Sköld med lås
Under det senaste decenniet har CYBERSÄKERHETSLANDskapet förändrats dramatiskt. Cyberbrottsligheten har nått endemiska proportioner och alla branscher och organisationer har blivit ett potentiellt mål för cyberbrottslingar.

Eftersom den globala kostnaden för cyberbrottslighet förväntas nå 10,5 biljoner dollar år 2025 har frågan om cybersäkerhet hamnat i fokus och organisationer har insett att de måste bli mer proaktiva i sin strategi för cybersäkerhet om de ska kunna försvara sig mot de nya hoten.

Cyberbrottslingar söker sig till den svagaste punkten i en organisations försvar och tyvärr är det ofta de anställda. Det uppskattas att 88 % av alla dataintrång kan tillskrivas mänskliga fel, så det är viktigt att organisationer investerar i högkvalitativ utbildning i cybersäkerhet som gör det möjligt för personalen att inse den viktiga roll de spelar när det gäller att skydda känsliga företagsdata.

Metoderna för personalutbildning har förändrats dramatiskt under de senaste åren och eLearning har blivit en av de mest effektiva och ändamålsenliga metoderna för att utbilda anställda och se till att organisationer förblir cybersäkra och följer reglerna.

Vad är eLearning?
Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet

eLearning beskrivs vanligtvis som tillhandahållande av utbildning genom digitala eller elektroniska metoder. Det ger organisationer ett mer engagerande, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att utbilda personal och det har visat sig att det kan öka andelen som behåller sin utbildning med upp till 60 %.

Till skillnad från andra inlärningsmetoder ökar eLearning produktiviteten och effektiviteten eftersom de anställda kan få tillgång till tekniken när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst. De har också möjlighet att lära sig i sin egen takt, vilket avsevärt ökar minnet av information.

eLearning omfattar en rad olika undervisningsmetoder, t.ex. informativa videor, infografik, frågesporter och spelifiering. Alla dessa element arbetar tillsammans för att stimulera och engagera inläraren och förbättra den övergripande inlärningsupplevelsen.

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet
Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet
Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet
Vilka är fördelarna med eLearning?

1. Flexibilitet för arbetstagarna

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet

Det är viktigt att personalen får utbildning som kan passa in i deras hektiska arbetsliv. eLearning ger de anställda en mycket bekvämare och mer flexibel form av utbildning som de kan genomföra på sin egen tid och i sin egen takt.

eLearning kan genomföras i korta, skarpa perioder, vilket minskar behovet av traditionella utbildningsmetoder som kan vara tidskrävande och svåra att smälta. Forskning har visat att inlärning i små bitar gör överföringen av inlärning 20 % effektivare. eLearning kan delas in i specifika moduler, så att de anställda kan fokusera på de ämnen som är relevanta för deras roll och slutföra dem inom en lämplig tidsram.

2. SKRÄDDARSYDDA INLÄRNINGSUPPLEVELSER

För att vara effektiv måste e-lärandet om cybersäkerhet vara specifikt för varje organisation. Det bör vara anpassat för att återspegla det sätt på vilket människor verkligen arbetar med säkerhet i organisationen och ta itu med de hot som de möter dagligen.

E-lärandeupplevelser kan utformas så att de återspeglar organisationens varumärke och tonfall, vilket gör dem mycket mer relevanta och autentiska för de anställda. Skräddarsydd eLearning gör det möjligt att kursinnehållet förblir detsamma i hela organisationen, men enskilda medarbetare kan styra takten och nivån på inlärningen och välja kurser som är skräddarsydda för deras specifika behov.

3. FÖRBÄTTRAT LÄRANDE

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerheteLearning är extremt effektivt för att förbättra personalens kunskapsbevarande. Användningen av engagerande och målinriktat innehåll gör det möjligt för de anställda att ha större kontroll över den takt i vilken de lär sig och skapar en miljö som är mer gynnsam för inlärning.

Användningen av video, ljud och spelifiering ökar avsevärt medarbetarnas engagemang och gör att de behåller informationen. I en nyligen publicerad rapport från McAfee konstaterades att spelifiering ökar i betydelse som ett verktyg för att bidra till att driva en organisation för cybersäkerhet med högre prestanda.

Mer än hälften (57 procent) av de organisationer som undersöktes för rapporten uppgav att spelifiering avsevärt ökade medvetenheten och personalens kunskap om hur dataintrång kan uppstå. Det bidrar till att göra utbildningsprocessen mer spännande och engagerande för de anställda, vilket ökar medvetenheten om metoder för cybersäkerhet och minskar risken för cyberattacker.

4. MINSKADE KOSTNADER

Traditionella former av utbildning kan vara extremt kostsamma för organisationer. Pengar spenderas vanligtvis på kursledare, material, lokalhyra, resor och boende. Genom att införa ett utbildningssystem för eLearning kan företag eliminera alla dessa kostnader.

En studie från IDC visade att företag kunde spara mellan 50 och 70 procent när de ersatte traditionell utbildning med eLearning. eLearning är billigare och effektivare när det gäller att förbättra de anställdas produktivitet, arbetsprestationer och bidra till den övergripande yrkesmässiga utvecklingen av personalen inom en organisation.

5. DETALJERAD ÅTERKOPPLING OCH RAPPORTERING.

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhetSystem för hantering av lärande ger företag en detaljerad rapporteringsstruktur som gör det möjligt för dem att spåra deltagande, engagemang och bedöma de individuella framstegen för anställda eller specifika avdelningar i hela organisationen. Företag kan snabbt identifiera vilka områden som anställda kämpar med och avgöra vilka medarbetare som skulle kunna hantera mer avancerad utbildning. Rapporterna gör det möjligt för organisationer att ta reda på om deras kampanj för medvetenhet om cybersäkerhet gör framsteg och att beskriva behovet av ytterligare personalutbildning.

6. MINSKAR MILJÖPÅVERKAN

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerheteLearning ger organisationer en grönare och mer hållbar metod för lärande. Det minskar avsevärt pappersförbrukningen, och en studie som Open University genomförde visade att produktion och tillhandahållande av eLearning-kurser förbrukar i genomsnitt 90 % mindre energi och ger upphov till 85 % mindre koldioxidutsläpp per person än konventionella kurser som genomförs ansikte mot ansikte.

7. GLOBAL RÄCKVIDD

I takt med att globala arbetsstyrkor blir normen är en av de största fördelarna med eLearning att det ger en centraliserad online-resurs som anställda över hela världen kan få tillgång till. Detta möjliggör ett bättre samarbete och ser till att personalen får effektiv och konsekvent utbildning i cybersäkerhet oavsett var i världen de befinner sig.

Typer av eLearning om cybersäkerhet

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhetCYBERSÄKERHET

Säkerhet är en metod för att skydda system, nätverk och program från digitala attacker. Tekniken utvecklas i snabbare takt än någonsin tidigare och Internets snabbhet, anonymitet och bekvämlighet har gjort det möjligt för brottslingar att genomföra mycket riktade attacker med mycket liten ansträngning.

Eftersom attackerna mot organisationer har fördubblats under de senaste fem åren är det viktigt att organisationer investerar i effektiv utbildning i cybersäkerhet för att se till att personalen är utrustad för att hantera de mest aktuella säkerhetshoten.

Traditionella inlärningsmetoder är inte längre lämpliga för att fullt ut utbilda personalen om de nya cyberhot som vi står inför. Att delta i en endagskurs ger inte personalen det målinriktade och kontinuerliga lärande som de behöver för att vara säkra. De anställda måste engagera sig i utbildningen för att fullt ut förstå vad som krävs av dem och hur viktig deras roll är när det gäller att skydda känsliga företagsuppgifter.

Tyvärr är över 90 % av alla framgångsrika cyberattacker ett resultat av information som anställda ovetande lämnat ut. I takt med att nätverken blir svårare att bryta sig in i, riktar cyberbrottslingar alltmer in sig på anställda eftersom de är det enklaste sättet att bryta sig in i ett nätverk och stjäla känsliga uppgifter.

Det mest effektiva sättet att utbilda personalen om de senaste säkerhetshoten är genom engagerande och relevant eLearning. Varje anställd måste bli medveten om de potentiella hot som de kan utsättas för, oavsett om det handlar om phishingmejl, utpressningstrojaner, flyttbara medier, svansföring eller vikten av lösenordssäkerhet.

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhet

eLearning om cybersäkerhet ger anställda riktad utbildning om ett brett spektrum av de mest aktuella säkerhetshoten och utbildar dem i de bästa metoderna som bör användas. E-läromedlet fokuserar på verkliga exempel och använder avancerad design, animationer och spelifiering för att se till att de anställda är engagerade och utrustade med all den information de behöver för att identifiera en cyberattack.

eLearning om cybersäkerhet omfattar några av följande ämnen:

1. VAD ÄR CYBERSÄKERHET?

Lär dig mer om de olika formerna av cyberattacker, vilken inverkan ett dataintrång kan ha på din organisation och vilka riktlinjer som kan införas för att skydda din organisation från cyberattacker.

2. VAD ÄR INFORMATIONSSÄKERHET?

Lär dig mer om informationsskydd enligt de tre nyckelbegreppen konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, och förstå att informationsskyddet är allas ansvar.

3. VAD ÄR PHISHING?

Lär dig vilka typer av värdefull information som cyberkriminella riktar in sig på, hur de utför en phishing-attack och varför phishing fortfarande är den vanligaste metoden för cyberattacker i dag.

4. VIKTEN AV ETT TYDLIGT SKRIVBORD

Lär dig hur viktigt det är att ha ett överskådligt skrivbord, att lagra känslig och konfidentiell information på rätt sätt, vilka typer av information en bedragare försöker stjäla och vilka konsekvenser ett dataintrång kan få för din organisation.

Fördelar med eLearning om cybersäkerhet

Den ultimata guiden till eLearning om cybersäkerhetEFTERLEVNAD E-LÄRANDE

Organisationer verkar nu i ett snabbt tempo och i ett regelverk som ständigt utvecklas. Det senaste genomförandet av GDPR har visat hur viktigt det är att visa att viktiga policyer och rutiner följs till 100 %.

Bristande efterlevnad kan få mycket allvarliga konsekvenser för en organisation, bland annat böter, ryktesspridning och en ökad risk för cyberattacker.

eLearning om regelefterlevnad är nyckeln till att se till att personalen har kunskap om företagets policyer, regler och de juridiska krav som gäller för deras dagliga arbete.

Utbildning i efterlevnad har dåligt rykte om sig att vara tråkig och tråkig, men genom att använda effektiv och engagerande eLearning får de anställda en bättre förståelse för betydelsen av deras handlingar när det gäller informationshantering.

Hur fungerar eLearning om cybersäkerhet?

eLearning om regelefterlevnad ger anställda den kunskap och de färdigheter de behöver för att uppfylla stränga regelverkskrav. Genom en kombination av eLearning-bedömningar, storytelling och scenariobaserad utbildning utvecklar användarna en större förståelse för sin roll och hur de kan utföra den på ett sätt som ökar effektiviteten och produktiviteten.

Kurserna i eLearning om efterlevnad gör det möjligt för de anställda att undvika kostsamma fel, fatta rätt beslut och leda till en bättre arbetsplatskultur.

eLearning om efterlevnad omfattar några av följande ämnen:

Vad är GDPR?

Lär dig mer om vikten av GDPR, hur den påverkar dig och vilka böter som är förknippade med bristande efterlevnad av GDPR med hjälp av några välkända exempel.

Ansvarighet och efterlevnad

Lär dig mer om informationsskydd enligt de tre nyckelbegreppen konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, och förstå att informationsskyddet är allas ansvar.

Vad är personuppgifter?

Lär dig vad olika typer av personuppgifter är och varför det är så viktigt att skydda denna typ av information.

Anti- mutor och korruption

Utbilda användarna i aktuell lagstiftning mot mutor och bestickning, inklusive den brittiska lagen mot mutor och bestickning, Foreign Corrupt Practices Act, amerikansk speciallagstiftning och annan lagstiftning.

Fördelar med eLearning om cybersäkerhet

Ladda ner Bekräftelse

De personuppgifter som du lämnar till oss i detta formulär kommer endast att användas av MetaCompliance (som personuppgiftsansvarig) för följande specifikt definierade ändamål:

  • skicka e-post till dig innehåll som du har begärt från oss
  • med ditt samtycke, emellanåt skicka e-post till dig med riktad information om vårt tjänsteutbud.
  • kontinuerligt uppfylla alla önskemål om opt-out som du lämnar in i framtiden
  • uppfylla våra rättsliga och/eller lagstadgade skyldigheter
  • Alla fält måste fyllas i. Använd företagets e-postadress.