kunden alla abonnemangsavgifter som betalats fram till uppsägningsdatumet minus en proportionell summa för de avgifter som betalats fram till det datum då garantianspråket anmäldes till leverantören.

6.4 Ett garantianspråk ska ogiltigförklaras i den utsträckning som servicefelet orsakas av att Kunden (eller en obehörig tredje part) använder, konfigurerar eller modifierar Tjänsten eller Programvaran på annat sätt än i enlighet med de Specifikationer som Leverantören tillhandahållit.

6.5 Leverantören garanterar att han har och kommer att behålla alla nödvändiga licenser, samtycken och tillstånd som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Kontraktet.

7. KUNDENS SKYLDIGHETER

7.1 Kunden ska: (a) på egen bekostnad förse Leverantören med allt nödvändigt samarbete i samband med detta Kontrakt och alla nödvändiga uppgifter och all nödvändig tillgång till information som kan krävas av Leverantören, dess ombud eller entreprenörer för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till tillämpliga specifikationer, beslut om datahantering, godkännanden, information om säkerhetstillträde och konfigurationstjänster; (b) följa alla tillämpliga lagar och förordningar med avseende på dess verksamhet enligt Kontraktet; (c) utföra alla andra kundansvar som anges i dessa Villkor i tid och på ett effektivt sätt. I händelse av förseningar får leverantören justera alla överenskomna tidtabeller eller leveransplaner enligt vad som är rimligt nödvändigt, (d) se till att de auktoriserade användarna använder tjänsterna i enlighet med dessa villkor och ska ansvara för varje auktoriserad användares brott mot avtalet, (e) erhålla och upprätthålla alla nödvändiga licenser, samtycken och tillstånd som krävs för att leverantören, dess entreprenörer och ombud ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive, men inte begränsat till, tjänsterna, (f) se till att dess nätverk och system överensstämmer med de relevanta specifikationer som leverantören vid varje tillfälle tillhandahåller; (g) vara ensam ansvarig för att skaffa, underhålla och säkra sina nätverksanslutningar och telekommunikationslänkar samt underhålla lämplig kundutrustning; (h) tillhandahålla en enda huvudkontaktpunkt som kan ta itu med frågor eller problem som rör tjänsterna, ge återkoppling i tid och granska eventuella ändringar av tjänsterna; och (i) vara ensam ansvarig på egen bekostnad för att generera kunddata som krävs för att utnyttja tjänsterna och för att ladda upp allt sådant innehåll och data till leverantörens plattform.

8. AVGIFTER OCH BETALNING

8.1 Kunden ska betala abonnemangsavgifterna (och eventuella serviceavgifter eller andra avgifter som anges eller avtalas) till leverantören i enlighet med dessa betalningsvillkor. Fakturor ska betalas inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan, om inte annat skriftligen överenskommits med Leverantören.

8.2 Om Leverantören inte har mottagit betalning för abonnemangsavgifter i enlighet med dessa villkor och eventuella serviceavgifter inom 10 dagar efter förfallodagen, utan att det påverkar Leverantörens övriga rättigheter och rättsmedel: (a) kan Leverantören, utan ansvar gentemot Kunden, inaktivera Kundens och alla Auktoriserade användares lösenord, konton och tillgång till alla eller delar av Tjänsterna och Leverantören ska inte vara skyldig att tillhandahålla några eller alla Tjänsterna så länge fakturan/fakturorna i fråga förblir obetald(a), och (b) ska Kunden betala ränta på de förfallna beloppen i enlighet med gällande lagstadgad räntesats. Sådan ränta ska löpa dagligen från förfallodagen till dess att det förfallna beloppet faktiskt betalas, oavsett om det sker före eller efter dom. Kunden ska betala räntan tillsammans med det förfallna beloppet.

8.3 Alla belopp och avgifter som anges eller hänvisas till i Kontraktet: (a) ska betalas i den valuta som anges i prisförslaget eller köpeavtalet, (b) kan inte avbokas eller återbetalas (om inte annat anges i dessa villkor), (c) är exklusive mervärdesskatt, som ska läggas till på leverantörens faktura/fakturor med lämplig skattesats i förekommande fall.

8.4 Eventuell support på plats som krävs av kunden och som godkänts av leverantören kommer att debiteras enligt leverantörens då gällande standarddagstaxa i enlighet med leverantörens policy för supporttjänster.

9. ÄGANDERÄTT

9.1 Kunden erkänner och godkänner att leverantören och/eller tredje part äger immateriella rättigheter (IPR) till tjänsterna, programvaran och dess innehåll. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor ger dessa villkor inte kunden några rättigheter till immateriella rättigheter med avseende på tjänsterna, programvaran och dess innehåll.

9.2 Kunden äger alla rättigheter, titlar och intressen i alla Kunddata och har det fulla ansvaret för Kunddatas laglighet, tillförlitlighet, integritet, noggrannhet och kvalitet samt för det sätt på vilket Kunddata har förvärvats.

9.3 Leverantören ska göra rimliga ansträngningar för att upprätthålla lämpliga administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten hos Kunddata.

9.4 Leverantören får inte ändra, avslöja eller få tillgång till Kunddata förutom: (a) enligt lagkrav, (b) enligt uttryckligt tillstånd från Kunden, (c) för att kontakta Kunden eller Auktoriserade användare, (d) för att tillhandahålla Tjänsterna, (e) för att åtgärda tekniska problem eller frågor med Tjänsterna, eller (f) på Kundens begäran vid tillhandahållande av Support.

9.5 I händelse av förlust av eller skada på Kunddata ska Kundens enda och exklusiva åtgärd vara att Leverantören gör sina rimliga ansträngningar för att återställa de förlorade eller skadade Kunddata från den senaste

Säkerhetskopiering av sådana kunddata som leverantören (eller dess värdleverantör, beroende på vilken typ av kunddata som har förlorats eller skadats) har.

9.6 Om Leverantören behandlar personuppgifter för Kundens räkning när denne fullgör sina skyldigheter enligt Kontraktet ska Kunden vara personuppgiftsansvarig och Leverantören ska vara personuppgiftsbiträde och parterna ska anses ha ingått ett databehandlingsavtal (DPA) enligt detaljerna [här], såvida inte ett separat DPA som undertecknats av parterna finns på plats.

10. SEKRETESS

Vardera parten ska upprätthålla sekretessen för den andra partens konfidentiella information och får inte, utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, använda, avslöja, kopiera eller ändra den andra partens konfidentiella information (eller tillåta tredje part att göra det) annat än vad som är strikt nödvändigt för att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Bestämmelserna i denna klausul ska inte tillämpas på information som: (a) är eller blir allmänt tillgänglig utan att detta avtal har brutits, eller b) var i den mottagande partens besittning före mottagandet från den utlämnande parten utan någon skyldighet till konfidentialitet, eller c) erhölls från en tredje part som inte har någon skyldighet att avslöja sådan information, eller d) är skyldig att avslöjas enligt lag eller av något juridiskt, reglerande eller administrativt organ.

11. EXPORTKONTROLLER

11.1 Vardera parten ska följa de lagar och förordningar som är tillämpliga på dess skyldigheter enligt avtalet, och den andra parten är skyldig att samarbeta i god tro och använda sina rimliga ansträngningar för att stödja en sådan efterlevnad.

12. SKADESTÅND

12.1 Kunden ska försvara, ersätta och hålla Leverantören skadeslös mot krav, åtgärder, förfaranden, förluster, skador, utgifter och kostnader (inklusive men inte begränsat till rättegångskostnader och rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller i samband med dess och/eller de Auktoriserade Användarnas missbruk av Tjänsterna eller krav som Leverantören ådrar sig på grund av Kundens användning av Tjänsterna i strid med den specifikation som Leverantören tillhandahåller. 12.2 Leverantören ska, med förbehåll för klausulerna 12.4 och 12.5, försvara Kunden mot alla påståenden om att Programvaran i sig gör intrång i något brittiskt eller EU-patent som gäller från och med Startdatumet och ska ersätta Kunden för alla belopp som tilldelas Kunden i dom eller förlikning av sådana påståenden, under förutsättning att: (a) Leverantören meddelas omgående om sådana krav, (b) Kunden samarbetar på ett rimligt sätt med Leverantören i försvaret och förlikningen av sådana krav, på Leverantörens bekostnad, och (c) Leverantören ges ensam behörighet att försvara eller förlikas med kravet.

12.3 I försvaret eller förlikningen av ett anspråk kan Leverantören ge Kunden rätt att fortsätta använda Tjänsterna, ersätta eller ändra Tjänsterna så att de inte gör intrång eller, om sådana åtgärder inte är rimligen tillgängliga, säga upp Kontraktet med förbehåll för återbetalning av återstoden av eventuella Abonnemangsavgifter som betalats i förskott för den återstående Abonnemangsperioden.

12.4 Leverantören, dess anställda, agenter och underleverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga gentemot kunden i den mån det påstådda intrånget grundar sig på: (a) en ändring av tjänsterna av någon annan än leverantören; eller (b) Kundens användning av tjänsterna på ett sätt som strider mot det syfte och den specifikation som leverantören har gett kunden; eller (c) Kundens användning av tjänsterna efter meddelande om det påstådda eller faktiska intrånget från leverantören eller någon lämplig myndighet; eller (d) användningen av något varumärke eller någon upphovsrätt hänvisades inom programvaran som att det är på kundens egen risk för användning.

12.5 Ovanstående anger Kundens enda och exklusiva rättigheter och rättsmedel, och Leverantörens (inklusive Leverantörens anställdas, agenters och underleverantörers) samtliga skyldigheter och ansvar, för intrång i immateriella rättigheter. Kunden samtycker till att i övrigt använda tjänsterna och programvaran på egen risk och att hålla leverantören skadeslös från alla krav avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter som kan riktas mot kunden.

13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

13.1 Denna klausul 13 fastställer leverantörens hela ekonomiska ansvar gentemot kunden för brott mot avtalet, kundens användning av tjänsterna eller programvaran eller för andra rättsliga försummelser som uppstår i samband med avtalet.

13.2 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor: (i) alla garantier och andra villkor som är underförstådda enligt lag eller författning är uteslutna i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och (ii) kunden tar ensam ansvar för de resultat som erhålls genom användning av tjänsterna och programvaran.

13.3 Leverantörens totala samlade ansvar enligt eller i samband med Kontraktet till Kunden, inklusive kända dotterbolag och närstående bolag, ska begränsas till de totala Prenumerationsavgifter som betalats för Användarabonnemangen under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregår det datum då det relevanta kravet uppstod.

13.4 Med förbehåll för nästa bestämmelse ska leverantören inte vara ansvarig enligt eller i samband med detta kontrakt för indirekta, särskilda eller följdförluster, inte heller för förlust av vinst, goodwill eller affärsmöjligheter.

13.5 Ingenting i dessa villkor ska begränsa leverantörens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller annat ansvar som inte kan begränsas enligt tillämplig lag.

14. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

14.1 Avtalet träder i kraft på Startdatumet och ska (om det inte sägs upp tidigare i enlighet med dessa villkor) fortsätta att gälla fullt ut fram till slutet av Abonnemangsperioden.

14.2 Utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som parterna kan ha rätt till, kan endera parten säga upp avtalet utan ansvar gentemot den andra parten om: (a) den andra parten begår ett väsentligt brott mot Kontraktet och (om ett sådant brott kan avhjälpas) underlåter att avhjälpa detta brott inom 30 dagar efter det att parten skriftligen underrättats om brottet, eller (b) den andra parten upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet, eller blir insolvent, får en konkursförvaltare eller administratör utsedd över hela eller delar av sina tillgångar eller sin verksamhet, gör överenskommelser med sina fordringsägare, eller ett beslut eller resolution utfärdas för dess upplösning eller likvidation, eller vidtar eller genomgår något liknande eller analogt förfarande, händelse eller åtgärd i någon jurisdiktion.

14.3 Abonnemangstiden ska automatiskt förnyas efter den inledande abonnemangsperioden och under varje förnyelseperiod om och tills någon av parterna skriftligen (inklusive via e-post) meddelar den andra parten att den inte vill att avtalet ska fortsätta efter den då aktuella förnyelseperioden. Ett sådant meddelande får inte upphöra tidigare än vid utgången av den initiala abonnemangsperioden eller efterföljande förnyelseperiod. För att förhindra automatisk förnyelse av tjänsterna måste tre månaders uppsägning av bekvämlighetsskäl meddelas skriftligen till leverantören före årsdagen för abonnemangsperioden via e-post till: [email protected] och i enlighet med klausul 15.8 nedan.

14.4 När avtalet upphör att gälla eller sägs upp av någon anledning: (a) ska alla licenser som beviljas enligt Kontraktet omedelbart upphöra, även om den inledande prenumerationsperioden eller prenumerationsperioden definieras som "evig" i, eller om inget utgångsdatum anges i Köpeavtalet, (b) ska varje part inte längre använda sig av konfidentiell information som tillhör den andra parten, och (c) ska parternas upplupna rättigheter vid utgången eller uppsägningen, eller fortsättningen efter utgången eller uppsägningen av någon bestämmelse som uttryckligen anges att den ska fortsätta att gälla (inklusive, men inte begränsat till, klausulerna 1, 9, 10, 12, 12.1, 13, 14.4 och 15) eller som implicit överlever uppsägningen, ska inte påverkas eller påverkas negativt, och d) Leverantören får förstöra eller på annat sätt förfoga över alla kunddata i sin besittning inom 90 dagar efter det att avtalet har löpt ut eller sagts upp.

15. ALLMÄNT

15.1 Leverantören ska inte ha något ansvar gentemot Kunden enligt Kontraktet om den hindras eller försenas i att fullgöra sina skyldigheter, eller i att bedriva sin verksamhet, på grund av händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll. Om förseningen eller den uteblivna fullgörelsen pågår i mer än 3 (tre) månader får kunden säga upp kontraktet med sex (6) veckors uppsägningstid till leverantören.

15.2 Ett avstående från en rättighet eller ett rättsmedel är endast effektivt om det är skriftligt och ska inte anses vara ett avstående från en senare överträdelse eller försummelse.

15.3 Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den anses vara borttagen, men detta ska inte påverka avtalets giltighet och genomförbarhet.

15.4 Dessa allmänna villkor och det tillämpliga köpeavtalet utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter och utplånar alla tidigare överenskommelser mellan dem, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som rör kontraktet.

15.5 Leverantören kan när som helst överlåta, överföra, ta ut en avgift, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera alla eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

15.6 Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att skapa ett partnerskap mellan parterna, eller ge någon av parterna rätt att agera som ombud för den andra, och ingen av parterna har rätt att agera i den andra partens namn eller för den andra partens räkning eller på annat sätt binda den andra parten på något sätt. Varje part bekräftar att den agerar för egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

15.7 Kontraktet ger inte upphov till några rättigheter enligt lagen om kontrakt (tredje parts rättigheter) från 1999 för att genomdriva något av dess villkor. Ingen annan än en part i kontraktet ska ha rätt att genomdriva något av dess villkor.

15.8 Alla meddelanden som ges i samband med Kontraktet ska vara skriftliga, adresserade till den berörda parten på dess registrerade kontor eller annan adress som den berörda parten kan ha angett skriftligen, och ska överlämnas personligen, eller skickas med förbetald första klass post eller annan leveransservice nästa arbetsdag eller skickas via e-post till den andra partens e-postadress som anges i det tillämpliga köpeavtalet. Leverantörens adress för delgivning är Third Floor Old City Factory 100 Patrick Street, Londonderry BT48 7EL, Nordirland.

15.9 Kontraktet och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det eller dess föremål eller utformning (inklusive utomkontraktuella tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales. Varje part samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion för att avgöra alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med kontraktet eller dess föremål eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).

15.10 Ingen part får inleda ett domstolsförfarande/ skiljedomsförfarande i samband med en tvist som uppstår till följd av detta avtal förrän den har försökt lösa tvisten genom medling i enlighet med CEDR:s modellförfarande för medling och antingen medlingen har avslutats eller den andra parten har underlåtit att delta i medlingen, förutsatt att rätten att inleda ett förfarande inte skadas av en försening.

15.11 Köpekontraktet kan undertecknas i ett obegränsat antal kopior, varav var och en betraktas som ett original, men som tillsammans utgör samma avtal.

15.12 Ingen ändring av dessa villkor eller köpeavtalet är giltig om den inte är skriftlig och undertecknad av behöriga representanter för var och en av parterna.

Arkiverade villkor finns här.